Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad

Datum: 2010-06-07

Dnr/målnr/löpnr:
131-324730-10/112
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM

Finansinspektionens  ärende FI Dnr 10-1533
 
Skatteverket ställer sig bakom syftet att motverka en osund kreditgivning på bolånemarknaden. Det kan dock inte uteslutas att en konsekvens av ett allmänt råd  som riktar sig till banker och andra kreditinstitut skulle kunna bli att bostadsköpare lånar pengar på annat håll, t.ex. av privatpersoner. Skulle det bli så  kommer ett allmänt råd inte att få avsedd effekt. En utveckling i den riktningen kommer snarast att försvaga konsumentskyddet. Likaså kan en sådan utveckling på kreditmarknaden påverka Skatteverkets arbete. Detta eftersom privatpersoner endast har skyldighet att lämna kontrolluppgift när det gäller räntor som utgör intäkt eller utgift i näringsverksamhet. Riskerna för en sådan utveckling bör dock enligt Skatteverkets mening inte överskattas.
 
Skatteverket anser att definitionen  av "Bostad" bör kompletteras så att den vad gäller fast egendom stämmer överens med definitionen i skattelagstiftningen (2 kap. 8-, 13 och 16 §§ inkomstskattelagen, 1999:1229). Detta kan lämpligen ske genom att det allmänna rådet innehåller en hänvisning till dessa bestämmelser.
 
Skatteverket vill slutligen erinra om att småhus (en- eller tvåfamiljshus)  kan finnas på jordbruksfastigheter. Utöver bostadshuset kan på en jordbruksfastighet även finnas ekonomibyggnader. Förutom den tomtmark på vilken bostadshuset ligger omfattar jordbruksfastigheten som regel även jordbruksmark som åker och skog. Enligt Skatteverkets uppfattning bör det i det allmänna rådet tydligt anges vad som gäller i situationer som dessa. Antingen kan hela fastigheten ses som en enhet eller så kan någon form av fördelning göras av värdet på bostadsdelen och värdet på de övriga delarna av fastigheten.

Beslut i detta ärende har meddelats av undertecknad rättschef. I den slutliga handläggningen har även deltagit skattedirektören Ögren, sektionschefen Grönkvist och rättslige experten Morgell, föredragande.