På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Att ansöka om skatteregistrering

Om du är begränsat skattskyldig i Sverige ska du lämna registreringsanmälan genom att skicka in blanketten Skatteanmälan för utländska företag (SKV 4632). Blanketten ska du fylla i, skriva ut, underteckna och skicka in i original.

Blanketten används för

 • ansökan om godkännande för svensk F-skatt
 • anmälan för momsregistrering
 • anmälan för arbetsgivarregistrering
 • anmälan om utländskt företags fasta driftställe i Sverige för inkomstbeskattning.

Registrering om du har svensk e-legitimation och är obegränsat skattskyldig

Företag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige kan lämna registreringsanmälan elektroniskt på verksamt.se. Det förutsätter att den som är behörig firmatecknare har e-legitimation.

Den som är obegränsat skattskyldig kan också lämna blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620). Information om hur du fyller i den blanketten finns i broschyren Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 418).   

Godkännande för svensk F-skatt

Utländska företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige kan ansöka om godkännande för svensk F-skatt. Den som anlitar ett företag som har F-skatt ska inte göra skatteavdrag och inte heller betala arbetsgivaravgifter (socialavgifter) på arbetsersättningen.

Registrering för moms

Som utländsk företagare ska du anmäla dig för registrering till moms om du är skattskyldig för moms i Sverige.

Om du enbart säljer varor eller tjänster till momsregistrerade kunder gäller – med vissa undantag – omvänd skattskyldighet. Då är din kund skattskyldig och du behöver inte vara momsregistrerad. Du har emellertid rätt att själv begära att få vara skattskyldig.

Du ska vara registrerad för moms om du utan att vara skattskyldig säljer eller för över varor till ett annat EU-land. Du ska också vara momsregistrerad om du köper eller för över varor till Sverige från ett annat EU-land.

Om du säljer varor på distans från utlandet till konsumenter i Sverige (exempelvis via en internetsida där konsumenten köper varor och får dem levererade till Sverige) ska du registrera dig för moms i Sverige och påföra svensk moms på sådan försäljning, om försäljningen överstiger 320 000 kr per år. Du kan också registrera dig för all sådan försäljning frivilligt även om din försäljning understiger 320 000 kr.

Registrering som arbetsgivare

Du som har anställda i Sverige kan vara skyldig att registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Detta gäller om du kommer att ha anställda i Sverige som du ska betala arbetsgivaravgifter (socialavgifter) för. Du ska betala arbetsgivaravgifter på lön för arbete som betalas ut till en fysisk person som saknar F-skatt och som arbetar i Sverige. Om du har kommit överens med dina anställda att de själva ska betala sina socialavgifter ska du inte betala arbetsgivaravgifter för dessa.

Som utländsk arbetsgivare är du också skyldig att registrera dig som arbetsgivare i Sverige om du ger ut ersättning till anställda som är socialförsäkrade i Sverige och för vilka du ska betala svenska arbetsgivaravgifter, även om arbetet utförs utomlands.

Saknar du som utländsk arbetsgivare fast driftställe i Sverige ska du inte göra avdrag för preliminär inkomstskatt på utbetald lön. Den anställde ska i stället själv betala sin preliminära skatt varje månad. Du är dock skyldig att lämna kontrolluppgift för ersättning som du betalat ut till personer som ska omfattas av svensk socialförsäkring eller som ska beskattas i Sverige.

Registrering av fast driftställe för beskattning för inkomstskatt

Ett utländskt företag som har fast driftställe i Sverige ska registrera sig för beskattning avseende inkomstskatt. Företaget är också skyldigt att betala preliminärskatt under beskattningsåret. Om företaget har fast driftställe eller inte påverkar också behovet av godkännande för svensk f-skatt, arbetsgivaravgifternas storlek och skyldigheten att göra skatteavdrag på ersättningar till anställda.

Att fylla i blanketten SKV 4632

Nedan finns information om hur du fyller i blanketten Skatteanmälan för utländska företagare, SKV 4632. Fyll i blanketten så komplett som möjligt, det förkortar handläggningstiden. I det fall blanketten inte är komplett kommer Skatteverket att skicka ut en begäran om komplettering. Notera att stora delar av blanketten är obligatoriska att fylla i för att Skatteverket ska kunna registrera företaget rätt.

