På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kontroll av underlagen för skatt

Här kan du se statistik om de rättelser som görs av deklarationerna och de olika kontrollåtgärder som Skatteverket använder för att säkerställa att korrekta uppgifter ligger till grund för beskattningen. Det finns också statistik om de skattetillägg som under vissa förutsättningar påförs vid felaktiga deklarationsunderlag.

Antal ändringar av beskattningen, kalenderår 2016

Här kan du se hur många rättelser som görs inom beskattningsverksamheten.

Tabell över antal ändringar av beskattningen, kalenderår 2016

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets statistikdatabas GIN-skatt
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Uppgifterna avser det kalenderår då rättelserna gjorts. När det gäller inkomstbeskattningen görs de flesta ändringarna under kalenderåret efter det beskattningsår ändringarna avser. När det gäller övriga skatteslag görs en stor del av ändringarna under beskattningsåret som ändringarna avser, men en del görs under kalenderåret efter.

Självrättelser utgörs av de rättelser som skattebetalaren själv gör utan föregående förfrågan från Skatteverket.

Skönsbeskattning innebär att Skatteverket uppskattar vilka inkomster som ska ligga till grund för beskattningen. Skönsbeskattning förekommer både när skattebetalaren inte har lämnat in någon deklaration och när den inlämnade deklarationen eller underlaget till deklarationen är så bristfälligt att det inte kan ligga till grund för beskattning.

Övriga rättelser i deklarationsgranskningen utgörs av alla olika rättelser som kan behöva göras av de inkomna deklarationerna. Felen kan till exempel bestå i felaktiga summeringar eller felaktiga överföringar mellan olika blanketter.

Ändring efter skattekontroll utgörs av de ändringar som Skatteverkets kontrollverksamhet resulterar i.

Skattetillägg, beskattningsåren 2000-2015

Skattetillägg är en administrativ sanktionsavgift som under vissa förutsättningar påförs när skattebetalaren har lämnat felaktiga uppgifter som underlag till beskattningen. Skattetillägg kan
också påföras när man inte alls har lämnat in någon deklaration eller när man hoppas över någon väsentlig uppgift i deklarationen. Här kan du se omfattningen av skattetillägg uppdelat per skatteslag från beskattningsår 2000 och framåt.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-01-20
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

När det gäller skattetillägg kan både antalet och beloppen variera beroende på hur man sammanställer statistiken. Det finns flera faktorer som påverkar resultatet.

Resultatet blir olika beroende på om man hänför skattetilläggen till det beskattningsår de avser eller till det kalenderår då beslutet om skattetillägg fattades. Ibland kan skattetillägg påföras vid skattekontroll ett eller till och med flera år efter beskattningsåret och då får detta betydelse. I den här tabellen har skattetilläggen för de senare åren hänförts till det beskattningsår de avser. För äldre år har dock sådana uppgifter inte funnits tillgängliga, utan där har sammanställningen utgått från det kalenderår då besluten om skattetillägg fattades. För inkomstskatt går gränsen vid beskattningsår 2012, för punktskatter går gränsen vid beskattningsår 2010 och för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt går gränsen vid beskattningsår 2006.

Eftersom skattekontroller ibland kan genomföras flera år efter beskattningsårets utgång så är det oundvikligt att nya skattetillägg kommer att tillkomma efter att statistiken har sammanställts. Den här tabellen uppdateras årsvis och då uppdateras även siffrorna några år tillbaka i tiden. Det framgår i anslutning till tabellen när den senast uppdaterades.

Ett redan meddelat skattetilläggsbeslut kan också omprövas och ändras. I många fall undanröjs ett beslut om skattetillägg eller sätts ett skattetillägg ned genom ett nytt beslut. Ofta redovisas statistik om skattetillägg med antalet beslut om skattetillägg och totala belopp i samtliga beslut. Ett skattetillägg som har satts ned genom ett nytt beslut redovisas då som två (eller ibland ännu fler) beslut och beloppen adderas. I den här tabellen ingår enbart de slutliga skattetilläggen. Både antalen och beloppen kan därför vara lägre än i andra statistikredovisningar.

Uppgifter om skattetillägg för inkomstskatt och punktskatter saknas för beskattningsåret 2011. För beskattningsåret 2012 saknas uppgifter om skattetillägg för inkomstskatt för fysiska personer. Uppgifterna i tabellen visar alltså det året antal skattetillägg och belopp för juridiska personer.

