Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ds 2010:12 Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (dnr Fi2010/799)

Datum: 2010-08-23

Dnr/målnr/löpnr:
131 365407-10/112
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslagen.
 
Beslut i detta ärende har fattas av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och rättslige experten Mats Wiktor, föredragande.