Om något fält inte räcker till kan du lägga in mer information i ruta 10 Övriga upplysningar. Det går också bra att skicka med fritextbrev med kompletterande information, men blanketten ska alltid fyllas i fullständigt i första hand.

1 Sökande

Namn

Du som har enskild näringsverksamhet fyller i ditt efternamn och samtliga förnamn. Juridisk person (aktiebolag med flera) fyller i det namn som registrerats i hemlandet.

Momsregistreringsnummer (VAT) i hemlandet

Här fyller du i ditt momsregistreringsnummer i hemlandet. Om du inte har ett sådant ska du i stället fylla i företagets identitetsnummer. För utländska juridiska personer ska detta vara det nummer personen fått av registreringsmyndigheten i registreringslandet.

Postadress i hemlandet

Ange den adress som är registrerad hos registreringsmyndigheten i hemlandet.

Postadress i Sverige

Ange den fullständiga adress (gatuadress eller postbox, postnummer och ortnamn) i Sverige till vilken Skatteverket kan skicka post.

Besöksadress i Sverige

Om du har en adress i Sverige där du tar emot dina kunder (till exempel butik, verkstad eller kontor) ska du fylla i gatuadress och ortnamn.

Adress dit momsdeklarationer samt kontoutdrag ska skickas

Om du vill att företagets momsdeklarationer samt kontoutdrag ska skickas till en annan adress än företagets egna, till exempel till företagets redovisningsbyrå eller revisor, fyller du i den adressen här.

Telefon och mobilnummer i hemlandet

Ange de telefonnummer företaget kan nås på i hemlandet.

Telefon och mobilnummer i Sverige

Här fyller du i de telefonnummer som företaget kan nås på i Sverige.

Bokslutsdatum

Fyll i det datum räkenskapsåret slutar (bokslutsdatum).

2 Uppgifter om juridisk person

Avsnittet fylls i för juridiska personer.

Företagsform

Ange den utländska företagsformen för den juridiska personen enligt hemregistreringsmyndigheten.

Registreringsbevis bifogas

Företagets registreringsbevis från hemlandet måste bifogas. Av registreringsbeviset ska det framgå vem som är behörig firmatecknare.

Tidigare organisationsnummer i Sverige

Om företaget tidigare har varit skatteregistrerat i Sverige ska du fylla i det organisationsnummer företaget hade då.

Är företaget filialregistrerat i Sverige? - Har företaget ansökt om filialregistrering?

Ett företag från ett annat land som ska bedriva verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska ofta registrera en filial hos Bolagsverket. Ange om bolaget är filialregistrerat.

Namn på delägare - Identitetsnummer - Ägd andel i %

Här fyller du i den juridiska personens samtliga delägare, identitetsnummer, deras person- eller organisationsnummer och procentuell ägd andel. Finns det fler än sex delägare skriver du deras namn m.m. i ruta 10 Övriga upplysningar.

3 Uppgifter om enskild näringsverksamhet

Avsnittet fylls i av alla som har enskild näringsverksamhet.

Vistelsetid i Sverige fr.o.m. - t.o.m.

Uppgifterna används för att avgöra om du i egenskap av enskild företagare är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige.

Tidigare identitetsnummer i Sverige

Du kan vid tidigare vistelse i Sverige ha tilldelats ett personnummer eller ett samordningsnummer. Båda numren är tiosiffriga.

Vistelseadress i Sverige

Vistelseadressen används i vissa fall för att avgöra vilket skattekontor företaget ska tillhöra.

Kopia av pass bifogas

Bifoga kopia av pass för att styrka din identitet om du har enskild näringsverksamhet.

4 Beskrivning av verksamheten i Sverige

Fylls i fullständigt av alla sökanden.

