På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Beskattning av försäljning av fastigheter

Här kan du se statistik från försäljningar av småhus och bostadsrätter. Du kan bland annat se hur många fastigheter som har sålts, försäljningspris samt vinst och förlust från försäljningarna. Dessutom kan du se statistik om uppskov med beskattning av vinst från försäljning av privatbostäder.

Försäljningar av småhus och bostadsrätter åren 2000-2015

Här redovisas samtliga försäljningar av permanentbostäder, fritidshus och bostadsrätter.

Källa: Uppgifterna kommer från SCB:s fastighetsprisstatistik
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Fastighetsprisstatistiken grundar sig på uppgifter från Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet för sökta lagfarter. Lagfartsuppgifterna kompletteras med taxeringsuppgifter för de förvärvade fastigheterna och Lantmäteriet skapar därefter ett prisregister som tillhandahålls SCB för framställning av den officiella fastighetsprisstatistiken.

Vill du veta mer om varför både antal och belopp skiljer sig mellan olika tabeller?

 

Det finns flera olika tabeller där försäljningar av småhus och bostadsrätter ingår. Både antalet försäljningar och försäljningsbeloppet varierar mellan de olika tabellerna. När det gäller antal försäljningar beror det på att de olika tabellerna mäter helt olika saker:

 • Tabellen ”Försäljningar av småhus och bostadsrätter…” (den här tabellen): Antalet avser antal sålda småhus eller bostadsrätter. Uppgifterna hämtas från fastighetsregistret, vilket innebär att de sammanställs på fastighetsnivå.
 • Tabellen ”Fysiska personers kapitalvinster…”: Antalet står för antalet fysiska personar som sålt del av, en eller flera fastigheter och/eller återfört uppskovsbelopp för tidigare sålda fastigheter. Hänsyn tas varken till om man ägt hela fastigheten eller enbart delar av den eller om man sålt flera fastigheter. Även när man enbart har återfört uppskovsbelopp så ingår det i beräkningen. Uppgifter om antal försäljningar av fastigheter hämtas från inkomstdeklarationen, där de summeras på individnivå.

 • Tabellen ”Redovisning av försäljningar av småhus och bostadsrätter på deklarationsbilaga…”: Antalet står för totalt antal inlämnade redovisningar av försäljning av småhus eller bostadsrätt på deklarationsbilaga på blankett K5 (försäljning av småhus) och K6 (försäljning av bostadsrätt). Om det finns flera delägare till en fastighet så ska varje delägare lämna in en egen redovisning av försäljningen. Det innebär att summan av dessa redovisningar kommer att överstiga antalet sålda småhus och bostadsrätter. Om en person har sålt flera fastigheter så ska en blankett lämnas in för varje fastighet.

Även beloppsmässigt finns det ett samband mellan några av tabellerna när det gäller vinster och förluster från försäljning av småhus och bostadsrätter. Trots det är inte beloppen helt identiska mellan de olika tabellerna. Här är dock skillnaderna betydligt mindre och har sin grund i att omprövningar hanteras på olika sätt och att statistiken tas fram vid olika tidpunkter. Tidigt framtagen statistik innefattar inte lika många omprövningar och rättelser som senare framtagen statistik. Alla rättelser och ändringar i samband med omprövningar registreras i inkomstdeklarationen eftersom det är utifrån den som skattedebiteringen sker. Det är dock inte alltid som registrering även sker i underlagsblanketterna (i det här fallet K2, K5 och K6).

 • Tabellen ”Försäljningar av småhus och bostadsrätter…” (den här tabellen): I den här tabellen redovisas inte vinster och förluster från försäljningar, utan här redovisas istället den köpeskilling som finns angiven i köpekontraktet. Uppgifterna kommer från Lantmäteriets register.

 • Tabellen ”Redovisning av försäljningar av småhus och bostadsrätter på deklarationsbilaga…”: I den här tabellen finns försäljningspriset enligt kontraktet med, såsom det har angivits på deklarationsbilaga K5 (försäljning av småhus) och K6 (försäljning av bostadsrätter). Dessa blanketter utgör underlag till inkomstdeklarationerna (förs över till ruta 7.6 och 8.5). Det sker ingen skattedebitering utifrån dessa blanketter, utan den sker utifrån de belopp om vinster och förluster som förs över till inkomstdeklarationen.

