Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss av promemorian mervärdesskatt - omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter (Fi2010/3322)

Datum: 2010-07-06

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 431568-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende.
 
Skatteverket är mycket positivt till de föreslagna ändringarna. Skatteverket anser att ändringarna bör genomföras så snart som möjligt.
 
Skatteverket bekräftar den beskrivning av situationen för närvarande och de farhågor om mervärdesskatteförluster som framförs i promemorian.
 
Förslaget kommer att medföra endast en mindre kostnad för Skatteverket, uppskattningsvis 20 000 kr för olika informationsinsatser.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat sektionschefen Eva Mårtensson och rättslige experten Kerstin Alvesson, föredragande.