Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Energimyndighetens rapport Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist

Datum: 2010-06-02

Dnr/målnr/löpnr:
131 134666/10 112
Näringsdepartementet
Energi
103 33  STOCKHOLM

Näringsdepartementet har hemställt om Skatteverkets yttrande över Energimyndighetens rapport Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist.
 
Skatteverket ställer sig i allt väsentligt bakom förslagen i rapporten. Det finns anledning att påpeka vikten av samordning mellan länsstyrelsernas regionala prioriteringar så att verksamheter som omfattar hela riket ges likvärdig tillgång till elkraft oavsett geografisk hemvist. Skatteverket förutsätter att denna samordning går att åstadkomma genom de centrala myndigheternas rapportering av underlag till länsstyrelserna.
 
Beslut i detta ärende har fattats av nedanstående generaldirektör i närvaro av överdirektör Andersson, samt säkerhetschef Kylesten, föredragande.