Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över SOU:2010:5 Skolgång för alla barn

Datum: 2010-05-17

Dnr/målnr/löpnr:
131 119117-10/112
Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket lämnar följande yttrande över angivet betänkande.
 
Förslagen i betänkandet medför inga krav på systemförändringar eller ny hantering hos Skatteverket. Skatteverket lämnar förslagen utan erinran.
 
Om krav på samordningsnummer kommer att ställas på de barn för vilka statsbidrag söks eller beslutas kan detta komma att medföra att antalet ärenden hos Skatteverket om tilldelning av samordningsnummer ökar.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Andersson, enhetschefen Strömberg, sektionschefen Strid och rättslige experten Tegenfeldt, föredragande