På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Beskattning av aktiebolagens resultat

Här kan du se statistik om aktiebolagens intäkter och kostnader, resultat och den bolagsskatt som resultatet ger upphov till.

Aktiebolagens intäkter, kostnader och rörelseresultat efter finansnetto, beskattningsåret 2015

I den här tabellen kan du se statistik över de intäkter och kostnader som aktiebolagen redovisar i ett räkenskapsutdrag som bifogas till deras inkomstdeklaration.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

Som aktiebolag räknas i den här tabellen enbart företag med juridisk form 49, det vill säga övriga aktiebolag. I de flesta andra tabellerna ingår även bankaktiebolag (41), försäkringsaktiebolag (42) och europabolag (43) i aktiebolagen.

Eftersom dessa företag ibland använder egna räkenskapsutdrag istället för Skatteverkets standardiserade utdrag (SRU) så kan de inte inkluderas i den här tabellen. På grund av bristfälliga och ofullständiga räkenskapsutdrag från en del företag är beloppen i tabellen osäkra.

Posten ej specificerade nettointäkter är en slags restpost som lagts till för att summeringen av företagens intäkter och kostnader ska stämma överens med det resultat som ligger till grund för beskattningen. Den kan bero på att företag fört in felaktiga underlagsbelopp i sin deklaration eller på att resultatet som ligger till grund för beskattning har rättats utan att de underliggande siffrorna har justerats.

Resultatet efter finansnetto är företagets resultat efter att man har tagit hänsyn till alla intäkts- och kostnadsposter men innan man gör några skattemässiga justeringar och eventuella andra bokslutsdispositioner.

Aktiebolagens skattemässiga justeringar, beskattningsåret 2015

I den här tabellen kan du se statistik om hur aktiebolagens bokföringsmässiga resultat justeras för att komma fram till det skattemässiga resultatet.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna i tabellen?

Som aktiebolag räknas i den här tabellen enbart företag med juridisk form 49, dvs. övriga aktiebolag. I de flesta andra tabellerna ingår även bankaktiebolag (41), försäkringsaktiebolag (42) och europabolag (43) i aktiebolagen. Eftersom dessa företag ibland använder egna räkenskapsutdrag istället för Skatteverkets standardiserade utdrag (SRU) så kan de inte inkluderas i den här tabellen.

På grund av bristfälliga och ofullständiga räkenskapsutdrag från en del företag är beloppen i tabellen osäkra.

Vill du veta mer om vad skattemässiga justeringar innebär?

Aktiebolagen har vissa möjligheter att justera det resultat som ska ligga till grund för beskattningen. Dels kan resultatet justeras genom att man får skjuta upp beskattningen av vissa inkomster och dels måste vissa justeringar göras på grund av att de bokföringsmässiga reglerna kan skilja sig från de skattemässiga.
Beträffande avskrivningar medges skattemässigt en snabbare avskrivningstakt än vad som i de flesta fall är företagsekonomiskt motiverat. Skillnaden utgör en reservering (överavskrivning).

Avsättning till periodiseringsfonder kan göras med upp till 25 procent av bolagets vinst och reserveringen kan sparas i upp till sex år innan den behöver återföras.
Koncernbidrag utgör ytterligare en möjlighet för företag som ingår i koncerner att påverka sitt resultat, men koncernbidrag utgör inte en reservering. Koncernen utgör inte skattesubjekt i Sverige utan varje enskilt bolag utgör ett självständigt skattesubjekt, men det finns särskilda regler som medger att inkomster förs över från ett företag till ett annat genom koncernbidrag. Syftet med reglerna om koncernbidrag är att skattebelastningen för en koncern varken bör vara större eller mindre än om verksamheten hade bedrivits i ett enda bolag.

Aktiebolagens redovisade över- och underskott i olika intervall, beskattningsåret 2015

I den här tabellen kan du se statistik om aktiebolagens överskott och underskott fördelat på olika intervall. I tabellen har samtliga aktiebolag delats upp i bolag som redovisar överskott, underskott respektive nollresultat.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Som aktiebolag räknas företag med någon av följande juridiska former:
41 Bankaktiebolag
42 Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49 Övriga aktiebolag
Antal aktiebolag utgörs av samtliga aktiebolag som har lämnat inkomstdeklaration för beskattningsåret 2014. Det gör att antalet skiljer sig åt en del om man jämför med tabellen: Antal företag fördelade utifrån företagsform, 2015.

Beloppen för överskott eller underskott utgörs av den nettoinkomst som ligger direkt till grund för beskattning, dvs. företagens resultat efter samtliga skattemässiga justeringar.

