På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Transportföretagets säte

På vissa webbplatser står det att det är av betydelse för beskattningen i vilket land transportföretaget har sitt säte. Dessa webbplatser hänvisar till EG-domstolens dom den 23 november 2006 i det så kallade Joustra-målet (C-5/05).

I Joustra-målet utfördes alkoholtransporten av ett företag som hade sitt säte i samma land som mottagaren bodde. Transportföretagets säte nämns bara i samband med avgränsningen av ärendet. Inget i domen tyder på att domstolen ger det någon betydelse i bedömningen av beskattningsfrågan. Enligt Skatteverket är domstolens skrivningar om transportföretagets säte endast en redogörelse för de faktiska omständigheterna i målet.

Skatteverket anser att det är rimligt att anta att EG-domstolen skulle ha kommit till samma resultat som i Joustra-målet om de hade prövat ett ärende där transportföretagets säte varit i något annat land än mottagarlandet. Enligt Skatteverkets uppfattning ska beskattningen därför ske enligt samma principer oavsett var transportföretaget har sitt säte.

Domar i Kammarrätten

Skatteverkets uppfattning att transportföretagets säte inte spelar någon roll för beskattningen bekräftas av två domar från Kammarrätten i Sundsvall.

Dom från den 31 mars 2009 (mål nr 3876-08)

NN hade för eget bruk förvärvat alkoholvaror som släppts för konsumtion i ett annat EG-land. Han gav ett utländskt transportföretag i uppdrag att frakta varorna till Sverige. NN anförde att han inte uppfyller några krav för att vara skattskyldig och inte skulle betala någon alkoholskatt eftersom han som privatperson förde in alkohol för privat bruk. Som stöd för sin uppfattning hänvisade han till den s.k. Joustra-domen. Kammarrätten gjorde följande bedömning.

"NN har för eget bruk förvärvat punktskattebelagda varor som släppts för konsumtion i ett annat EG-land. Med hänsyn till att han låtit ett transportföretag transportera varorna till Sverige, ska punktskatt enligt kammarrättens bedömning tas ut i Sverige. Det förhållandet att punktskatt redan har tagits ut i det EG-land där varorna släppts för konsumtion och förvärvats föranleder inte någon annan bedömning."

Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Dom från den 10 november 2009 (mål nr 1725—1726-09)

NN hade beställt alkoholvaror från ett annat EG-land och låtit föra in dessa till Sverige genom att transporten, på hans beställning, ombesörjdes av ett transportföretag med säte i Storbritannien. NN anförde att varorna köpts för privat bruk och att transporten ombesörjdes av ett företag med säte i Storbritannien. Enligt NN skulle han därför inte betala alkoholskatt enligt lagen om alkoholskatt (LAS). Kammarrätten gjorde följande bedömning:

"För att skattefrihet enligt LAS ska kunna komma i fråga när varan förs in till Sverige krävs dels att varan är avsedd för personens eller hans familjs personliga bruk, dels att han själv transporterar varan in i landet. Rättsläget för den nu beskrivna situationen är klarlagt genom EG-domstolens avgörande den 2 april 1998 i målet C-296/95 The Queen och Commissioners of Customs an Excise v. EMU Tabac SARL, The Man in Black och John Cunningham ("The Man in Black"). Detta synsätt har därefter bekräftats av EG-domstolen i målet C-5/05, Staatssecretaris van Financiën mot B.F. Joustra. Kammarrätten delar underinstansernas tolkning att sist nämnda dom inte tillmäter transportörens säte någon betydelse.

Kammarrätten finner alltså lika med länsrätten att eftersom NN inte personligen transporterat varorna över gränsen är det inte fråga om sådan införsel som avses i 8 a § 2 LAS. Det innebär att Skatteverkets beslut är riktigt och att NN enligt 8 § 5 LAS* är skattskyldig för de införda alkoholvarorna. Mot denna bakgrund och då annat skäl att ändra Skatteverkets beslut inte heller framkommit ska överklagandet avslås."

*8 § 5 LAS motsvaras idag av 8 § första stycket 5 LAS

Skatteverket

Till toppen