Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen, Fi2010/3273

Datum: 2010-06-28

Dnr/målnr/löpnr:
131 416496-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad  generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Dan Andersson, föredragande.