Uppgifterna under detta avsnitt behöver Skatteverket för att kunna bedöma om du eller ditt företag har fast driftställe och/eller fast etableringsställe i Sverige och för att kunna bedöma om du bedriver näringsverksamhet, vilket bland annat avgör om du får ett godkännande för F-skatt samt om du ska redovisa och betala moms. Det är viktigt att du fyller i uppgifterna så fullständigt som möjligt.

Verksamhet 1-3 - Andel av total verksamhet

Ange vilken typ av verksamhet företaget sysslar med, exempelvis tillverkning, byggnadsverksamhet, handel, reparationer eller någon annan typ av verksamhet. Fyll även i den vara eller tjänst som företaget tillverkar, säljer etc. Skriv till exempel: tillverkning av instrument, husbyggnad, partihandel med frukt, butikshandel med skor, datakonsult, reparation av motorcyklar. Verksamheten ska vara tydligt angiven och avgränsad, det räcker inte att skriva att du ska bedriva handel eller konsultverksamhet. Du måste istället ange vilka varor du ska handla med eller inom vilket område du ska bedriva konsultverksamhet. Har företaget flera verksamheter lämnar du uppgift på respektive rad om vad verksamheten avser och hur stor del av omsättningen (andel av total verksamhet) som du beräknar ungefär på de olika verksamheterna.

Varifrån bedrivs verksamheten i Sverige? – Beskriv platsen – Platsens adress

Ange vilken/vilka geografisk plats(er) verksamheten bedrivs ifrån. Det spelar ingen roll om företaget äger, hyr eller på annat sätt förfogar över platsen. Notera att "stadigvarande" oftast avser 6 månader och att platsen alltid ska beskrivas och att adressen alltid ska framgå. Om så inte kan ske eller om du kryssar Ej stadigvarande plats ska omständigheterna beskrivas i ruta 10 Övriga upplysningar så att Skatteverket kan bedöma om platsen är stadigvarande eller inte.          

Var finns arbetsledning eller annan företagsledning?

Beskriv varifrån verksamheten i Sverige leds samt varifrån de som arbetar i Sverige har sin arbetsledning. Det behöver inte vara företagets högsta ledning som beskrivs utan det kan t.ex. vara en person som har verksamhets- och arbetsledningsansvar. Om sådan person finns i Sverige ska denne alltid anges.

Har företaget någon agent eller representant i Sverige som sluter bindande avtal i företagets namn? - Om ja, bifoga kopia av eventuell fullmakt

Ange om någon person är verksam för företaget i Sverige och har fullmakt att ingå avtal för företaget. En sådan person kan vara exempelvis anställd, uppdragstagare, VD, styrelseledamot, ett dotterbolag etc. Det behöver inte vara en formaliserad fullmakt utan faktiska behörigheter och agerande, såsom att personen förhandlar om villkor som ska utgöra avtalsinnehåll mellan det utländska företaget och kunden, är indikation på att behörighet har getts till personen.

Varifrån marknadsförs varorna eller tjänsterna?

Ange varifrån varorna eller tjänsterna marknadsförs.

Varifrån upprättas eller administreras avtalen om varorna eller tjänsterna?

Ange var avtal upprättas eller administreras.

Varor eller tjänster säljs i Sverige till

Ange vilken/vilka typer av kunder företaget säljer till.  

Varor som säljs i Sverige levereras till kund från

Ange varifrån varor levereras ifrån.

Fastighetsinnehav i Sverige - Fastighetsbeteckning - Kommun

Ange innehav av fastigheter i Sverige.  

Beskriv de anställdas arbetsuppgifter och befogenheter

Beskriv de arbetsuppgifter och befogenheter som anställda har som är verksamma i Sverige åt företaget.

5 Beskrivning av verksamheten i Sverige

Fylls i av alla fysiska personer (enskilda företagare) som utför tjänster i Sverige.

Beskriv vilken verksamhet du tänker bedriva och vilka kunder du vänder dig till

Ange utöver den information du fyllt i avsnitt 4 vilka kunder du vänder dig till och med vilken verksamhet .

Bedrivs verksamheten även i hemlandet?

Ange om du bedriver någon aktiv verksamhet i ditt hemland eller i något annat land än Sverige

Om ja, bifoga registreringsbevis

Bifoga registreringsbevis från registreringsmyndigheten i hemlandet/annat land om du bedriver aktiv verksamhet i ditt hemland eller i något annat land än Sverige.  

