Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Småhus

Den innevarande taxeringsperioden för småhus är 2012-2014. Den förenklade fastighetstaxeringen 2012 avslutades i juni 2012 och alla småhusenheter fick då nya taxeringsvärden. Dessa nya värden gäller från och med den 1 januari inkomståret 2012 och till utgången av inkomståret 2014.

Vid särskild fastighetstaxering 2013 och 2014 taxerar Skatteverket sådana småhusfastigheter som är nybildade eller förändrade. Nya taxeringsvärden gäller från och med den 1 januari inkomståret 2013 respektive 2014 och till utgången av inkomståret 2014. 

Typkod

Alla fastigheter som fastighetstaxeras får en typkod av Skatteverket. Småhus får en typkod mellan 210 och 299.

2015 slopas några typkoder och en ny typkod för småhus på ofri grund införs.

Typkoder för fritidshus slopas 2015

Från och med 2015 års allmänna småhustaxering upphör Skatteverket att särskilja småhus för fritidsboende från permanentboende. De särskilda typkoderna för fritidshus slopas därmed.

Småhus kan även tillhöra lantbruksfastigheter. Då taxeras småhuset i lantbruket och ingår i lantbruksenhetens typkod 113 eller 120. Småhus på lantbruk har inte taxerats som fritidshus.

Vad är småhus?

Ett småhus är en byggnadstyp som kan innehålla en bostad eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus är vanliga exempel på småhus, liksom också fritidshus.

Så beräknar Skatteverket taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet på en fastighet ska motsvara 75 % av fastighetens sannolika pris vid en försäljning på den allmänna marknaden. Marknadsvärdet vid en småhustaxering grundas på det genomsnittliga prisläget två år före fastighetstaxeringen i det område där fastigheten ligger. För den innevarande perioden 2012‑2014 betyder det prisläget 2010. Vid småhustaxeringen 2012 är det försäljningsprisernas utveckling på fastighetsmarknaden åren 2008–2010 som har avgjort om taxeringsvärdet gått upp eller ner. Skatteverket har lagt fast marknadsvärdenivåerna vid genomsnittet av de köpeskillingar för småhus eller tomter som betalats inom varje värdeområde.

Värdeområden

Priserna på fastigheter skiljer sig åt i olika delar av landet. Skatteverket har därför delat in landet i geografiska områden, s.k. värdeområden. I varje sådant värdeområde är värdet på likartade fastigheter i allt väsentligt enhetligt. Det finns 9 180 värdeområden för småhus vid småhustaxeringen 2012.

Fastighetsavgiften vid höjda taxeringsvärden 2012

Den kommunala fastighetsavgiften ökar inte för en miljon (cirka 50 %) av småhusägarna som redan har 910 000 kr eller mer i taxeringsvärde 2012. De betalar redan den högsta möjliga fastighetsavgiften. För de som har lägre taxeringsvärde än 910 000 kr 2012 slår en höjning av värdet igenom på fastighetsavgiften med 0,75 % av höjningsbeloppet. Om värdet ökar med t.ex. 100 000 kronor, ger det 750 kronor i höjd avgift, eller 63 kr/mån.

Småhus
Skatteverket

Till toppen