Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Vissa id-kortsfrågor

Datum: 2010-05-24

Dnr/målnr/löpnr:
131 281634-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Fi2010/2345
 
Skatteverket avger följande yttrande över rubricerad promemoria.
 
Skatteverket tillstyrker förslaget. Verket ställer sig även bakom de utgångspunkter och överväganden som ligger till grund för förslaget. Med det nya förfarandet kan Skatteverket jämföra en ansökan om id-kort mot de uppgifter som finns registrerade hos Migrationsverket i stället för att i varje enskilt fall göra en trovärdighetsbedömning av intygsgivaren eller en samlad bedömning av den presenterade identitetsbevisningen. Därmed finns goda förutsättningar för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå vid identifieringen. 
 
Skatteverket är positivt till ett ikraftträdande den 1 oktober 2010. Den planerade direktåtkomsten kommer dock inte att kunna finnas på plats förrän tidigast fem månader efter ett regeringsbeslut. En förutsättning för genomförande är att utlämnande av uppgifter ska ske utan avgift för Skatteverket.
 
I detta sammanhang vill Skatteverket även framhålla att det är önskvärt om Skatteverket på sikt, i de fall sökandens fotografi och underskrift är av tillräckligt bra kvalitet, kan utfärda identitetskort baserade enbart på de uppgifter som finns registrerade hos Migrationsverket och således utan krav på att den sökande ska besöka Skatteverket. En förutsättning är dock att utfärdande av id-kort enligt detta förfarande bedöms accepteras av bl.a. banker.   
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Andersson, enhetschefen Strömberg och den rättsliga experten Ahlqvist Bresle, föredragande.