6 Uppgifter om uppdragsgivare i Sverige

Lämnas av alla bygg- och anläggningsföretag som söker någon slags registrering och utför byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten i Sverige. Informationen påverkar bedömning av fast driftställe och förutsättningarna för momsregistrering.

Under vilka tidsperioder pågår arbetet?

Beskriv de planerade projekttiderna för samtliga arbeten inom respektive byggprojekt i Sverige.

Vilka kunder har byggföretaget?

Ange vilken/vilka typ(er) av kunder företaget har i Sverige

Överföring av varor från annat EU-land

Ange om företaget har mervärdesskattepliktiga överföringar av varor från annat EU-land.

Anlitar företaget underentreprenörer i Sverige?

Ange om företaget anlitar underentreprenörer för arbete i Sverige. Underentreprenörerna kan vara svenska eller utländska företag.

7 Uppgifter för godkännande för svensk F-skatt

Villkoren för att få godkännande för F-skatt är att du:

 • bedriver näringsverksamhet, eller
 • avser att bedriva näringsverksamhet, och
 • har fullgjort dina skyldigheter att redovisa och betala skatter och avgifter i Sverige och i hemlandet.

Skuldfrihetsintyg bifogas

Utländska företag som ansöker om F-skatt ska bifoga ett intyg som visar att företaget inte har förfallna skulder för skatter och avgifter i hemlandet. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i hemlandet.

8 Uppgifter för momsregistrering i Sverige

Avsnittet fylls i av företag som söker momsregistrering.

Om du åberopar särskilda skäl för momsregistrering kan du skriva det i ruta 10 Övriga upplysningar. Då måste du där eller i en bilaga redogöra för förhållanden som visar att näringsverksamheten nyligen har påbörjats.

Momsregistreringen avser

Ange grunden för momsregistrering här.

Företag med fast etableringsställe i Sverige

Välj detta alternativ om du bedriver verksamhet från fast etableringsställe i Sverige.

Utländsk företagare som måste vara momsregistrerad i Sverige

Huvudregeln är att en utländsk företagare bara ska betala moms i Sverige för försäljning till privatpersoner och andra kunder som inte är momsregistrerade. Vid försäljning till momsregistrerade kunder gäller omvänd skattskyldighet, det vill säga att kunden ska redovisa och betala momsen.

Du ska välja alternativet Utländsk företagare som måste vara momsregistrerad i Sverige om du har kunder som är privatpersoner eller som inte är momsregistrerade av andra skäl. Alternativet gäller också för dig som säljer varor eller tjänster för vilka omvänd skattskyldighet inte får användas.

Utländsk företagare som frivilligt väljer att vara skattskyldig för försäljning till momsregistrerade köpare i Sverige

Om du väljer det här alternativet ska du deklarera och betala moms vid all försäljning till momsregistrerade köpare när omsättningen anses gjord i Sverige. Det finns några undantag när omvänd skattskyldighet är obligatoriskt, t.ex. när företag inom byggsektorn säljer vissa tjänster till andra byggföretag och vid försäljning av investeringsguld.

Utländsk företagare som inte är skattskyldig för moms i Sverige men som ska vara momsregistrerad enbart för att redovisa varuöverföringar

Om du väljer det här alternativet ska du bara deklarera moms och lämna periodisk sammanställning för varuhandel eller varuöverföringar till eller från din verksamhet i annat EU-land.

Utländsk företagare som enbart har distanshandel till konsumenter i Sverige

Denna ruta väljs av utländska företagare som är etablerade inom EU och därifrån idkar distanshandel av varor till konsumenter i Sverige. Ange följande i rutan 10 Övriga upplysningar:

 1. Omsättning avseende distansförsäljning av varor exklusive utländsk moms till svenska konsumenter per år, angivet i SEK.
 2. Om registreringen sker p.g.a. att omsättningströskeln har överskridits eller utgör frivilligt inträde.
 3. Vilken typ av varor som företaget säljer.
 4. Om företaget säljer punktskattepliktiga varor.
 5. Om verksamheten omfattar någon typ av spel eller lotteri, till exempel lägsta budauktion eller öresauktion.

