Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Energimarknadsinspektionens rapport Mätning av mindre anläggningar - förslag till undantag från kravet på mätning

Datum: 2010-08-16

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131-338893-10/112
Näringsdepartementet

103 33 Stockholm

Er beteckning N2009/9041E

Skatteverket har anmodats lämna synpunkter på rubricerad rapport. Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet.
 
Skatteverket avstyrker förslaget.
 
Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska energiskatt på elektrisk kraft som huvudregel bestämmas på grundval av mätning. I rapporten lämnas ett förslag för ellagen (1997:857) som innebär ett avsteg från kravet på mätning och ett tillåtande av användning av schabloner. Skatteverket anser att förslaget inte beaktar skatteaspekterna. Verkets uppfattning är att mätning bör vara grunden för bestämmandet av energiskatt. Det är olämpligt med olika tillvägagångssätt beroende på vilken lag som tillämpas.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson och rättslige experten Ulf Olovsson, föredragande.