Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

PM om förslag till lagändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och ikraftträdandet av Lissabonfördraget, S2010/3121/SF

Datum: 2010-05-03

Dnr/målnr/löpnr:
131 254094-10/112
Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende. Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet.

 

1 Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

 

2 Synpunkter på förslaget

Det är endast ändringen i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL som berör Skatteverket. Lagändringen innebär ingen materiell förändring.

2.1 Överföring av socialavgifter

EU:s förordning 883/2004 med dess tillämpningsförordning 987/2009 innehåller regler om överföring av socialavgifter mellan medlemsstater.
 
Av artikel 73. 2 i tillämpningsförordning 987/2009 framgår att överföring av socialavgifter mellan medlemsstater ska kunna ske i vissa fall. Reglerna om överföring av socialavgifter är nya och någon motsvarighet finns inte i förordning 1408/71 och inte heller i svensk lag.
 
I skattebetalningslagen (1997:483), SBL återfinns reglerna om överföring och hinder mot återbetalning av skatt i 18 kap. 5 — 7 §§. De nuvarande reglerna i SBL om hinder mot överföring och återbetalning omfattar inte socialavgifter som ska överföras till annat land. I förslag till skatteförfarandelag, 64 kap, är reglerna om hinder mot återbetalning inte uttryckligen begränsade till preliminärskatt vilket medför att socialavgifter kan komma att omfattas av de föreslagna reglerna om hinder mot återbetalning. För att säkerställa detta bör 64 kapitlet skatteförfarandelagen ses över med hänvisning till förordningens regler om överföring av socialavgifter.
 
Eftersom förordning 883/2004 med dess tillämpningsförordning redan trätt i kraft föreslår Skatteverket att 18 kap. 7 § SBL kompletteras med ytterligare en punkt som behandlar överföring av socialavgifter.

2.2 Avtal om socialavgifter

Med anledning av att förordning 883/2004 och dess tillämpningsförordning 987/09 träder i kraft finns det även anledning att se över reglerna om avtal om socialavgifter som finns i 2 kap. 8 § och 3 kap. 6 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL. De nuvarande reglerna i SAL innebär att den som sluter socialavgiftsavtal själv ska betala socialavgifter i form av egenavgifter. I artikel 21. 2 i tillämpningsförordning 987/09 anges följande,

" En arbetsgivare som inte har något driftställe i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig, får komma överens med en anställd om att den anställde ska fullgöra arbetsgivarens skyldigheter att betala avgifter för dess räkning utan att arbetsgivarens underliggande skyldigheter åsidosätts. Arbetsgivaren ska meddela den behöriga institutionen i den medlemsstaten om sådana överenskommelser." 
Den nya tillämpningsförordningen lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren att avgifterna blir betalda. Detta synsätt är inte förenligt med regleringen i SAL där den anställde själv blir betalningsansvarig i dessa situationer. Skatteverket föreslår därför att 2 kap. 8 § SAL begränsas till att omfatta situationer där förordningen inte är tillämplig. För övriga situationer bör förordningens regler tillämpas vilket innebär att den anställde enbart ska betala de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren annars är skyldig att betala i Sverige istället för som nu debiteras egenavgifter. Förslaget kräver ändring i 2 kap. 8 § SAL samt i SBL vad gäller skyldigheten att redovisa och betala arbetsgivaravgifter.
 
Det nuvarande systemet med egenavgifter medför att den som sluter avtal om socialavgifter har rätt att få inkomsten pensionsgrundande samtidigt som han i de fall inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige inte kan betala egenavgifter då egenavgifter beräknas på taxerad inkomst.
 
Det inkomstgrundade ålderspensionssystemet är ett fristående försäkringssystem vid sidan av statsbudgeten. Utgående inkomst- och tilläggspensioner i fördelningssystemet ska löpande finansieras av inbetalade avgifter samt tillgångarna i AP-fonderna. Premiepensionen är ett fullfonderat system, ingen skattefinansiering sker utan systemet är helt slutet i detta avseende. En grundläggande princip bakom pensionssystemet är att varje intjänad pensionsrättighet ska motsvaras av en beslutad och inbetald avgift som motsvarar rättigheternas storlek. Om detta samband bryts kan inte systemets långsiktigt finansiella hållbarhet garanteras. Personer som sluter avtal om socialavgifter och som inte ska beskattas här får rätt till PGI utan att några avgifter beslutas vilket medför obalans i systemet i form av underfinansiering.
 
Det har även kommit till Skatteverkets kännedom att möjligheten att få PGI utan motsvarande avgifter i ökande omfattning rekommenderas av rådgivare.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av rättschefen Andersson och skattedirektören Strömberg samt den rättsliga experten, Pia Blank Thörnroos, föredragande.