Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Fyra aktiebolagsrättsliga frågor (Ds 2010:8)

Datum: 2010-06-21

Dnr/målnr/löpnr:
131 216084-10/112
Ju2010/2057/L1

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 
Skatteverket har utifrån de intressen verket har att företräda ingenting att erinra mot förslagen i promemorian.
 
Verket vill dock peka på följande. Om förslaget till utökade möjligheter för noterade aktiebolag att förvärva egna aktier genomförs kan det uppkomma
skatterättsliga frågor kring tillämpningen av reglerna i 40 kap. 10 och 11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL. För att förebygga oklarhet behöver det klarläggas om ett aktiebolags förvärv av egna aktier ska anses innefatta en ägarförändring enligt 40 kap. IL och om förvärvet kan medföra antingen att bolaget självt eller annan delägare i bolaget får det bestämmande inflytandet i detta.
 
I den mån förslaget leder till en omfördelning av uttag ur bolag från utdelning till förvärv av egna aktier kan det uppkomma en offentlig finansiell kostnad. Beslutsunderlaget bör kompletteras med en analys av detta.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit skattedirektör Tomas Algotsson, enhetschef Mats Nilsson och rättslige experten Håkan Söderberg, föredragande.