Vänligen notera att företag som överskrider tröskelvärdet år 1 är skyldiga att för alla försäljningar till konsumenter i Sverige debitera svensk moms även år 2. Begreppet Konsumenter omfattar här även icke skattepliktiga företagsverksamheter.

Ange vilken sorts affärshändelse skattskyldigheten huvudsakligen avser

Ange vilka typer av momspliktiga transaktioner företaget huvudsakligen har.

Registrering endast för rätt till återbetalning av moms i Sverige

Ange om företaget registrerar sig endast för rätt till återbetalning av moms i Sverige.

Startdatum för momspliktig verksamhet

Här anger du det datum då du startar din momspliktiga verksamhet. Skattskyldighet för moms inträder när du i yrkesmässig verksamhet omsätter (säljer) momspliktiga varor eller tjänster i Sverige. Vanligtvis är det detta datum du ska ange.

Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket efter ansökan besluta att du som ännu inte haft momspliktig försäljning ska momsregistreras och ha rätt till återbetalning av ingående moms. Du kan då få tillbaka ingående moms från den dag du gör inköp för din momspliktiga verksamhet. Skriv datum för den dagen i rutan ovan om du åberopar särskilda skäl och ange i ruta 10 Övriga upplysningar, eller i en bilaga, att du åberopar särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att näringsverksamheten nyligen har påbörjats, så kallat uppbyggnadsskede.

Beräknat slutdatum för verksamheten

Om du anger beräknat slutdatum för verksamheten kommer Skatteverket att ta bort din momsregistrering utan att du behöver meddela detta särskilt. Har du fått en momsdeklaration måste du dock alltid fylla i den och skicka den till Skatteverket.

Beskattningsunderlag (ej gemenskapsinterna förvärv och import)

Här ska du ange det beräknade beskattningsunderlaget exklusive gemenskapsinterna förvärv och import. Beskattningsunderlaget är det värde på vilket du ska beräkna momsen. Du beräknar vanligtvis momsen vid försäljning men vid omvänd skattskyldighet ska du beräkna momsen på dina inköp. Beskattningsunderlaget styr vilken redovisningsperiod du får använda. Du ska beräkna beskattningsunderlaget för ett helt år (12 månader) eller den tid du avser att bedriva verksamhet i Sverige om den är kortare än ett helt år.

Försäljning som inte ger rätt till avdrag för ingående moms

Här anger du den beräknade summan av momsfri försäljning av varor och tjänster. Det kan vara till exempel utbildningstjänster, hasardspel/lotterier, banktjänster och sjukvård. I det beräknade beloppet ska även momsfria uttag av varor och tjänster ingå. Beloppet ska avse försäljning både inom Sverige och till andra länder. Du ska beräkna ett belopp som motsvarar försäljningen under ett helt år (12 månader) eller den tid du avser att bedriva verksamhet i Sverige.

Välj redovisningsperiod - Redovisningstidpunkt

Här ska du ange hur ofta du ska redovisa moms. Beroende på din redovisningsperiod ska du redovisa din moms en gång per månad, en gång per kvartal eller en gång per år. Vilken period du ska ha eller får använda beror i första hand på ditt beräknade beskattningsunderlag exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för 12 månader. 

Redovisningsperioder
Beskattn.underlagRedovisningsperiod Alternativ
Högst 1 miljon kr per årBeskattningsårEn gång per kalenderkvartal eller en gång per kalendermånad
Högst 40 miljoner kr per årKalenderkvartalEn gång per kalendermånad
Över 40 miljoner kr per årKalendermånadInget alternativ

Företaget planerar att från Sverige exportera varor eller tjänster

Ange om företaget avser exportera varor eller tjänster från Sverige.

Bifoga blankett Fullmakt för momsombud, (SKV 5703).

