Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande på remissen ”Rapporter avseende förordningsförändringar med anledning av förslag till ny budgetlag” (Fi2010/3433)

Datum: 2010-09-02

Dnr/målnr/löpnr:
131 468061-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats att yttra sig över förslagen till förordningsändringar med anledning av förslag till ny budgetlag.
 
Skatteverket har inga synpunkter eller invändningar mot förslagens utformanden. Den viktiga frågan för Skatteverket har handlat om kassamässig redovisning av skatter och avgifter, förslaget tar dock upp frågan och föreslår att ESV får föreskriva att redovisning får ske även på annat sätt. Detta förslag är tillfyllest för Skatteverket. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av överdirektör Magdalena Andersson. I den slutliga beredningen har controller Carina Pettersson deltagit och även varit föredragande.