Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över: Rakel, nuläge och framtid – Kommunikation, samordning och interoperabilitet, slutrapport från Arbetsgruppen Rakel (Fö2009/1090/SSK)

Datum: 2010-06-07

Dnr/målnr/löpnr:
131 238185-10/112
Försvarsdepartementet
Enheten för samordning av samhällets krisberedskap
103 33  STOCKHOLM

Försvarsdepartementet har hemställt om Skatteverkets yttrande över slutrapporten från Arbetsgruppen Rakel: Rakel, nuläge och framtid — Kommunikation, samordning och interoperabilitet.
 
Skatteverket finner att det saknas ekonomiska förutsättningar för att finansiera en anslutning till Rakel inom överskådlig tid.
 
Skatteverket finner inte heller anledning att ansluta myndigheten till Rakel på grund av krisberedskapsskäl. Myndigheten motsätter sig bestämt en föreskrivning om att statliga myndigheter som enligt 11 § om krisberedskap och höjd beredskap har ett särskilt ansvar vad gäller krisberedskap, liksom alla statliga myndigheter som har en skyldighet att ha en tjänsteman i beredskap ska vara skyldiga att ansluta sig till Rakel.
 
Överväganden
 
Försvarsdepartementets remiss är avgränsad till fyra förslag i arbetsgruppens rapport.
 
1) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdras att utveckla och förvalta ett system för att mäta och värdera kunskapsnivån hos berörda aktörer avseende samordning, interoperabilitet och kommunikation mellan olika aktörer inom krishanteringssystemet.
 
Skatteverket har inga synpunkter på förslaget.
 
2) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdrag att fasa ut länsradionätet under en övergångsperiod som inleds 2010.
 
Skatteverket har inga synpunkter på förslaget.
 
3) Den statliga ersättningen till SOS Alarm för att upprätthålla driften i det analoga länsbasnätet ska upphöra helt efter 2011.
 
Skatteverket har inga synpunkter på förslaget.
 
4) Myndigheter som enligt 11 § förordningen om krisberedskap och höjd beredskap har ett särskilt ansvar vad gäller krisberedskap, liksom alla statliga myndigheter som har en skyldighet att ha en tjänsteman i beredskap ska vara skyldiga att ansluta sig till Rakel. Detta ska föreskrivas i förordningen om krisberedskap och höjd beredskap.
 
Skatteverkets erfarenhet av samverkan med andra organisationer vid krissituationer i samhället ger vid handen att Rakel inte är nödvändigt för Skatteverkets vidkommande. Skatteverkets del i krissamverkan på lokal och regional nivå är inte av sådan operativ art att det kräver tillgång till Rakel.
 
Enligt Skatteverkets mening är det nödvändigt att det kommunikationssystem som ska användas i krissituationer även tillämpas i vardagen mellan myndigheter. Synsättet innebär att endast de myndigheter som dagligen använder Rakel lämpar sig som användare av Rakel i ett kristillstånd.
 
Skatteverket finner även att det saknas ekonomiska förutsättningar för att finansiera en anslutning till Rakel inom överskådlig tid.
 
Enligt Skatteverkets mening innebär en tvångsanslutning av myndigheter till Rakel inte en framkomlig väg att finansiera kommunikationssystemet. En tvångsanslutning till ett redan kritiserat system skulle ytterligare minska tilliten till systemet och öka irritationen över kostnaderna och över hur utvecklingen gått till.
 
Skatteverket motsätter sig därmed bestämt en föreskrivning om att statliga myndigheter som enligt 11 § om krisberedskap och höjd beredskap har ett särskilt ansvar vad gäller krisberedskap, liksom alla statliga myndigheter som har en skyldighet att ha en tjänsteman i beredskap ska vara skyldiga att ansluta sig till Rakel. Alternativt ser Skatteverket att förordningen om krisberedskap och höjd beredskap ändras så att Skatteverket utgår ur de myndigheter som omnämns i 11 §.
 
Beslut i detta ärende har fattats av nedanstående generaldirektör i närvaro av överdirektör Andersson, samt säkerhetschef Kylesten, föredragande.