På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Justering av fysiska personers inkomst av näringsverksamhet

Här kan du se statistik om fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i form av enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Du kan till exempel se i vilken utsträckning periodiseringsfond, räntefördelning och expansionsmedel används för att justera det skattemässiga resultatet.

Avsättning till expansionsfond, beskattningsåren 1993-2015

Syftet med expansionsfonderna är att göra beskattningen av fysiska personer mer lik beskattningen av juridiska personer. Därför kan fysiska personer lägga undan en del av sin vinst i en expansionsfond som beskattas på samma sätt som om företaget hade drivits som juridisk person.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Expansionsfondskatten är lika stor som bolagsskatten. Det innebär att den har förändrats samtidigt som bolagsskatten har förändrats. Bolagsskatten och expansionsfondskatten sänktes 1995 från 30 procent till 28 procent, 2009 till 26,3 procent och 2013 till 22 procent.

Vill du veta mer om hur expansionsfonden är tänkt att fungera?

Näringsverksamhet som bedrivs av en fysisk person och handelsbolagsdelägares del av bolagets vinst beskattas på samma sätt som andra förvärvsinkomster. Detta innebär att företagsinkomsterna för fysiska personer, till skillnad mot för aktiebolag och andra juridiska personer, beskattas progressivt, med en högsta marginalskatt på cirka 67 procent. Det betyder i sin tur att den del av företagsinkomsten som inte konsumeras, utan istället får kvarstå i verksamheten, beskattas högre hos fysiska personer än hos juridiska personer.

Från och med 1994 infördes den s.k. expansionsfonden (kallades tidigare expansionsmedel), för att komma till rätta med denna neutralitetsbrist. Expansionsfonden ska motsvara den del av företagsinkomsten som får stanna i företaget och verka där. På denna del motsvarar skattenivån företagssektorn i övrigt, det vill säga en skattesats på 22 procent. Detta går till på så sätt att avsättningen till expansionsfond är avdragsgill mot inkomsten av näringsverksamhet. Istället beskattas expansionsfonden med en särskild skatt, statlig expansionsfondsskatt.

En återföring av expansionsfond innebär att hela eller en del av tidigare avsatt belopp återförs till beskattning som inkomst av näringsverksamhet, och motsvarande expansionsfondsskatt återfås. Expansionsfonden kan även återföras under en förlustsituation. Då utgår ingen statlig eller kommunal inkomstskatt på det återförda beloppet. Samtidigt ger återföringen ett likviditetstillskott i förlustsituationen, eftersom expansionsfondsskatten ändå återbetalas.

Räntefördelning, beskattningsåren 1994-2015

För att avkastning på kapital investerat i en verksamhet ska beskattas lika oavsett företagsform finns det möjlighet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag att genom räntefördelning få en del av vinsten från verksamheten beskattad som inkomst av kapital.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Samtliga skattebetalare som har fyllt i positiv eller negativ räntefördelning i bilaga NE (Inkomst av näringsverksamhet för enskilda näringsidkare) eller N3A (Andel i handelsbolag) ingår i beräkningen.

Vill du veta mer om hur räntefördelning är tänkt att fungera?

Genom 1990/91 års skattereform uppkom en skillnad i skattebelastningen mellan inkomst av kapital, där skattesatsen är 30 procent, och inkomst av näringsverksamhet, där skatten är progressiv och kan vara väsentligt högre. Dessutom påförs egenavgifter eller särskild löneskatt på näringsinkomster.

För att i någon mån jämställa enskilda näringsidkare med ägare till enmansaktiebolag infördes, i sin nuvarande form, från och med 1994 regler om positiv respektive negativ räntefördelning. Positiv räntefördelning ger näringsidkaren en möjlighet att få en del av inkomsten av näringsverksamhet motsvarande avkastning på i näringsverksamheten satsat kapital beskattad i inkomstslaget kapital. Positiv räntefördelning är frivillig.
Negativ räntefördelning är avsedd att förhindra att näringsidkaren drar av sina privata utgiftsräntor i näringsverksamheten och på så sätt får en större skatteeffekt av dem. Negativ räntefördelning är obligatorisk.

Vill du veta mer om varför den positiva räntefördelningen har ökat det senaste året?

Det positiva räntefördelningsbeloppet utgörs av en schablonmässigt beräknad avkastning på kapitalet vid årets ingång, där beräkningsgrunden utgörs av statslåneräntan året före beskattningsåret uppräknad med ett fast belopp. Nivån på statslåneräntan och storleken på det egna kapitalet bestämmer således i princip hur stor del av näringsinkomsterna som kan beskattas i inkomstslaget kapital.
Mellan beskattningsåren 2013 och 2014 har det fasta uppräkningsbeloppet ökat från 5,5 procentenheter till 6 procentenheter, samtidigt som statslåneräntan ökat från 1,49 procent till 2,09 procent. Räntesatsen för räntefördelning har därmed ökat från 6,99 procent till 8,09 procent mellan 2013 och 2014. Ökningen av det positiva räntefördelningsbeloppet från 5,9 till 6,5 miljarder kronor, beror alltså på en kombination av ökad statslåneränta och ändrade regler för uppräkning.

Periodiseringsfond, beskattningsåren 1998-2015

Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet kan skjuta upp beskattningen av en del av vinsten genom att göra avsättning till periodiseringsfond.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Samtliga skattebetalare som har fyllt i avsättning till och/eller återföring av periodiseringsfond i bilaga NE (Inkomst av näringsverksamhet för enskilda näringsidkare) eller N3A (Andel i handelsbolag) ingår i beräkningen.

Vill du veta mer om hur reglerna om periodiseringsfond har förändrats?

Möjligheten att göra avsättning till periodiseringsfond infördes 1994.

Tiden inom vilken återföring av periodiseringsfond ska ske har från och med beskattningsåret 1999 förlängts från fem till sex år för alla företagsformer.

Beskattningsåret 2001 ökade gränsen för hur mycket fysiska personer får avsätta till periodiseringsfond från 25 % av vinsten till 30 % av vinsten.

Nedsättning av egenavgifter, beskattningsåren 2010-2015

För att förbättra de små företagens förutsättningar för utveckling och tillväxt kan enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag få en särskild nedsättning av egenavgifterna.

År

Antal,
tusental

Belopp,
mnkr

Genomsnittlig
nedsättning, kr

2010

152

1 122

7 362

2011

191

1 399

7 312

2012

183

1 336

7 306

2013

176

1 290

7 341

2014

173

1 928

11 121

2015

171

1 925

11 121


Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur nedsättningen av egenavgifter beräknas?

Genom åren har det funnits flera olika system med nedsättningar av egenavgifterna. Nedsättningen är från och med 2014 7,5 procent, dock högst 15 000 kronor per år. Det innebär att marginalskatten för egenföretagare och delägare i handelsbolag minskar för inkomster upp till 200 000 kronor. En förutsättning för att enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska få nedsättning av egenavgifterna är att överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor.

Mellan 2010 och 2013 var nedsättningen fem procent, dock högst 10 000 kronor per år (eller högst 20 000 kronor per år för samtliga delägare i ett handelsbolag).

Mellan 2007 och 2009 fick både arbetsgivaravgifter och egenavgifter sättas ned med 2,5 procent och mellan 1997-2006 fick både arbetsgivaravgifter och egenavgifter sättas ned med 5 procent.

Skatteverket

Till toppen