Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Fingeravtryck i uppehållstillstånd, slutbetänkande av Viseringsutredningen (SOU 2009:91)

Datum: 2010-03-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 171045-10/113
Ju2009/9591/EMA

 
Skatteverket vill lämna följande synpunkter på rubricerat slutbetänkande.

 

4.6 Registrering av biometriska uppgifter i en nationell databas


 
Skatteverket framhåller vikten av att Migrationsverket, som beskrivs i betänkandet, får registrera fingeravtryck i en nationell databas. Skatteverket menar att det, i realiteten, är en förutsättning för att Migrationsverket ska kunna verifiera att den som ansöker om id-kort hos Skatteverket inte använder sig av flera identiteter.
 
Sedan verksamheten startade i juni 2009 har Skatteverket tagit emot över 50 000 ansökningar om id-kort, varav cirka 70 procent görs med intygsgivning.
 
Även om den nya verksamheten har gjort det lättare att få id-kort finns ändå en ganska omfattande kritik mot att vissa personkategorier fortfarande har svårt att få ett kort. Utvidgningen till att låta även kommunala och statliga tjänstemän vara intygsgivare har inte varit friktionsfri. Olika kommuner gör olika bedömningar om tjänstemännen ska få ställa upp som intygsgivare. Att förutsättningarna att få ett id-kort skiljer sig åt över landet är otillfredsställande.     
 
Skatteverket anser det är viktigt att verka för att fler ska kunna få ett id-kort samtidigt som man upprätthåller samma höga krav på säkerhet som tidigare. En utökad samverkan med andra myndigheter som - i likhet med Skatteverket - hanterar frågor som rör prövning av en persons identitet, är i detta sammanhang mycket angelägen. Säkerheten i utfärdandeprocessen skulle öka avsevärt om uppgifter kan kontrolleras hos Migrationsverket i stället för via en omväg genom ett intygsförfarande. Om man kan vara säker på att sökanden har en unik identitet här i Sverige skulle fler kunna få ett id-kort hos Skatteverket. Med denna myndighetssamverkan finns goda möjligheter att kunna upptäcka om en person agerar i två olika identiteter, exempelvis i samband med bidragsfusk eller för att försvåra skattekontroll och redovisning av inkomster.
                                                             
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Andersson, skattedirektören Strömberg samt rättsliga experten Ahlqvist Bresle.