På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Beskattning av vinster och förluster från försäljning av aktier, fastigheter och andra tillgångar

Här kan du se statistik om fysiska personers vinster och förluster från försäljning av olika tillgångar såsom aktier och fastigheter. Du kan bland annat se hur stora de totala kapitalvinsterna och kapitalförlusterna är och hur de fördelar sig på olika tillgångar.

Fysiska personers vinster och förluster, beskattningsår 2015

När man säljer tillgångar som fonder, aktier eller fastigheter så ska vinsten eller förlusten av försäljningen beräknas och föras in i inkomstdeklarationen. Det finns regler för hus dessa kapitalvinster och kapitalförluster får kvittas mot varandra när individens överskott eller underskott av kapital beräknas. I de fall en kapitalvinst/-förlust enbart ska beskattas till viss del sker en kvotering. När motsvarande försäljning sker av en juridisk person så sker ingen sådan här redovisning, utan försäljningen inkluderas i redovisningen för verksamheten.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Siffrorna utgör en summering från samtliga fysiska personers inkomstdeklarationer, såsom de ser ut när arbetet med att fastställa årets beskattningsunderlag avslutas i början av december. Det kan ske omprövningar som ändrar beloppen även efter den tidpunkten, men dessa ingår då inte i den här tabellen.

Vill du veta mer om vinsterna och förlusterna i tabellen?

I samband med skattereformen 1991 fick beskattningen av inkomster från kapital den utformning den har. Det innebär att man beskattar inkomster av kapital separerat från den generella.

Tabellen innehåller samtliga realisationsvinster och realisationsförluster.

Vinster respektive förluster från försäljning av fonder, aktier och andelar från fåmansföretag m.m. utgörs av beloppen i ruta 7.4 respektive 8.3 i blanketten Inkomstdeklaration 1. I dessa rutor summeras flera olika kapitalvinster respektive -förluster. Beloppen består av summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått på vinster respektive förluster från sålda fondandelar, inlösen-, tecknings och säljrätter. Till detta läggs vinst/förlust vid försäljning av marknadsnoterade aktier m.m. (blankett K4 avsnitt A), återfört uppskovsbelopp (K4 avsnitt B), vinst/förlust vid försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10), vinst/förlust vid försäljning av kvalificerade övriga delägarrätter (K10A), återföring av investeraravdrag (K11), vinst/förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B) och vinst/förlust vid andelsbyte av kvalificerade andelar (K13).

Vinster respektive förluster från försäljning av onoterade fonder, valuta, övriga tillgångar m.m. utgörs av beloppen i ruta 7.5 respektive 8.4 i blanketten Inkomstdeklaration 1. I dessa rutor summeras flera olika kapitalvinster respektive -förluster. Beloppen består av summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått på vinster respektive förluster från ej marknadsnoterade fondandelar. Till detta läggs vinst/förlust vid försäljning av andra värde papper än aktier och obligationer (blankett K4 avsnitt D), vinst/förlust vid försäljning av personliga tillgångar, vinst/förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag, t.ex. bostadsrätt i en s.k. oäkta bostadsrättsförening (K12 avsnitt E) och vinst/förlust vid avyttring av andelar i handels- eller kommanditbolag (K15A, K15B).

Vinster respektive förluster från försäljning av småhus, bostadsrätt och återfört uppskov utgörs av beloppen i ruta 7.6 respektive 8.5 i blanketten Inkomstdeklaration 1. Beloppen består av vinst/förlust vid försäljning av småhus och ägarlägenhet (blankett K5) samt bostadsrätt (K6). Här ingår även återfört uppskov från blankett K2.

Vinster respektive förluster från försäljning av näringsfastighet utgörs av beloppen i ruta 7.7 respektive 8.6 i blanketten Inkomstdeklaration 1. Beloppen består av vinst/förlust vid försäljning av näringsfastighet (blankett K7) och näringsbostadsrätt (K8).

För att beräkna det beskattningsbara underlaget av alla vinster och förluster måste man ta hänsyn till de kvittnings- och kvoteringsregler som finns. Om man sålt t.ex. marknadsnoterade aktier med vinst och under samma år sålt andelar i marknadsnoterade aktiefonder med förlust får man kvitta vinst mot förlust. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 procent (kvotering). Skatten på inkomster av kapital är alltid 30 procent. Vissa vinster ska dock beskattas mindre än så och det löser man genom att kvotera vinsten så att endast delar av den läggs till kapitalinkomsten. Vinster från försäljning av privatbostäder (småhus och bostadsrätter) kvoteras till 22/30, så att skatten på den nominella vinsten blir 22 procent. För kapitalvinst vid försäljning av närings- och hyresfastigheter är beskattningsunderlaget 90 procent av vinsten. Detta är anledningen till att det beskattningsbara underlaget inte är detsamma som summan av alla vinster och förluster.

Vill du veta mer om varför både antal och belopp skiljer sig mellan olika tabeller?

