På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Beskattning av kapitalinkomster

Här kan du se statistik om hur de totala kapitalskatterna har förändrats över tiden och hur de fördelar sig mellan avkastning och innehav av olika slags kapitaltillgångar.

Översikt över kapitalbeskattningen, beskattningsår 2015

Till skillnad från inkomst av arbete, där skatten är progressiv, så beskattas kapitalinkomster proportionellt. Inkomster och utgifter får kvittas mot varandra och nettot blir föremål för beskattning.

 

Belopp, mnkr

Andel

Skatt på kapitalinkomst, netto

69 071

28,3%

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

32 185

13,2%

Expansionsfondsskatt, netto

-7

0,0%

Kupongskatt för utomlands boende

4 634

1,9%

Avkastningsskatt på pensions-
och kapitalförsäkringskapital

8 109

3,3%

Stämpelskatt

10 895

4,5%

Arvsskatt

0

0,0%

Skattereduktion för gåva

-284

-0,1%

Totalt exkl. bolagsskatt

124 602

51,0%

Bolagsskatt

123 636

49,8%

Totalt inkl. bolagsskatt

248 238

100,0%

Andel av BNP

5,9%

 


Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen samt från Ekonomistyrningsverket (ESV): ”Rapport Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014”.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Skatt på kapitalinkomst omfattar individers skatt på räntor och utdelningar efter avdrag för skuldräntor samt med tillägg för kapitalvinster (netto för förluster) vid försäljning av värdepapper, fastigheter m.m. Fastighetsskatten och fastighetsavgiften redovisas netto efter skattereduktion för fastighetsskatt/-avgift.

Vill du veta mer om vad som inkluderas i kapitalbeskattningen?

I kapitalinkomsterna ingår bland annat skatt på räntor och utdelningar, vinster från försäljning av t.ex. värdepapper och fastigheter och uthyrning av privata tillgångar. Det är enbart fysiska personer och dödsbon som beskattas för kapitalinkomster. Motsvarande inkomster hos juridiska personer inkluderas istället i deras näringsverksamhet.

Det finns även en hel del andra skatter som är hänförliga till kapitalområdet i och med att de utgör skatt på avkastning eller innehav av kapitaltillgångar. Fastighetsskatten och fastighetsavgiften påförs på innehav av fastigheter. Expansionsfondsskatten är ett sätt att låta den del av vinsten i en enskild näringsverksamhet eller ett handelsbolag som får stanna kvar i företaget beskattas likvärdigt med bolagsskatten hos en juridisk person. Kupongskatt betalas när utomlands boende får utdelning från svenska aktiebolag. Avkastningsskatt är en skatt på pensionsförsäkringar, kapitalpension och kapitalförsäkringar. Den betalas huvudsakligen av svenska livförsäkringsföretag, men i vissa fall är det försäkringstagaren själv som betalar skatten. Stämpelskatt är en avgift man betalar vid förvärv av fast egendom eller tomträttlänk till annan webbplats. Arvsskatten avskaffades i Sverige 2005, och de belopp som fortfarande påförs avser arv från personer som avlidit innan 2005. Skattereduktion för gåva avser vissa gåvor till ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund som berättigar till en reduktion av gåvogivarens skatt. Även bolagsskatten, som är en skatt på företagens vinster, bör för fullständighetens skull hänföras till skatt på kapital.

Kapitalbeskattningens utveckling år 1999-2015, mnkr

alt=""

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets underlag från inkomstbeskattningen samt från Ekonomistyrningsverket (ESV): ”Rapport Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014”.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna

Skatt på kapitalinkomst omfattar individers skatt på räntor och utdelningar efter avdrag för skuldräntor samt med tillägg för kapitalvinster (netto för förluster) vid försäljning av värdepapper, fastigheter m.m. Fastighetsskatten och fastighetsavgiften redovisas netto efter skattereduktion för fastighetsskatt/-avgift.

Vill du veta mer om förändringar i kapitalskatten över
tiden?

Skatten på kapital har varierat kraftigt mellan åren. Detta beror framför allt på variationer i hushållens kapitalvinster och bolagens vinster.

En stor del av avkastningsskatten bestäms av storleken på livförsäkringsföretagens förmögenheter vid beskattningsårets ingång och den genomsnittliga statslåneräntan föregående år. Statslåneräntan hade sin toppnotering med 10,14 procent år 1995 och sin bottennotering med 1,52 procent år 2012. Dessa skillnader i statslåneränta medför att det ofta är statslåneräntans storlek och inte förändringar i kapitalunderlaget som har störst betydelse för avkastningsskattens storlek. Stämpelskatten beräknas till 1,5 procent av köpesumman vid fastighetsförvärv. Förändringar mellan åren är därför beroende både på fastighetspriserna och fastighetsförsäljningarnas omfattning. Den svenska förmögenhetsskatten avskaffades 2007. Arvsskatten och gåvoskatten avskaffades 2005. I den mån det senare registrerats belopp för dessa skatter så avser de skatt på arv eller gåvor som uppstått före 2005. Möjligheten till skattereduktion för vissa gåvor infördes 2012 och avskaffades 2016.

Bolagsskattens storlek påverkas inte bara av företagens vinster, utan även av skattesatsen för bolagsskatt. Vid skattereformen 1991 sänktes bolagsskatten från 52 till 30 procent. Bolagsskatten har därefter varit föremål för ytterligare tre sänkningar. 1995 sänktes den till 28 procent, 2009 till 26,3 procent och 2013 till 22 procent.

Skatteverket

Till toppen