Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Mutbrott (SOU 2010:3) Dnr Ju2010/4890/L5

Datum: 2010-10-11

Dnr/målnr/löpnr:
131-477804-10/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket tillstyrker förslagen i betänkandet.

Verket vill dock påpeka att i betänkandets avsnitt 6.4 "Mutor vid myndighetsutövning och offentlig upphandling" används omväxlande uttrycken "vid myndighetsutövning" och "i myndighetsutövning" utan synbar skillnad. I andra sammanhang, se t.ex. 20 kap. 1 § brottsbalken, har gränsen för det straffbara området angetts vara "vid myndighetsutövning". Med den skrivning som finns i betänkandet skulle det kunna uppstå oklarheter hur långt mutansvaret sträcker sig när det är fråga om myndighetsutövning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Andersson, skattedirektören Ögren, sektionschefen Grönkvist och rättslige experten Morgell, föredragande.