Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansdepartementets promemoria om Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete (Fi2010/800)

Datum: 2010-08-23

Dnr/målnr/löpnr:
131 474327-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har ingenting att erinra mot förslaget i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid samt rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.