Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Datum: 2010-08-16

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
131 393328-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inget att erinra mot förslaget.

Ändringen följer samma mönster som tidigare skattesänkningar för pensionärer, nämligen genom ett s.k. förstärkt grundavdrag (SFS 2008:1306 och 2009:1490). Förslaget medför dock fler konstanter vid beräkningen än de som finns idag och innebär alltså inte bara ändringar av belopp. Kostnaden för Skatteverket kan därför uppskattas till 800 000 kr för ändringar i beräkningar för inkomsttaxeringen, skatteberäkning på webben, grundavdragstabeller samt ändringar i broschyrer och extern information.       

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid och rättsliga experten Birgitta von Euler, föredragande.