Vill du veta mer om skillnader i antal och belopp jämfört med övriga tabeller?

Antal aktiebolag redovisas både i den här tabellen och i tabellen: Antal företag fördelade utifrån företagsform. Antalet stämmer dock inte mellan de två tabellerna. Dels skiljer sig tidpunkterna för beräkningen något, men det förklarar enbart en marginell del av skillnaden. Den stora skillnaden beror på att olika företag inkluderats i de olika beräkningarna.

I den här tabellen ingår samtliga aktiebolag som har lämnat inkomstdeklaration för beskattningsåret och i den andra tabellen ingår samtliga aktiebolag som är registrerade till moms och/eller som arbetsgivare.

Väldigt många av de företag som lämnar inkomstdeklaration är momsregistrerade och en stor del av dem är även registrerade som arbetsgivare. Då ger båda urvalsgrunderna samma resultat. Det finns dock även skillnader. För aktiebolag blir antalet högre när man utgår från registreringar till moms/arbetsgivare. Det beror på att det finns ganska många aktiebolag som är registrerade till moms och/eller som arbetsgivare, men som under ett eller flera år har verksamheten vilande och därför inte lämnar inkomstdeklaration.

Vill du veta mer om hur företagens underskott ackumuleras över tiden?

Det finns en skillnad mellan bolagens överskott och underskott. Överskottet avser enbart resultatet från det aktuella beskattningsårets verksamhet medan underskottet i många fall är ackumulerat från flera beskattningsår.

Ett underskott som uppstår ett år får, om det inte kan kvittas mot en vinst, rullas vidare till kommande års deklarationer för att kvittas mot eventuella framtida överskott. Nollresultat redovisas framför allt av bolag som är vilande. Det kan vara nybildade bolag som ännu inte påbörjat någon verksamhet eller bolag som upphört med en verksamhet men inte avregistrerats.

Statlig inkomstskatt (bolagsskatt) för aktiebolag i olika intervall, beskattningsåret 2015

I den här tabellen ser du statistik om aktiebolagens statliga inkomstskatt, vilket är det som man i dagligt tal brukar kalla för bolagsskatt.

Statlig inkomstskatt

Antal aktiebolag

Andel av aktiebolagen

Statlig inkomstskatt, mnkr

Andel statlig inkomstskatt

- 100 tkr

422 464

84,7%

5 337

4,6%

100 tkr - 1mnkr

66 879

13,4%

18 728

16,1%

1 mnkr - 10 mnkr

8 391

1,7%

20 589

17,7%

10 mnkr - 100 mnkr

718

0,1%

19 472

16,7%

100 mnkr -

79

0,0%

52 300

44,9%

Totalt

498 531

100,0%

116 426

100,0%

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-12-22

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Som aktiebolag räknas företag med någon av följande juridiska former:
41 Bankaktiebolag
42 Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49 Övriga aktiebolag

Antal aktiebolag utgörs av samtliga aktiebolag som har lämnat inkomstdeklaration för beskattningsåret. Det gör att antalet skiljer sig åt en del om man jämför med tabellen Antal företag fördelade utifrån företagsform.
Den statliga inkomstskatten (bolagsskatten) utgörs av de belopp som debiteras juridiska personer. Omprövningar efter att statistiken sammanställts ingår inte i beloppen.

Vill du veta mer om skillnader i antal och belopp jämfört med övriga tabeller?

Antal aktiebolag redovisas både i den här tabellen och i tabellen Antal företag fördelade utifrån företagsform. Antalet stämmer dock inte mellan de två tabellerna. Dels skiljer sig tidpunkterna för beräkningen något, men det förklarar enbart en marginell del av skillnaden. Den stora skillnaden beror på att olika företag inkluderats i de olika beräkningarna.

I den här tabellen ingår samtliga aktiebolag som har lämnat inkomstdeklaration för beskattningsåret och i den andra tabellen ingår samtliga aktiebolag som är registrerade till moms och/eller som arbetsgivare.

Väldigt många av de företag som lämnar inkomstdeklaration är momsregistrerade och en stor del av dem är även registrerade som arbetsgivare. Då ger båda urvalsgrunderna samma resultat. Det finns dock även skillnader. För aktiebolag blir antalet högre när man utgår från registreringar till moms/arbetsgivare. Det beror på att det finns ganska många aktiebolag som är registrerade till moms och/eller som arbetsgivare, men som under ett eller flera år har verksamheten vilande och därför inte lämnar inkomstdeklaration.

Skatteverket

Till toppen