Redovisning av försäljningar av småhus och bostadsrätter på deklarationsbilaga beskattningsåret 2015

När man säljer en villa, kedjehus, radhus, fritidshus eller ägarlägenhet så ska försäljningen redovisas på blankett K5 som en bilaga till inkomstdeklarationen och när man säljer en bostadsrätt så ska motsvarande redovisning ske på blankett K6. Den framräknade vinsten eller förlusten från försäljningen förs sedan över till inkomstdeklarationen, där den utgör en del av personens överskott eller underskott av kapital.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Beloppen i tabellen utgör totalbelopp för samtliga inlämnade blankett K5 och K6 under året. I de fall man äger en del av en fastighet så ska man enbart redovisa sin egen del av vinsten eller förlusten på blanketten. Man kan dock välja om man redovisar hela eller sin egen del av underlagen såsom försäljningspris, inköpspris, nedlagda kostnader m.m. För att summorna ska bli korrekta har vi justerat underlagen så att de utgör respektive delägares andel.

Vill du veta mer om varför både antal och belopp skiljer sig mellan olika tabeller?

Det finns flera olika tabeller där försäljningar av småhus och bostadsrätter ingår. Både antalet försäljningar och försäljningsbeloppet varierar mellan de olika tabellerna. När det gäller antal försäljningar beror det på att de olika tabellerna mäter helt olika saker:

 • Tabellen ”Redovisning av försäljningar av småhus och bostadsrätter på deklarationsbilaga…” (den här tabellen): Antalet står för totalt antal inlämnade redovisningar av försäljning av småhus eller bostadsrätt på deklarationsbilaga på blankett K5 (försäljning av småhus) och K6 (försäljning av bostadsrätt). Om det finns flera delägare till en fastighet så ska varje delägare lämna in en egen redovisning av försäljningen. Det innebär att summan av dessa redovisningar kommer att överstiga antalet sålda småhus och bostadsrätter. Om en person har sålt flera fastigheter så ska en blankett lämnas in för varje fastighet.

 • Tabellen ”Fysiska personers kapitalvinster…”: Antalet står för antalet fysiska personer som sålt del av, en eller flera fastigheter och/eller återfört uppskovsbelopp för tidigare sålda fastigheter. Hänsyn tas varken till om man ägt hela fastigheten eller enbart delar av den eller om man sålt flera fastigheter. Även när man enbart har återfört uppskovsbelopp så ingår det i beräkningen. Uppgifter om antal försäljningar av fastigheter hämtas från inkomstdeklarationen, där de summeras på individnivå.

 • Tabellen ”Försäljningar av småhus och bostadsrätter…”: Antalet avser antal sålda småhus eller bostadsrätter. Uppgifterna hämtas från fastighetsregistret, vilket innebär att de sammanställs på fastighetsnivå.

Även beloppsmässigt finns det ett samband mellan några av tabellerna när det gäller vinster och förluster från försäljning av småhus och bostadsrätter. Trots det är inte beloppen helt identiska mellan de olika tabellerna. Här är dock skillnaderna betydligt mindre och har sin grund i att omprövningar hanteras på olika sätt och att statistiken tas fram vid olika tidpunkter. Tidigt framtagen statistik innefattar inte lika många omprövningar och rättelser som senare framtagen statistik. Alla rättelser och ändringar i samband med omprövningar registreras i inkomstdeklarationen eftersom det är utifrån den som skattedebiteringen sker. Det är dock inte alltid som registrering även sker i underlagsblanketterna (i det här fallet K2, K5 och K6).

 • Tabellen ”Redovisning av försäljningar av småhus och bostadsrätter på deklarationsbilaga…” (den här tabellen): I den här tabellen redovisas summan av alla vinster respektive förluster som redovisats på deklarationsbilaga K5 (försäljning av småhus) och K6 (försäljning av bostadsrätter). Dessa blanketter utgör underlag till inkomstdeklarationerna (förs över till ruta 7.6 och 8.5). Det sker ingen skattedebitering utifrån dessa blanketter, utan den sker utifrån de belopp som förs över till inkomstdeklarationen.

