Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria om införande av trängselskatt i Göteborg

Datum: 2010-03-22

Dnr/målnr/löpnr:
131 160066-10/112
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm
( Fi2010/611)

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.
 
Skatteverket har förutom nedanstående påpekande inget att erinra mot förslaget att införa trängselskatt i Göteborg.
 
Regeringen skriver att det i flera avseenden finns behov av att göra en översyn av uttaget av trängselskatt. Förutom de skäl som berörs i promemorian vill Skatteverket peka på frågan angående skattebeslut på låga belopp. Nuvarande system med trängselskatt i Stockholm innebär att det varje månad skickas ut ca 30 000 skattebeslut som omfattar endast en (1) skattepliktig passage vid en (1) betalstation. Ett sådant skattebeslut uppgår beloppsmässigt till 10 eller 15 kronor. Vid ett införande av trängselskatt i Göteborg kommer uppskattningsvis ytterligare ca 30 000 skattebeslut att skickas ut varje månad avseende endast en (1) skattepliktig passage, men i dessa fall på 8 eller 13 kronor. Trängselskattesystemet administrerar varje månad en icke obetydlig mängd skattebeslut på mycket låga skattebelopp. Skatteverket anser att det i en kommande översyn av uttaget av trängselskatt även bör utredas om ett skattebeslut i vissa fall kan avse annan tid än kalendermånad, eller att belopp under viss nivå inte föranleder någon debitering.
 
Skatteverkets kostnader med anledning av förslaget anges i promemorian till cirka 11 miljoner kronor per år. En översyn av uttaget av trängselskatt kan visa andra kostnader för verket.
 
Beslut i detta ärendet har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall samt rättslige experten Ulf Båsjö, föredragande.