Företaget ansöker om svensk momsregistrering

Ange om företaget ansöker om svensk momsregistrering

9 Uppgifter för registrering som arbetsgivare

Avsnittet fylls i så utförligt som möjligt av alla företag som ansöker om någon slags registrering och har anställda som utför arbete i Sverige, oavsett om företaget själva har för avsikt att ansöka om arbetsgivarregistrering.

Uppgifterna nedan gäller verksamheten i Sverige, alternativt (för verksamheter som ska arbetsgivarregistreras utan att de har någon verksamhet i Sverige) för de anställda för vilka avgifter/skatt ska betalas i Sverige.

Datum för första löneutbetalning

Ange datum för första löneutbetalning. Som första datum gäller också tidpunkten då du första gången ger ut förmåner.

Beräknat datum för sista löneutbetalning

Om ett sista datum finns för när sista löneutbetalning kommer ske så ska det anges här.

Beräknad lönesumma under inkomståret

Ange beräknad lönesumma under inkomståret. Som inkomstår räknas kalenderår (januari-december).

Beräknat antal anställda

Ange hur många anställda som berörs.

Varav utsända och socialförsäkrade i annat land

Uppgiften om dina anställda är lokalanställda i Sverige eller utsända och kvarstår i ett annat lands socialförsäkring behövs för att Skatteverket ska kunna avgöra om du ska betala arbetsgivaravgifter i Sverige eller inte. Observera att de krav som finns i reglerna för att en utsändning ska vara giltig avseende socialförsäkringstillhörighet måste vara uppfyllda. Om utsändning sker från ett land utanför EU, beskriv omständigheterna i ruta 10 Övriga upplysningar.

Här anger även arbetsgivare vars anställda tillhör svensk socialförsäkring av andra skäl än utsändning hur många anställda som berörs.

Kopia av intyg om socialförsäkring i annat land bifogas för alla utsända

Bifoga intyg från socialförsäkringsmyndigheten i försäkringslandet för sådana anställda som ska arbeta i Sverige men som kvarstår i ett annat lands socialförsäkring. Intygen styrker att företaget inte behöver betala arbetsgivaravgifter på ersättning till sådana anställda. Intygen är vanligtvis av typen A1 inom EU.

Beräknad arbetstid i dagar för utsänd personal

Ange hur länge utsänd personal kommer att arbeta i Sverige.

Företaget ansöker om svensk arbetsgivarregistrering

Ange om företaget ansöker om svensk arbetsgivarregistrering.

10 Övriga upplysningar

Här lämnar du upplysningar till ledning för Skatteverkets registrering. Upplysningarna kan du även lämna i bilaga.

Om du vill redovisa momsen tidigare än vad som följer av din omsättning ska du ange det här.

Här ska du också skriva om du åberopar särskilda skäl för momsregistrering. Då måste du här eller i en bilaga redogöra för förhållanden som visar att näringsverksamheten nyligen har påbörjats.  

11 Kontaktpersoner

Ange kontaktpersoner för Skatteverket i frågor som rör skatteanmälan. 

Underskrift

Sökanden (enskild firma själv, eller behörig firmatecknare) ska skriva under blanketten.

Bilagor

Följande handlingar ska bifogas:

 • Registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare (gäller juridiska personer).
 • Intyg som är utfärdat av behörig myndighet som visar att du inte har obetalda skatter och avgifter i hemlandet (gäller sökanden som ansökt om F-skatt).
 • Kopia av pass.
 • Fullmakt för momsombud.

När du har skickat in blanketten

Det tar ungefär två till sex veckor beroende på utredning innan du får beslutet om registrering. Detta förutsätter att blanketten är fullständigt ifylld och att alla bilagor är med.

Registreringsbevis

Efter registreringen får du ett registreringsbevis. På registreringsbeviset finns uppgifter om verksamheten samt om du är registrerad för F-skatt, moms eller som arbetsgivare.

Skatteverkets utlandskontor

Beskattningen i Sverige av utländska företag handläggs på Skatteverkets utlandsskattekontor i Malmö eller Stockholm.

Under rubriken Utlandsskattekontor kan du se vilket utlandsskattekontor som ska handlägga din ansökan, kontorens länderfördelning och deras adresser.

Skatteverket

Till toppen