På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Ackumulerad inkomst

Syftet med reglerna om särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst är att lindra skatteeffekterna för deklaranten. Beräkningen gäller bara den statliga inkomstskatten.

En ackumulerad inkomst är en inkomst som hänför sig till minst två år men som beskattas vid ett tillfälle. På grund av att den statliga skatten är progressiv (skattesatsen ökar vid stigande inkomst) för fysiska personer och dödsbon kan inkomsten medföra en högre skatt än om den beskattats successivt under de år som den hänför sig till.

Om du under de år som den ackumulerade inkomsten avser haft inkomster som du betalat statlig inkomstskatt för har detta betydelse för hur stor skattelindring du får när den särskilda skatteberäkningen för ackumulerad inkomst görs.

Vad krävs?

  • utbetald inkomst ett år som avser minst två år
  • omfattar inkomstslagen tjänst eller näring
  • den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kronor
  • den beskattningsbara inkomsten måste överstiga den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kronor.
Skiktgränser inkomståren 2015 och 2016
2015 2016
430 200 kr * 430 200 kr *
616 100 kr ** 625 800 kr **

* Nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt, som betalas med 20 procent i skiktet upp till övre skiktgränsen.

** Övre skiktgräns för statlig inkomstskatt, som betalas med 25 procent på inkomster över denna gräns.

Har du fått flera ackumulerade inkomster under samma beskattningsår ska det sammanlagda beloppet vara minst 50 000 kronor.

Den ackumulerade inkomsten fördelas på en genomsnittsinkomst för de år på vilka inkomsten ska fördelas. Om inkomsten ska fördelas på exempelvis tio år, sker genomsnittsberäkningen för inkomsterna de senaste tio åren. Detta gäller oavsett vilka år den ackumulerade inkomsten egentligen hänför sig till. (Du kan läsa mer om hur skatteberäkningen för ackumulerad inkomst går till i broschyren "Skatteregler för privatpersoner", SKV 330).

Fördelning kan ske på maximalt 10 år. Det är du själv som ska visa hur många år inkomsten hänför sig till. Om du inte kan visa hur många år inkomsten avser fördelas den på 3 år.

Vid inkomstberäkningen minskas den ackumulerade inkomsten med avdragsgilla kostnader. Det aktuella inkomstårets skattesatser används vid beräkningen.

Inkomster som påverkas

Inkomster som kan bli föremål för särskild skatteberäkning är bl.a.

  • retroaktiva pensioner
  • avgångsvederlag
  • vissa utbetalningar från vinstandelsstiftelser
  • utdelning på aktier eller reavinster vid försäljning av aktier i fåmansföretag som beskattas i tjänst.

Inkomsten kan avse såväl tid framåt som bakåt eller både och. Vid skatteberäkningen ska, som nämnts ovan, fördelning av inkomsten alltid ske på ett genomsnitt av det aktuella inkomstårets inkomster och de närmast föregående inkomstårens inkomster. Detta gäller även om den ackumulerade inkomsten hänför sig till tid framåt, till exempel ersättning för framtida pension.

Den vanligaste anledningen till särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst är att man fått ett avgångsvederlag. Normalt framgår det av avtalet hur avgångsvederlaget beräknats och vilken tid det avser.

Semesterersättning hänför sig normalt inte till mer än ett år och reglerna om särskild skatteberäkning tillämpas inte.

Utbetalning från en vinstandelsstiftelse kan bli föremål för särskild skatteberäkning om man får en utbetalning, för mer än ett års avsättningar, vid samma tillfälle. Om kvalifikationen är att man arbetat viss tid, till exempel fem år för visst års avsättning till stiftelsen, kan detta medföra att man kan få särskild skatteberäkning på utbetalningen. Däremot har den tid som andelen stått inne i vinstandelsstiftelsen inte någon betydelse.

Dödsbon

Även dödsbon kan omfattas av reglerna om ackumulerad inkomst. Reglerna är tillämpliga under dödsfallsåret och de därpå följande tre åren.

Ansökan

Har du fått en ackumulerad inkomst ska du själv ansöka om särskild skatteberäkning. Det finns ingen särskild blankett utan ansökan görs:

  • i inkomstdeklarationen, under "Övriga upplysningar", eller
  • genom begäran om omprövning (inom sex år efter inkomståret).

Bifoga handling som visar vilken typ av inkomst det rör sig om samt vilka år inkomsten hänför sig till. 

Före utbetalningen av den ackumulerade inkomsten kan du ansöka om jämkning (ändrad beräkning av skatteavdrag). Du kan göra din ansökan i e-tjänsten Jämkning eller på blanketten Jämkning (ändring av preliminär A-skatt) SKV 4302.

Mer information om ackumulerad inkomst

I broschyren Skatteregler för privatpersoner, SKV 330, kan du läsa mer om ackumulerad inkomst.

I Skatteuträkningsbroschyren, SKV 425 (sidan 37) finns ett exempel på den särskilda skatteberäkningen.

Skattekontoren svarar på frågor om skatteberäkningen och om tillämpningen av reglerna om ackumulerad inkomst i övrigt.

Ackumulerad inkomst
Skatteverket

Till toppen