På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet

Du som bor i Sverige och har tillgångar som ger inkomster utomlands ska oftast deklarera och betala skatt på dem i Sverige. Om du inte tidigare har deklarerat inkomsterna, och därmed lämnat felaktiga uppgifter, riskerar du att antingen få betala skattetillägg eller att bli brottsanmäld. För att undvika detta kan du begära omprövning av dina beskattningsbeslut genom en så kallad självrättelse.

En självrättelse innebär att du på eget initiativ begär rättelse av uppgifterna hos Skatteverket. Uppgifterna i rättelsen ska vara så tydliga och fullständiga att Skatteverket kan fatta ett korrekt beskattningsbeslut utifrån de lämnade uppgifterna.

Om rättelsen inte sker på eget initiativ, det vill säga att den görs efter det att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt eller kommer att upptäcka den oriktiga uppgift som du lämnat, finns det grund för att ta ut skattetillägg och i vissa fall brottsanmäla. Det innebär att om Skatteverket har ställt en fråga till dig som har samband med de felaktiga eller ofullständiga uppgifterna, anses en rättelse inte vara gjord på eget initiativ och då finns det grund för att ta ut skattetillägg.

För mer information om rättelse på eget initiativ: Rättslig vägledning, Vid rättelse på eget initiativlänk till annan webbplats Du bör i vissa fall även rätta äldre år, se nedan under Så gör du en självrättelse, 3. Skriv en begäran om omprövning.

Du kan rätta fel genom att begära omprövning upp till sex år bakåt i tiden. Under 2017 kan du alltså genom omprövning rätta uppgifter från och med inkomstår 2011.

Så här gör du en självrättelse

Nedan hittar du ett exempel på hur du gör en självrättelse steg för steg. Exemplet bygger på att du har kontanter, fonder, aktier, andra värdepapper, s.k. CFC-bolag, mottar utländsk pension, tjänsteinkomst eller betalningar från utländsk stiftelse och inte har deklarerat och beskattat dem i Sverige.

Du kan också ha andra oredovisade tillgångar och intäkter som är av mer komplex natur. Kontakta i så fall Skatteverkets kontaktpersoner innan du skickar in din självrättelse. Exempel på sådana tillgångar och intäkter är:

Av avsnitt 3 framgår hur din självrättelse kan vara utformad. Om något är oklart eller ofullständigt kommer vi att kontakta dig innan vi fattar ett beslut. Vi fattar ett separat omprövningsbeslut för varje taxeringsår/beskattningsår.

1. Ta fram underlag

Börja alltid med att be den bank som förvaltar dina tillgångar om underlag för din självrättelse (kontoutdrag eller liknande). Genom en självrättelse som du lämnar in under 2017 kan du rätta uppgifter från och med inkomstår 2011 till och med inkomstår 2015.

Uppgifter om inkomster under inkomstår 2016 redovisar du i samband med den deklaration du lämnar in 2017. Läs vidare nedan under rubriken "Inkomstdeklarationen 2017" om hur du gör.

2. Sammanställ inkomster och utgifter

Efter att du fått underlaget gör du en sammanställning över inkomster och utgifter på det utländska kontot. Dela upp dem efter år och typ, till exempel utdelningar, räntor eller skattepliktiga kapitalvinster. Kapitalförluster och -utgifter är oftast avdragsgilla.

Gör förslagsvis sammanställningen på det här sättet (under bilden ser du en förklaring av vad de olika posterna står för).

Alla belopp i sammanställningen ska redovisas i svenska kronor.

 • Ränteinkomster Ränteinkomster samt inlösen och vinst vid försäljning av räntebärande
  värdepapper, som t.ex. obligationer.  
 • Utdelningar Exempelvis från aktie- och/eller fondinnehav.
 • Kapitalvinster Det vanligaste är vinst vid försäljning av aktier och investeringsfonder. Fyll gärna i en K4-blankett för varje år. Mer information om hur du beräknar och redovisar kapitalvinster och -förluster hittar du i broschyren Försäljning av värdepapper (SKV 332).
 • Underlag avkastningsskatt Gäller om du har utländska livförsäkringar (kapitalförsäkring, kapitalpensionsförsäkring eller pensionsförsäkring). Läs mer om hur du fastställer underlaget på sidan Avkastningsskatt på utländska livförsäkringar.
 • Tjänsteinkomster: Gäller om du har utländska tjänsteinkomster som ska beskattas i Sverige.
 • Pension: Gäller om du har utländsk pension som ska beskattas i Sverige.
 • Periodiskt understöd: Om du har nyttjat förmåner eller fått utbetalningar från en utländsk företeelse som är jämförbar med en svensk familjestiftelse ska du ta upp utbetalningen och/eller förmånen till beskattning som periodiskt understöd.
 • Överskott CFC-bolag: Om du var delägare i en lågbeskattad utländsk juridisk person (CFC-bolag) vid utgången av ett inkomstår/beskattningsår ska du ta upp ett eventuellt överskott till beskattning som inkomst av passiv näringsverksamhet.
 • Ränteutgifter Ränteutgifter samt förlust vid försäljning av räntebärande värdepapper, som
  t.ex. obligationer.
 • Kapitalförluster Se hur du redovisar under punkten Kapitalvinster.
 • Förvaltningsutgifter Avgifter som din bank tar ut för att förvalta dina tillgångar. Från och med beskattningsår 2016 får man inte göra avdrag för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital.
 • Utländsk källskatt Om du har betalat utländsk källskatt på dina inkomster så kan du få räkna av källskatten från din svenska skatt. Redovisa därför eventuell betald utländsk källskatt och begär att den ska avräknas.
 • EU-källskatt på ränteinkomster EU-källskatt dras på ränteinkomster i vissa länder. Om EU-källskatt har dragits brukar det framgå av ditt underlag från banken. Skatten bör redovisas vid sidan av den övriga källskatten eftersom EU-källskatten betalas tillbaka till dig via skattekontot om du inte kan räkna av den.
 • Tillgångar Förmögenhetsskatten är avskaffad sedan 1 januari 2007 men för att underlätta handläggningen ber vi dig även att redovisa tillgångar på kontot per den sista bankdagen för vardera år.

