Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Datum: 2010-06-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 199407-10/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker i huvudsak förslaget. Verket har generellt sett inte några invändningar mot att lämna ut allmänna handlingar elektroniskt. Så sker redan idag när verket bedömer det som lämpligt. Det ligger i linje med verkets mål att vara en öppen och samverkande e-förvaltning. Skatteverket tillhandahåller också mycket på www.skatteverket.se.
 
Det är oerhört viktigt att Skatteverket även i framtiden kommer att ha möjlighet att bestämma när det är lämpligt med utlämnande i elektronisk form. Skatteverket vill absolut inte tvingas till utlämnanden som kan uppfattas som integritetskränkande eller som kan ha en negativ inverkan på viljan att uppfylla uppgiftsskyldighet till verket. Det gäller uppgifter om både fysiska och juridiska personer, särskilt i form av s.k. massuttag. Skatteverket tar t.ex. idag emot klagomål på att uppgifter, som uppfattas som integritetskänsliga och som ursprungligen kommer från Skatteverket, görs tillgängliga med hjälp av Internet.
 
Skatteverket förutsätter av ovanstående skäl att den föreslagna lokutionen "eller det annars är olämpligt" i den föreslagna 6 kap.3 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, kommer att vara kvar även efter översynen av registerförfattningarna. Detsamma gäller 21 kap. 7 § OSL. Skälet är att en översyn sannolikt inte kommer att kunna täcka in samtliga risker för integritetsintrång eller säkerhetsrisker.
 
Skatteverket konstaterar att en översyn av registerförfattningarna kommer att innebära ett omfattande, och därmed resurskrävande arbete, som kräver särskilda anslag.
 
Det statliga personadressregistret, SPAR, inrättades för att undvika att det ute i samhället byggs upp olika befolkningsregister. F.n. pågår ett arbete med att organisera en ny ordning för drift av SPAR. Arbetet inkluderar framtagande av en prissättningsmodell som bygger på självkostnadsprincipen. Skatteverket anser därför att lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret eller förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret, bör kompletteras med en bestämmelse som anger när författningarna ska tillämpas och under vilka förutsättningar uppgifter ut SPAR får lämnas ut.
 
Skatteverket konstaterar avslutningsvis att personuppgiftslagen (1998:204) innehåller krav på säkerhet som bl.a. innebär att vidarebefordran av personuppgifter måste ske på ett säkert sätt. Handlingar som innehåller personuppgifter bör bara lämnas ut med hjälp av sådana e-postsystem som uppfyller kraven. Detta bör, enligt verket, förtydligas i en kommande proposition.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist samt den rättsliga experten Gunilla Berg, föredragande.