 • Tabellen ”Uppskov…”: Här redovisas samtliga nya uppskov och samtliga återföringar av uppskov från blanketterna K2, K5 och K6. De återföringar av uppskov som görs på blanketterna K5 och K6 ingår redan i den vinst eller förlust från försäljning av småhus och bostadsrätter som förs över till inkomstdeklarationen. Men återföringar av uppskov från blankett K2 förs över separat till inkomstdeklarationens ruta 7.6.
 • Tabellen ”Fysiska personers kapitalvinster…”: Vinsterna hämtas från rutan 7.6 på inkomstdeklarationen och förlusterna från ruta 8.5 på inkomstdeklarationen. I ruta 7.6 summeras vinst från försäljning av småhus (blankett K5) och bostadsrätter (blankett K6) tillsammans med återförda uppskov från blankett K2. I ruta 8.5 summeras förluster från försäljning av småhus (blankett K5) och bostadsrätter (blankett K6). 

Tabellen ”Försäljningar av småhus och bostadsrätter…”: I den här tabellen redovisas inte vinster och förluster från försäljningar, utan här redovisas istället den köpeskilling som finns angiven i köpekontraktet. Uppgifterna kommer från Lantmäteriets register.

Uppskov med beskattning av vinst från försäljning av permanentbostäder, beskattningsåret 2015

Den som sålt en permanentbostad och därefter köpt en annan bostad har vissa möjligheter att skjuta upp beskattningen av en eventuell kapitalvinst i samband med försäljningen av ursprungsbostaden. Dessa så kallade uppskov med beskattningen kan ligga kvar under lång tid ända tills ersättningsbostaden säljs. I den här tabellen redovisas förändringar av uppskoven under året.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I tabellen summeras samtliga nya preliminära och slutliga uppskov och samtliga återföringar av preliminära och slutliga uppskov som görs på blanketterna K5 (försäljning av småhus), K6 (försäljning av bostadsrätt) och K2 (Uppskov – bostad).

Vill du veta mer om hur uppskov redovisas på de olika blanketterna?

När man säljer en permanentbostad för att förvärva en ny bostad kan man i vissa fall skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Uppskovet kan vara preliminärt eller slutligt. Preliminära uppskov gäller i högst ett år i väntan på att man ska köpa sin ersättningsbostad. Slutliga uppskov gäller efter inköp av ersättningsbostaden. Uppskoven får inte överstiga 1,45 miljoner kronor.

Beroende på när ersättningsbostaden köps kommer man i samband med redovisningen av försäljningen av ursprungsbostaden antingen beräkna ett preliminärt eller ett slutligt uppskovsbelopp. Detta gör för småhus blankett K5 och för bostadsrätter blankett K6. Om man först beräknar ett preliminärt uppskovsbelopp så ska det helt eller delvis omvandlas till ett slutligt uppskovsbelopp nästa år, ifall man då har köpt en ersättningsbostad. Den del av det preliminära uppskovet som inte omvandlas till ett slutligt uppskov ska återföras till beskattning. Denna redovisning sker på blankett K2 (uppskov – bostad).

Senast i samband med att ersättningsbostaden säljs ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. I de fall återföring görs innan ersättningsbostaden säljs så sker redovisningen av detta på blankett K2 och i de fall återföring sker i samband med försäljning av ersättningsbostaden så sker redovisning på blankett K5 eller K6.

Uppskov med beskattning av vinst från försäljning av permanentbostäder, beskattningsåren 2004-2015

Den här tabellen visar de totala uppskoven med beskattning av vinst från försäljning av permanentbostäder. År 2009 infördes en årlig skatt på uppskovet.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I tabellen summeras föregående års uppskov med samtliga nya preliminära och slutliga uppskov och samtliga återföringar av preliminära och slutliga uppskov som görs på blanketterna K5 (försäljning av småhus), K6 (försäljning av bostadsrätt) och K2 (Uppskov – bostad).

Vill du veta mer om förändringar mellan åren?

Före år 2009 ingick inte preliminära uppskov i tabellen. Skillnaden är dock bara ungefär 1,5 procent per år. Eftersom de preliminära uppskoven ska återföras eller omvandlas till slutliga uppskov inom ett år så blir det inga kumulativa effekter. År 2009 infördes en årlig skatt på uppskovet. Praktiskt sker den beskattningen genom att den som har uppskov påförs en schablonintäkt i inkomstslaget kapital som är 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Skatten tas ut med 30 procent av schablonintäkten.

Skatteverket

Till toppen