Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag (utkast lagrådsremiss)

Datum: 2010-04-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 264 975-10/112
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm

Remiss 2010-04-16; Fi 2010/2264

 
Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss. Skatteverket har inget att erinra mot förslagen som lämnas.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättsliga experten Mary-Anne Carlsson, föredragande.