Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ansökan av Syrisk-Ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige om avgiftshjälp

Datum: 2010-09-27

Dnr/målnr/löpnr:
131 444528-10/112
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker att Syrisk-Ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige (samfundet) beviljas avgiftshjälp under förutsättning att den interna administrativa organisationen är ordnad samt att medlemsregistret hålls fullständigt uppdaterat .
 
Skatteverket tillstyrkte den 25 augusti 2008 att samfundet kunde beviljas avgiftshjälp under vissa förutsättningar. Yttrandet bifogas.
 
Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerad ansökan.

 

Bedömning


 
Samfundet har till sin nya ansökan om avgiftshjälp till Kulturdepartementet bifogat bl.a. protokollsutdrag, en färdplan för stiftet, ett regelverk för medlemshanteringen och samfundets stadgar. Skatteverket noterar att de bifogade stadgarna är daterade den 24 mars 2008. Samfundet hade årsmöte den 1 maj 2009 varför de aktuella stadgarna borde ha bifogats ansökan den 19 maj 2009 alternativt att det framgått av ansökan att de bifogade stadgarna är de som alltjämt gäller.
 
Enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund får regeringen besluta att ett registrerat trossamfund ska få avgiftshjälp. Sådan hjälp får, enligt bestämmelsen, lämnas endast till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på och om trossamfundet är stabilt och har egen livskraft.
 
För att statligt stöd i form av avgiftshjälp ska fungera måste dock även andra förutsättningar vara uppfyllda. Absoluta förutsättningar för att avgiftshjälpen ska fungera är att
 
-  grunden för medlemskap och avgiftsskyldighet står helt klar för alla medlemmar,
-  samfundet skaffar tydliga samtycken till avgiftsbetalningen från de medlemmar som Skatteverket ska ta in avgifter för, och
-  samfundet tydligt informerar medlemmarna om avgiftsskyldigheten och vad det innebär att betala avgift via skattebetalningssystemet.
 
Enligt 6 § första stycket lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund ska andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan...skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgifter ska tas in med statlig hjälp. Samtycket ska avse avgiftsskyldigheten till trossamfundet och att avgifterna tas in med statlig avgiftshjälp.
 
Den blankett för skriftligt samtycke till avgiftshjälp som samfundet bifogade till sin ansökan år 2008 saknas i nu aktuell ansökan, men Skatteverket utgår från att den då presenterade blanketten kommer att användas. Skatteverket saknar dock en beskrivning av hur samfundet avser att kunna nå ut med information till alla på de olika språk som pratas inom samfundet. Se verkets yttrande från år 2008.
 
Skatteverket noterar vidare att det i färdplanen för stiftet (bilaga 6) anges att rekryteringen av en kanslist påbörjats. Rekrytering har även påbörjats av administrationsansvarig, ekonomiansvarig och ansvarig för medlemsdatabasen. Enligt Skatteverket är det nödvändigt att samfundet har full administrativ kontroll på sin verksamhet innan avgiftshjälp beviljas. Vidare framgår av regelverket för medlemshanteringen (bilaga 7) att stiftmötet angett att felprocenten för medlemsinformationen får vara maximalt en promille. En eventuellt kommande avgiftshjälp via Skatteverket måste, enligt verket, bygga på medlemsinformation från samfundet som är fullständigt korrekt för att undvika framtida tvister.
 
Avslutningsvis vill Skatteverket göra departementet uppmärksamt på att i 4 § lagen om trossamfund (1998:1593) anges att barn som har fyllt 12 år inte kan inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke. Av samfundets stadgar, andra delen 1 kap. 4 och 6 §§, framgår att barn upp till 18 år automatiskt blir medlemmar i föräldrarnas församling och att barn under 18 år inte kan utträda ur kyrkan utan föräldrarnas samtycke samt att de företräds gentemot församlingen av föräldrarna.
 
Skatteverket tillstyrker att samfundet beviljas avgiftshjälp under förutsättning att den interna administrativa organisationen är ordnad inom samfundet samt att medlemsregistret hålls fullständigt uppdaterat.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren och sektionschefen Jonas Grönkvist, föredragande.