Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Datum: 2010-04-06

Dnr/målnr/löpnr:
131 205564-10/112
Er beteckning Jo2010/1054

Jordbruksdepartementet
103 33 Stockholm

 
Skatteverket har anmodats lämna synpunkter på rubricerad promemoria.
 
Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har inga synpunkter på lämnat förslag.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall samt rättslige experten Ulf Olovsson, föredragande.