Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet "Partsinsyn enligt rättegångsbalken" (SOU 2010:14) (Justitiedepartementets dnr Ju2009/2121/L6 )

Datum: 2010-09-27

Dnr/målnr/löpnr:
131 385757-10/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Verket vill emellertid framföra följande.
 
Förslaget till 23 kap. 21 a § rättegångsbalken
 
Förslaget skulle kunna precisera denna prövning som en överprövning av undersökningsledarens beslut att begränsa insynen. Förslag till lydelse.
 
Om den misstänktes eller försvararens rätt att ta del av uppgifter begränsats med stöd av 10 kap. 3 § och 3 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), kan detta anmälas till rätten. För rättens överprövning av undersökningsledarens beslut gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 19 § andra stycket.
 
2.6 Insynsrättens omfattning
 
I rättegångsbalken (RB) är det uttryckligen föreskrivet när delgivning ska ske, se t.ex. beslut om reseförbud (25 kap. 4 § RB) och stämning (bl.a. 45 kap 9 § RB ). I 23 kap. 18 § RB är det inte uttryckligen föreskrivet att delgivning ska ske av sådana underrättelser som nu är i fråga. Detta innebär att det inte finns några formkrav, utöver det som finns i 12 a § förundersökningskungörelsen (1947:948), för hur en underrättelse enligt 23 kap. 18 § RB ska lämnas. Det föreslagna införande av begreppet slutdelgivning i 23 kap.18 a § RB skulle kunna leda till en otydlighet om på vilket sätt en sådan underrättelse ska lämnas, dvs. om den kan lämnas formlöst eller måste delges enligt reglerna i delgivningslagen (1970:428). Om lagstiftaren avser delgivning enligt delgivningslagen så bör det uttryckligen framgå av lagtexten. Om så inte är fallet bör inte ordet slutdelgivning användas.
 
6.7 Partsinsyn och risken för obehörig spridning av kopior
 
Skatteverket vill särskilt framhålla vikten av att förundersökningsledaren får den föreslagna möjligheten att begränsa utlämnande av kopior av sidomaterial.
 
7.3 Ett förtydligande av kollisionsbestämmelsen
 
Enligt Skatteverkets uppfattning är det svårt att överblicka konsekvenserna av förslaget i denna del, bl.a. med hänsyn till att Förvaltningsutredningen i
SOU 2010:29 En ny förvaltningslag föreslår att undantaget i 32 § förvaltningslagen (1986:223) för brottsbekämpande verksamhet ska tas bort. Ytterligare utredning i denna fråga kan därför behövas.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist samt den rättsliga experten Gunilla Berg, föredragande.