Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Skrivelse om upprättande av lägenhetsregistret i Ale m.fl. kommuner

Datum: 2010-05-31

Dnr/målnr/löpnr:
131 329048-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Fi2010/2362

 
Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad skrivelse.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslagen om ändring i bilagan till förordningen (2007:108) om lägenhetsregister.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Andersson, enhetschefen Strömberg, sektionschefen Strid och den rättsliga experten Ahlqvist Bresle, föredragande.