Det finns flera olika tabeller där försäljningar av småhus och bostadsrätter ingår. Både antalet försäljningar och försäljningsbeloppet varierar mellan de olika tabellerna. När det gäller antal försäljningar beror det på att de olika tabellerna mäter helt olika saker:

  • Tabellen ”Fysiska personers kapitalvinster…” (den här tabellen): Antalet står för antalet fysiska personer som sålt del av, en eller flera fastigheter och/eller återfört uppskovsbelopp för tidigare sålda fastigheter. Hänsyn tas varken till om man ägt hela fastigheten eller enbart delar av den eller om man sålt flera fastigheter. Även när man enbart har återfört uppskovsbelopp så ingår det i beräkningen. Uppgifter om antal försäljningar av fastigheter hämtas från inkomstdeklarationen, där de summeras på individnivå.

  • Tabellen ”Redovisning av försäljningar av småhus och bostadsrätter på deklarationsbilaga…”: Antalet står för totalt antal inlämnade redovisningar av försäljning av småhus eller bostadsrätt på deklarationsbilaga på blankett K5 (försäljning av småhus) och K6 (försäljning av bostadsrätt). Om det finns flera delägare till en fastighet så ska varje delägare lämna in en egen redovisning av försäljningen. Det innebär att summan av dessa redovisningar kommer att överstiga antalet sålda småhus och bostadsrätter. Om en person har sålt flera fastigheter så ska en blankett lämnas in för varje fastighet.

  • Tabellen ”Försäljningar av småhus och bostadsrätter…”: Antalet avser antal sålda småhus eller bostadsrätter. Uppgifterna hämtas från fastighetsregistret, vilket innebär att de sammanställs på fastighetsnivå.

Även beloppsmässigt finns det ett samband mellan några av tabellerna när det gäller vinster och förluster från försäljning av småhus och bostadsrätter. Trots det är inte beloppen helt identiska mellan de olika tabellerna. Här är dock skillnaderna betydligt mindre och har sin grund i att omprövningar hanteras på olika sätt och att statistiken tas fram vid olika tidpunkter. Tidigt framtagen statistik innefattar inte lika många omprövningar och rättelser som senare framtagen statistik. Alla rättelser och ändringar i samband med omprövningar registreras i inkomstdeklarationen eftersom det är utifrån den som skattedebiteringen sker. Det är dock inte alltid som registrering även sker i underlagsblanketterna (i det här fallet K2, K5 och K6).

  • Tabellen ”Fysiska personers kapitalvinster…” (den här tabellen): Vinsterna hämtas från rutan 7.6 på inkomstdeklarationen och förlusterna från ruta 8.5 på inkomstdeklarationen. I ruta 7.6 summeras vinst från försäljning av småhus (blankett K5) och bostadsrätter (blankett K6) tillsammans med återförda uppskov från blankett K2. I ruta 8.5 summeras förluster från försäljning av småhus (blankett K5) och bostadsrätter (blankett K6).

  • Tabellen ”Redovisning av försäljningar av småhus och bostadsrätter på deklarationsbilaga…”: I den här tabellen redovisas summan av alla vinster respektive förluster som redovisats på deklarationsbilaga K5 (försäljning av småhus) och K6 (försäljning av bostadsrätter). Dessa blanketter utgör underlag till inkomstdeklarationerna (förs över till ruta 7.6 och 8.5). Det sker ingen skattedebitering utifrån dessa blanketter, utan den sker utifrån de belopp som förs över till inkomstdeklarationen.

  • Tabellen ”Uppskov…”: Här redovisas samtliga nya uppskov och samtliga återföringar av uppskov från blanketterna K2, K5 och K6. De återföringar av uppskov som görs på blanketterna K5 och K6 ingår redan i den vinst eller förlust från försäljning av småhus och bostadsrätter som förs över till inkomstdeklarationen. Men återföringar av uppskov från blankett K2 förs över separat till inkomstdeklarationens ruta 7.6.

  • Tabellen ”Försäljningar av småhus och bostadsrätter…”: I den här tabellen redovisas inte vinster och förluster från försäljningar, utan här redovisas istället den köpeskilling som finns angiven i köpekontraktet. Uppgifterna kommer från Lantmäteriets register. 

Fysiska personers vinster och förluster, beskattningsår 2007-2015

När man säljer tillgångar som fonder, aktier eller fastigheter så ska vinsten eller förlusten av försäljningen beräknas och föras in i inkomstdeklarationen. Det finns regler för hus dessa kapitalvinster och kapitalförluster får kvittas mot varandra när individens överskott eller underskott av kapital beräknas.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Siffrorna utgör en summering från samtliga fysiska personers inkomstdeklarationer, såsom de ser ut när arbetet med att fastställa årets beskattningsunderlag avslutas i början av december. Det kan ske omprövningar som ändrar beloppen även efter den tidpunkten, men dessa ingår då inte i den här tabellen.

Vill du veta mer om vinsterna och förlusterna i tabellen?

I samband med skattereformen 1991 fick beskattningen av inkomster från kapital den utformning den har. Det innebär att man beskattar inkomster av kapital separerat från den generella

Tabellen innehåller samtliga realisationsvinster och realisationsförluster.

