Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

Datum: 2010-09-27

Dnr/målnr/löpnr:
131 472266-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket avstyrker förslaget. Om det ändå genomförs har Skatteverket inga tekniska invändningar mot förslaget.
 
Skatteverket anser att skattesystemet inte bör missgynna kontantlön jämfört med andra löneförmåner. Förslaget innebär ett steg i den riktningen. Om man vill uppnå en ökad användning av alkolås i bilar kan det i stället ske genom direkta subventioner riktat mot alla bilägare.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg och rättsliga experten Birgitta von Euler, föredragande.