Meny

Just nu är det svårt att ringa in sin deklaration på telefon 020-56100. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt. 

Just nu kan det vara svårt att komma fram till Skatteverkets växel, på grund av tekniska problem.

Logotyp, till startsidan

Småhus

Den innevarande taxeringsperioden för småhus är 2012-2014. En särskild fastighetstaxering 2014 för nybildade och förändrade fastigheter har avslutats den 15 juni.

Beslut om fastighetstaxering 2014

Beslut om fastighetstaxeringen skickas till varje ägare och delägare. Ett beslut avser alltid hela fastigheten.

Beslut på papper i början av juli

Beslut om fastighetstaxering 2014 av småhusenheter skrivs ut på papper och skickas med posten under tiden 28 juni-3 juli.

Beslut för småhusenheter kan ännu inte skickas ut digitalt.

"Attefallshus" och andra byggnadsåtgärder

Nya lagregler om byggnadsåtgärder som inte kräver bygglov träder i kraft den 2 juli 2014. Om du under 2014 uppför ett komplementbostadshus, eller utför någon annan av den nya åtgärderna som inte kräver bygglov, ska du redovisa det vid den kommande allmänna småhustaxeringen 2015.

Typkod

Alla fastigheter som fastighetstaxeras får en typkod av Skatteverket. Småhus får en typkod mellan 210 och 299.

2015 slopas några typkoder och en ny typkod för småhus på ofri grund införs.

Typkoder för fritidshus slopas 2015

Från och med 2015 års allmänna småhustaxering upphör Skatteverket att särskilja småhus för fritidsboende från permanentboende. De särskilda typkoderna för fritidshus slopas därmed.

Småhus kan även tillhöra lantbruksfastigheter. Då taxeras småhuset i lantbruket och ingår i lantbruksenhetens typkod 113 eller 120. Småhus på lantbruk har inte taxerats som fritidshus.

Vad är småhus?

Ett småhus är en byggnadstyp som kan innehålla en bostad eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus är vanliga exempel på småhus, liksom också fritidshus.

Så beräknar Skatteverket taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet på en fastighet ska motsvara 75 % av fastighetens sannolika pris vid en försäljning på den allmänna marknaden. Marknadsvärdet vid en småhustaxering grundas på det genomsnittliga prisläget två år före fastighetstaxeringen i det område där fastigheten ligger. För den innevarande perioden 2012‑2014 betyder det prisläget 2010. Vid småhustaxeringen 2012 är det försäljningsprisernas utveckling på fastighetsmarknaden åren 2008–2010 som har avgjort om taxeringsvärdet gått upp eller ner. Skatteverket har lagt fast marknadsvärdenivåerna vid genomsnittet av de köpeskillingar för småhus eller tomter som betalats inom varje värdeområde.

Värdeområden

Priserna på fastigheter skiljer sig åt i olika delar av landet. Skatteverket har därför delat in landet i geografiska områden, s.k. värdeområden. I varje sådant värdeområde är värdet på likartade fastigheter i allt väsentligt enhetligt. Det finns 9 180 värdeområden för småhus vid småhustaxeringen 2012.

Fastighetsavgiften vid höjda taxeringsvärden 2012

Den kommunala fastighetsavgiften ökar inte för en miljon (cirka 50 %) av småhusägarna som redan har 910 000 kr eller mer i taxeringsvärde 2012. De betalar redan den högsta möjliga fastighetsavgiften. För de som har lägre taxeringsvärde än 910 000 kr 2012 slår en höjning av värdet igenom på fastighetsavgiften med 0,75 % av höjningsbeloppet. Om värdet ökar med t.ex. 100 000 kronor, ger det 750 kronor i höjd avgift, eller 63 kr/mån.

Småhus
Skatteverket

Till toppen