Kupongskatt

Har du haft svenska aktier i din utländska depå kan utbetalaren ha dragit svensk kupongskatt. Sådan ska du inte begära avräkning för i din rättelse. I stället kan du ha rätt att få tillbaka den genom att ansöka särskilt på blanketten Ansökan om återbetalning av svensk skatt på utdelning (SKV 3740). Blanketten skickas direkt till den enhet som handlägger dessa ärenden.

Adress:
Skatteverket
SE-171 94 Solna

3. Skriv en begäran om omprövning

Skriv slutligen ett brev till Skatteverket. Av ditt brev bör följande framgå:

 • Att du begär omprövning.
 • Att det är en självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet.
 • Ditt namn, personnummer och gärna telefonnummer.
 • Vilka inkomstår självrättelsen gäller. En självrättelse som du lämnar in under 2017 kan gälla inkomståren 2011–2015.
 • Om du under inkomståren 2006–2010 kan ha gjort dig skyldig till grovt skattebrott bör du rätta även dessa år. Detta gör du genom att i brevet under en särskild rubrik ”Upplysningar om äldre år” informera om tillgångar och inkomster under inkomståren 2006–2010. Då undviker du en eventuell anmälan om grovt skattebrott, där preskriptionstiden är 10 år. En brottsanmälan kan bli aktuell för inkomståren 2006–2010 om den undandragna skatten är minst 10 prisbasbelopp per år (10 prisbasbelopp 2010 motsvarar 424 000 kr).
 • Vilket land du har haft oredovisade tillgångar i.
 • Var pengarna förvaras - till exempel bank, försäkringsbolag eller annat.
 • Vad det är för typ av placering - till exempel bankkonto, depå eller utländsk kapitalförsäkring med tillhörande kontonummer.
 • Sammanlagt värde på dina utländska tillgångar för varje år som självrättelsen avser.
 • En sammanställning av dina inkomster, gärna utformad som i avsnitt 2 ovan.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar. Det kan exempelvis vara en K4-blankett och ett årssammandrag för varje aktuellt år. Du behöver inte skicka in alla underlag från banken som visar avkastningen på kontot, men däremot ha dem tillgängliga om Skatteverket skulle fråga efter dem.

Om dina tillgångar har förvaltats genom en utländsk trust/foundation/stiftelse bör du bifoga underlag i form av stiftelseurkund samt eventuella sidohandlingar (exempelvis by-laws, letter of wishes och/eller uppdragsavtal om någon annan har bildat stiftelsen på uppdrag av dig). Om dina tillgångar har förvaltats genom ett CFC-bolag som har likviderats bör du bifoga underlag som visar att en likvidation har skett samt hur du har räknat fram kapitalvinsten/kapitalförlusten.

Om din självrättelse innehåller uppskattade belopp ska du tydligt ange detta i din självrättelse.

Anledningen till att självrättelsen bör innehålla alla dessa uppgifter är att Skatteverket ska kunna särskilja den redovisade avkastningen på utländska tillgångar som du rättar från andra inkomster och utgifter.

Skriv under självrättelsen. Om ett ombud företräder dig bör ombudet bifoga en fullmakt som du har undertecknat.

4. Skicka rättelsen till Skatteverket

Skicka rättelsen via vanlig post till Skatteverket. Använd adressen

Skatteverket
Kontor 0448
171 94 Solna

Ränta på skattekontot

Om omprövningsbeslutet innebär att du ska betala skatt bokförs den på ditt skattekonto. Du måste då även betala kostnadsränta som beräknas från och med den 13 februari det aktuella taxeringsåret till och med att du har betalat skatten.

Om omprövningsbeslutet innebär att du får pengar tillbaka bokförs även de på ditt skattekonto, och du får tillgodoräkna dig intäktsränta. Räntan beräknas dag för dag på det aktuella saldot. Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill. Skattekontot stäms av varje månad och ett kontoutdrag skapas. Observera att det inte är någon intäktsränta från och med 1 januari 2017.

Inkomstdeklarationen 2017

Om du haft utländska tillgångar som gett inkomster under kalenderåret 2016 ska du redovisa dessa i din inkomstdeklaration. Fyll även i och skicka in relevanta blanketter (exempelvis K4 om du har sålt värdepapper). Under ”övriga upplysningar” kryssar du i att du har haft utländska tillgångar och om du begär avräkning av betald utländsk skatt. Skriv gärna en kommentar under "övriga upplysningar" som visar att du har tagit upp inkomster från utlandet, att du även har gjort en självrättelse för tidigare år och vilket belopp du yrkar avräkning för.

Om du har fått ditt slutskattebesked för beskattningsår 2016 begär du självrättelse (omprövning) istället för att komplettera din inkomstdeklaration.

Har du frågor?

Har du frågor kan du kontakta Skatteverkets kontaktpersoner på 010-574 92 00. Telefontider är måndag–fredag 09:00–11:30 samt 12:30–16:00.

Skatteverket

Till toppen