På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Utländsk pensionsförsäkring

Du som har en utländsk pensionsförsäkring ska själv betala avkastningsskatt på försäkringen och redovisa underlaget för skatten i inkomstdeklarationen. Här beskriver vi de regler som gäller för pensionsförsäkringar.

Utländsk pensionsförsäkring

En personförsäkring som är tecknad utomlands kan vara en pensionsförsäkring. Från och med 2 februari 2007 är det möjligt att teckna pensionsförsäkringar utomlands, begränsat till länder inom EES. För en sådan pensionsförsäkring gäller samma villkor som för en pensionsförsäkring tecknad i Sverige. En personförsäkring tecknad utomlands som inte uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring kan dock under vissa förutsättningar anses vara en pensionsförsäkring.

Utbetalning från en utländsk pensionsförsäkring ska beskattas i Sverige om den betalas ut till dig som är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Redovisa och betala avkastningsskatt på en utländsk pensionsförsäkring

Du som har en utländsk pensionsförsäkring ska själv betala avkastningsskatt i Sverige på försäkringen. Underlaget för skatten ska du redovisa vid punkt 9.2 på inkomstdeklarationen.

Avkastningsskatten

Avkastningsskatten är 15 procent av skatteunderlaget. Avkastningsskatten är även 15 procent på skatteunderlaget för en så kallad kapitalpensionsförsäkring, under förutsättning att du inte har gjort några ändringar i avtalet vad gäller premiebetalningar efter den 1 februari 2007.

Skatteunderlaget är i sin tur en viss procentandel av försäkringens kapitalunderlag. Om skatteunderlaget exempelvis är 5 000 kronor ska du betala 750 kronor i avkastningsskatt (5 000 kr * 0,15 = 750 kr).

Räkna ut kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget är värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret. Till skillnad från kapitalförsäkringar görs inte något tillägg för under året inbetalda premier.

Värdet vid ingången av året är detsamma som det återköpsvärde som försäkringsföretaget har beräknat efter försäkringstekniska riktlinjer med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott. Har du en fondförsäkring används fondandelarnas marknadsvärde vid ingången av inkomståret.

Du har inget kapitalunderlag det år då du tecknar försäkringen, utan först följande år. Om du exempelvis tecknade en försäkring under 2016, så ska du inte betala någon avkastningsskatt för inkomståret 2016 utan först för inkomståret 2017. Skatteunderlaget redovisar du för första gången i inkomstdeklarationen 2018.

Exempel på beräkning av kapitalunderlaget

Anders har en pensionsförsäkring vars återköpsvärde är 130 000 kr vid ingången av 2016. Under 2016 betalar Anders in 6 000 kr i premier till försäkringen. Anders kapitalunderlag beräknas så här:

Värdet vid årets början130 000 kr
Kapitalunderlag=130 000 kr

Premieinbetalningarna påverkar inte försäkringens kapitalunderlag.

Kontrolluppgift har lämnats på kapitalunderlaget

Det utländska försäkringsföretaget lämnar normalt en kontrolluppgift på försäkringens kapitalunderlag (KU52). Lämnar försäkringsföretaget kontrolluppgiften senast den 31 januari året efter inkomståret behöver du inte fylla i några uppgifter på inkomstdeklarationen om kapitalunderlaget i kontrolluppgiften är rätt. Ditt skatteunderlag är redan ifyllt på deklarationen och avkastningsskatten räknas ut automatiskt.

Redovisning i inkomstdeklarationen när kontrolluppgift saknas

Har du inte fått någon kontrolluppgift på kapitalunderlaget måste du först räkna ut detta, såvida inte försäkringsföretaget har meddelat dig kapitalunderlaget på annat sätt än genom kontrolluppgift. Därefter räknar du ut ditt skatteunderlag (=det belopp som skatten räknas ut på) och fyller i detta vid punkt 9.2 på inkomstdeklarationen.

Räkna ut skatteunderlaget

Skatteunderlaget inkomståren 2012-2016

Skatteunderlaget beräknar du genom att multiplicera försäkringens kapitalunderlag med den genomsnittliga statslåneräntan (SLR) som gäller för kalenderåret före inkomståret.

Inkomståret 2016

Den genomsnittliga statslåneräntan för 2015 var 0,58 procent. Skatteunderlaget för inkomståret 2016 räknas därför ut genom att multiplicera kapitalunderlaget med 0,58 procent.

Skatteunderlaget från och med inkomståret 2017

Från och med inkomståret 2017 räknar du fortfarande ut skatteunderlaget genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan som gäller för kalenderåret före inkomståret, men räntesatsen som kapitalunderlaget multipliceras med måste alltid vara minst 0,5 procent. Det innebär att det blir aktuellt att höja räntesatsen till 0,5 procent när den genomsnittliga statslåneräntan året före inkomståret är lägre än 0,5 procent.

Inkomståret 2017

Den genomsnittliga statslåneräntan för 2016 var 0,34 procent. Skatteunderlaget för inkomståret 2017 räknas ut genom att multiplicera kapitalunderlaget med 0,5 procent, eftersom kapitalunderlaget alltid ska multipliceras med minst 0,5 procent.

Avrundning av skatteunderlaget

Det skatteunderlag du får fram i din beräkning avrundar du nedåt till närmast lägre hundratal innan du fyller i beloppet vid punkt 9.2 i Inkomstdeklaration 1. Är försäkringen en kapitalpensionsförsäkring fyller du också i det uträknade skatteunderlaget vid punkt 9.2.

Exempel på beräkning av skatteunderlaget

Anders har inte fått någon kontrolluppgift från sitt utländska försäkringsföretag, men han har själv räknat ut kapitalunderlaget till 130 000 kronor för år 2016. Anders beräknar sitt skatteunderlag så här till deklarationen 2017:

Kapitalunderlaget 130 000 kronor x den genomsnittliga statslåneräntan för 2015 (året före inkomståret); 0,58 procent = 754 kronor, eller avrundat 700 kronor. Anders fyller i 700 kronor vid punkt 9.2 på inkomstdeklarationen 2017. Anders avkastningsskatt blir 105 kronor (700 kr x 0,15) på slutskattebeskedet 2017.

Om Anders kapitalunderlag fortfarande skulle vara 130 000 kronor inkomståret 2017 ska han betala 90 kronor i avkastningsskatt vid deklarationen 2018. Kapitalunderlaget 130 000 kronor ska multipliceras med 0,5 procent inkomståret 2017,eftersom den genomsnittliga statslåneräntan för 2016 bara var 0,34 procent. Skatteunderlaget blir då 600 kronor (130 000 * 0,5 procent = 650 kr, avrundat till 600 kr) och Anders avkastningsskatt 90 kronor (600 * 0,15).

Avtal med utländskt försäkringsföretag om betalning av avkastningsskatten

Om du har en pensionsförsäkring i ett utländskt försäkringsföretag inom EES-området kan du träffa ett avtal med försäkringsföretaget om att de ska betala din svenska avkastningsskatt med medel ur din försäkring. Avtalet måste vara skriftligt. Beloppet motsvarande avkastningsskatten får inte betalas ut förrän skatteunderlaget för avkastningsskatt har fastställts vid den årliga beskattningen. Utbetalningen får inte överstiga avkastningsskatten i ditt slutskattebesked, med tillägg för bankavgifter och andra överföringskostnader.

Skatteverket

Till toppen