Vinster respektive förluster från försäljning av fonder, aktier och andelar från fåmansföretag m.m. utgörs av beloppen i ruta 7.4 respektive 8.3 i blanketten Inkomstdeklaration 1. I dessa rutor summeras flera olika kapitalvinster respektive -förluster. Beloppen består av summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått på vinster respektive förluster från sålda fondandelar, inlösen-, tecknings och säljrätter. Till detta läggs vinst/förlust vid försäljning av marknadsnoterade aktier m.m. (blankett K4 avsnitt A), återfört uppskovsbelopp (K4 avsnitt B), vinst/förlust vid försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10), vinst/förlust vid försäljning av kvalificerade övriga delägarrätter (K10A), återföring av investeraravdrag (K11), vinst/förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B) och vinst/förlust vid andelsbyte av kvalificerade andelar (K13).

Vinster respektive förluster från försäljning av onoterade fonder, valuta, övriga tillgångar m.m. utgörs av beloppen i ruta 7.5 respektive 8.4 i blanketten Inkomstdeklaration 1. I dessa rutor summeras flera olika kapitalvinster respektive -förluster. Beloppen består av summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått på vinster respektive förluster från ej marknadsnoterade fondandelar. Till detta läggs vinst/förlust vid försäljning av andra värde papper än aktier och obligationer (blankett K4 avsnitt D), vinst/förlust vid försäljning av personliga tillgångar, vinst/förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag, t.ex. bostadsrätt i en s.k. oäkta bostadsrättsförening (K12 avsnitt E) och vinst/förlust vid avyttring av andelar i handels- eller kommanditbolag (K15A, K15B).

Vinster respektive förluster från försäljning av småhus, bostadsrätt och återfört uppskov utgörs av beloppen i ruta 7.6 respektive 8.5 i blanketten Inkomstdeklaration 1. Beloppen består av vinst/förlust vid försäljning av småhus och ägarlägenhet (blankett K5) samt bostadsrätt (K6). Här ingår även återfört uppskov från blankett K2.

Vinster respektive förluster från försäljning av näringsfastighet utgörs av beloppen i ruta 7.7 respektive 8.6 i blanketten Inkomstdeklaration 1. Beloppen består av vinst/förlust vid försäljning av näringsfastighet (blankett K7) och näringsbostadsrätt (K8).

För att beräkna det beskattningsbara underlaget av alla vinster och förluster måste man ta hänsyn till de kvittnings- och kvoteringsregler som finns. De medför att det beskattningsbara underlaget inte är detsamma som summan av alla vinster och förluster i tabellen. Om man sålt t.ex. marknadsnoterade aktier med vinst och under samma år sålt andelar i marknadsnoterade aktiefonder med förlust får man kvitta vinst mot förlust. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 procent (kvotering). Skatten på inkomster av kapital är alltid 30 procent. Vissa vinster ska dock beskattas mindre än så och det löser man genom att kvotera vinsten så att endast delar av den läggs till kapitalinkomsten. Vinster från försäljning av privatbostäder (småhus och bostadsrätter) är ett exempel på detta. Där har dessutom kvoteringsgraden varierat över tiden. Under perioden 1991-2000 togs endast hälften upp till beskattning, vilket innebar att skatten som andel av den nominella vinsten var 15 procent. Under perioden 2001-2007 togs två tredjedelar av vinsten upp till beskattning (vilket ger en skatt på 20 procent av den nominella vinsten) och från och med 2008 tas 22/30 av vinsten upp till beskattning (så att skatten på den nominella vinsten blir 22 procent). För kapitalvinst vid försäljning av närings- och hyresfastigheter är beskattningsunderlaget 90 procent av vinsten.

Investeringssparkonto, beskattningsår 2012-2015

Investeringssparkonto är en ny schablonbeskattad sparform som infördes år 2012. Kontoinnehavaren kan sätta in pengar på kontot, handla med finansiella instrument och omplacera dessa utan att behöva redovisa varje kapitalvinst och kapitalförlust i sin inkomstdeklaration. Inte heller ränta och utdelning behöver redovisas. Istället betalas en årlig skatt med 30 procent av en schablonintäkt.


År

Antal kontrolluppgifter

Antal innehavare

Schablonintäkt, mnkr

Genomsnittlig schablonintäkt per kontrolluppgift

Genomsnittlig schablonintäkt per innehavare

2012

222 664

210 895

714

3 208

3 387

2013

493 221

453 911

2 023

4 102

4 458

2014

891 550

788 201

5 467

6 132

6 936

2015

1 840 152

1 528 939

3 952

2 147

2 585

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Det finansinstitut som tillhandahåller investeringssparkontot ska varje år beräkna schablonintäkten utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Underlaget baseras på ett framräknat värde på tillgångarna på kontot vid fyra tillfällen under året samt överföringar och inbetalningar som görs till kontot under året. Den beräknade schablonintäkten ska finansinstitutet rapportera till Skatteverket på en kontrolluppgift (KU30). I tabellen har samtliga av dessa kontrolluppgifter summerats.

Skatteverket

Till toppen