Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Datum: 2010-08-09

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 420671-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2010/3275

Skatteverket har utöver nedanstående synpunkter inget att erinra mot förslagen i promemorian.

1 Uppgifter för fastställande av wap

Skatteverket anser att den föreslagna utformningen av 2 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS, är olämplig. Eftersom tillverkare/representant/importör vanligtvis inte är skattskyldiga för tobaksskatt saknar Skatteverket uppgifter om vilka dessa aktörer är. Skatteverket kan inte hämta uppgift om dem ur något register och kan inte heller samordna uppgiftsinsamlandet med någon annan arbetsuppgift. Uppgiftsinsamlandet utgör inte en del av Skatteverkets beskatt-ningsverksamhet och uppgifterna omfattas därför inte av något sekretesskydd. Att samla in uppgifterna till Skatteverket i enda syfte att vidarebefordra uppgifterna till finansdepartementet är enligt Skatteverkets mening en onödig och olämplig omväg. Om det ska finnas en bestämmelse om särskilt uppgiftslämnande av det slag som föreslås i promemorian bör istället föreskrivas att uppgifterna ska lämnas direkt till finansdepartementet.

2 Konsekvenser och kostnader för skatteverket

Promemorians förslag till ändrade definitioner och ändrad beräkningsgrund för tobaksskatt på cigaretter innebär att Skatteverket måste uppdatera ledtexter och upplysningstexter till tobaksskattedeklarationerna, anpassa IT-systemen, uppdatera informationsbroschyrer samt nyhetsinformera genom anslag på hemsidan och i form av utskick till dem som är registrerade skattskyldiga för tobaksskatt. Förslagen innebär ökade kostnader för Skatteverket av engångskaraktär som har beräknats till 60 000 kronor.

Den föreslagna årliga indexomräkningen av skattesatserna för skattepliktiga tobaksvaror innebär att Skatteverket inför varje årsskifte måste uppdatera ledtexter och upplysningstexter till tobaksskattedeklarationerna, anpassa IT-systemen, uppdatera informationsbroschyrer samt nyhetsinformera genom anslag på hemsidan och i form av utskick till dem som är registrerade skattskyldiga för tobaksskatt. Förslaget har beräknats medföra årligen återkommande kostnader för Skatteverket om 40 000 kronor.

Med anledning av de ökade kostnader för Skatteverket som förslagen i promemorian förväntas medföra begär Skatteverket ökade anslag med motsvarande belopp.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat vikarierande rättschefen Urban Strömberg samt rättslige experten Mats Alriksson, föredragande.