Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria om förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor (Fi2010/2622)

Datum: 2010-06-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 316311-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende.
 
Skatteverket är positivt till de föreslagna ändringarna.
 
Skatteverket välkomnar att kravet på registreringsnummer för importören och köparen/mottagaren och möjligheten att kräva in bevisning tydliggörs genom att det anges i mervärdesskattelagen.
 
Skatteverket har inget att erinra mot att de speciella reglerna med s.k. importombud slopas och tycker att det i promemorian görs en rimlig avvägning mellan ombudens administration och möjligheten till kontroll. Skatteverkets erfarenheter av den svenska ordningen, där ett ombud genom en egen registrering företräder flera utländska företag, är att det är svårt att genom kontroll säkerställa att de efterföljande transaktionerna blir beskattade på ett korrekt sätt i det land dit varorna slutligen kommer.
 
Förslaget kommer att medföra en engångskostnad för Skatteverket på 1 200 000 kr för att registrera de utländska företag som nu anlitar importombud. Dessutom uppkommer en årlig kostnad på 300 000 kr för att hantera skattedeklarationer och periodiska sammanställningar för dessa nya registrerade företag. Som framgår av promemorian bör Skatteverkets anslag höjas med motsvarande belopp.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Jan-Owe Mattsson, föredragande