Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas

Datum: 2010-07-06

Dnr/målnr/löpnr:
131 396884-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2010/3131

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.

1 Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker förslaget om ändring av 6 kap. 7 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE.
 
Skatteverket avstyrker föreslagna förändringar av återbetalningsbestämmelser i LSE och i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, LAS.
 
Skatteverket lämnar vidare följande synpunkter.

2 Upplagshavare för flygfotogen

Av promemorian framgår att en flygfotogencistern från vilken försäljning sker genom självbetjäning bör kunna godkännas som skatteupplag. Av prop. 1994/95:54 s. 116 framgår bland annat att bensinstationer med samma lösning inte bör godkännas som skatteupplag. Skatteverket anser därför att skälen till denna skillnad i bedömning ytterligare bör klargöras. Dvs. under vilka förutsättningar cisterner från vilka detaljförsäljning sker kan godkännas som skatteupplag.

3 Skattefrihet för biogas

3.1 Framställning

I promemorian används ordet "bearbetning" för att beskriva processen vid omvandlingen mellan biogasens olika aggregationstillstånd. Skatteverket förutsätter att sådan omvandling i normalfallet är att betrakta som framställning av en energiprodukt då biogasen under bearbetningen övergår från att vara en energiprodukt med visst KN-nr till att i den andra formen vara en annan energiprodukt med ett annat KN-nr (Jfr prop. 1994/95:54 s. 105-106). Eftersom det har betydelse för den rätt till nedsättning som kan föreligga för andra bränslen som åtgår vid omvandlingen är det önskvärt att det kommer till uttryck i det fortsatta arbetet om processen vid omvandling ska betraktas på annat sätt än som framställning.

3.2 Skatteplikt och skattskyldighetens inträde

Förslaget till ny 5 kap.4 a § LSE syftar till att bibehålla skattefrihet för biogas som byter form i ett skatteupplag under hantering av en aktör som är godkänd lagerhållare. Skatteverket anser att det i samband med de förändringar som nu föreslagits är lämpligt att för de situationer när 5 kap. 4 a § LSE inte är tillämplig klargöra vad som gäller för biogas .
 
Skatteplikt enligt 2 kap. 3 § LSE föreligger endast för bränslen som är "avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle". I omvandlingssituationerna åtgår biogas i vätske- eller gasform för att framställa biogas i en annan form. I promemorian förekommer beskrivningar rörande hanteringen av gas i såväl vätske- som gasform vilka utgår från att skatteplikt alltid föreligger samt att skattskyldighet inträder vid ianspråktagandet för att framställa annan biogas. Avsiktsrekvisitet för skatteplikt i 2 kap. 3 § LSE har dock tidigare inte ansetts vara uppfyllt för en produkt avsedd att åtgå som råvara vid framställning av en annan produkt. Detta oavsett om rekvisitet är uppfyllt för den senare produkten (jfr. prop. 2006/07:13 s.74). Skatteverket anser att det är lämpligt att göra ett förtydligande av hur avsiktsrekvisitet är tänkt att tillämpas för gas som är avsedd att förbrukas för framställning av annan gas som i sin tur är avsedd för de ändamål som anges i 2 kap. 3 § LSE. Särskilt bör klargöras om avsikten är att hänsyn ska tas till slutproduktens användningssätt.
 
För det fall att flytande biogas ska omfattas av 2 kap. 1 § första stycket 4 LSE föreslår Skatteverket att bestämmelsen ändras så att inledningen av andra kolumnen i fjärde punkten ges lydelsen "Gasol m.m. som används för". En sådan lagändring skulle medföra att det av lagtexten framgår att även andra bränslen än gasol omfattas av nämnda punkt.
 
Det bör i det fortsatta arbetet även klargöras hur de omvandlingar som kan ske i samband med lagring och tankning vid tankstationer ska behandlas i beskattnings-hänseende.

4 Återbetalning av skatt

Skattskyldiga och skattebefriade förbrukare synes uttryckligen vara uteslutna från återbetalning enligt 9 kap. 2 § LSE i dess nuvarande lydelse (jfr prop. 2000/2001:18 s. 141). Motsvarande gäller upplagshavare och skattebefriade förbrukare avseende återbetalning enligt 30 § LAS.
 
Enligt de nu föreslagna lydelserna kan återbetalning endast medges om skattebefrielsen inte tillgodoförs förbrukaren enligt vissa andra bestäm-melser. I det fortsatta arbetet bör beaktas att en skattebefriad förbrukare inte själv kommer i direkt åtnjutande av skattebefrielse enligt dessa andra bestämmelser.
En bestämmelse som avser återbetalning av skatt bör enligt Skatteverkets uppfattning vara så utformad att den som kan ansöka om återbetalning ska ha tillgång till de uppgifter som påverkar rätten till återbetalning. Detta för att denne ska ha möjlighet att avgöra om rätt till återbetalning föreligger och också ha möjlighet att kunna visa att förutsättningar för återbetalning föreligger. En förbrukare kan emellertid inte förväntas vara säker på att den skattskyldige från vilken bränslet förvärvats, varken i deklarationen för den aktuella perioden eller inom omprövningsfristen (6 år) kommer att yrka avdrag för skatt på det förvärvade bränslet.
 
Skatteverket avstyrker mot denna bakgrund den nuvarande utformningen av förslaget till ändring av återbetalningsbestämmelserna i LAS och LSE.

5 Korrigering av hänvisning i LSE

Skatteverket tillstyrker förslaget till ändring av 6 kap. 7 § LSE.

6 Skatteverkets kostnader

Förslagen kommer medföra en engångskostnad för Skatteverket på 500 000 kr för system-utveckling, blankettutformning, statistikanpassning och information. Förslagen beräknas vidare ge upphov till en ökning av Skatteverkets årliga hanterings- och kontrollmässiga kostnader med 100 000 kr. De löpande kostnaderna bedöms jämnt fördelade mellan förslagen som avser flyg-fotogen på flygplats respektive förslaget om skattefrihet för biogas.

Engångskostnaderna fördelar sig på förslaget avseende flygfotogen på flygplats med 200 000 kr och på förslaget avseende skattefrihet för biogas med 300 000 kr. Skatteverket förutsätter att verket erhåller medel som motsvarar dessa kostnader.

7 Remisstid

Med tanke på den korta remisstiden, dessutom till stor del under semestertid, har Skatteverket inte haft möjlighet att lämna eventuella alternativa förslag till lagändringar.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Ulf Olovsson.