Vill du veta mer om reglerna kring skattetillägg?

Skattetillägg är en administrativ sanktionsavgift som infördes år 1971. Avsikten var att öka både effektiviteten och rättvisan genom ett schabloniserat system som var enkelt att tillämpa och där Skatteverket kunde fatta beslut utan åklagare och domstol.

Skattetillägg tas ut i tre olika situationer, nämligen vid oriktig uppgift lämnad till för beskattning, vid skönsbeskattning vid avvikelse från deklarerade uppgifter och vid skönsbeskattning i avsaknad av deklaration. Med oriktig uppgift avses såväl att den deklarationsskyldige lämnat en felaktig uppgift som att personen underlåtit att lämna en uppgift som är av betydelse för en riktig beskattning. Skattetillägg tas i regel ut med 40 procent på undandragen skatt vid inkomstbeskattning och med 20 procent när det gäller moms, punktskatter, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter. Lägre procentsatser tillämpas vid bland annat periodiseringsfel.

Skattetillägg tas inte ut om den oriktiga uppgiften kan rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret. Skattetillägg tas inte heller ut när den uppgiftsskyldige gjort ett öppet yrkande i deklarationen eller om den uppgiftsskyldige på eget initiativ rättar en felaktig uppgift.

Antal skattetillägg fördelat på skatteslag och juridisk form, beskattningsåret 2014

Här kan du se hur många skattetillägg som påfördes för olika företagsformer och olika skatteslag.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-01-20
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

När det gäller skattetillägg kan både antalet och beloppen variera beroende på hur man sammanställer statistiken. Det finns flera faktorer som påverkar resultatet.

Resultatet blir olika beroende på om man hänför skattetilläggen till det beskattningsår de avser eller till det kalenderår då beslutet om skattetillägg fattades. Ibland kan skattetillägg påföras vid skattekontroll ett eller till och med flera år efter beskattningsåret och då får detta betydelse. I den här tabellen har skattetilläggen för de senare åren hänförts till det beskattningsår de avser.

Eftersom skattekontroller ibland kan genomföras flera år efter beskattningsårets utgång så är det oundvikligt att nya skattetillägg kommer att tillkomma efter att statistiken har sammanställts. Den här tabellen uppdateras. Det framgår i anslutning till tabellen när den senast uppdaterades.

Ett redan meddelat skattetilläggsbeslut kan också omprövas och ändras. I många fall undanröjs ett beslut om skattetillägg eller sätts ett skattetillägg ned genom ett nytt beslut. Ofta redovisas statistik om skattetillägg med antalet beslut om skattetillägg och totala belopp i samtliga beslut. Ett skattetillägg som har satts ned genom ett nytt beslut redovisas då som två (eller ibland ännu fler) beslut och beloppen adderas. I den här tabellen ingår enbart de slutliga skattetilläggen. Både antalen och beloppen kan därför vara lägre än i andra statistikredovisningar.

Grupperingen i juridisk form har skett utifrån första siffrorna i koden för juridisk form. Följande ingår i koderna:

Fysiska personer:
Kod för juridisk form saknas

Handelsbolag:
31 Handelsbolag, kommanditbolag

Aktiebolag:
41 Bankaktiebolag
42 Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49 Övriga aktiebolag

Ekonomiska föreningar:
51 Ekonomiska föreningar
53 Bostadsrättsföreningar
54 Kooperativ hyresrättsförening
55 Europakooperativ, grupperingar

Ideella föreningar:
61 Ideella föreningar
62 Samfälligheter
63 Registrerade trossamfund

Stiftelser:
71 Familjestiftelser
72 Övriga stiftelser och fonder

Offentliga myndigheter:
81 Statliga enheter
82 Kommuner
83 Kommunalförbund84 Landsting
87 Off. korporationer o anstalter
88 Hypoteksföreningar
89 Regionala statliga myndigheter

Övrigt:
21 Enkla bolag
22 Partrederier
23 Värdepappersfonder
91 Oskiftade dödsbon
92 Ömsesidiga försäkringsbolag
93 Sparbanker
94 Understöds-, Försäkringsföreningar
95 Arbetslöshetskassor
96 Utländska juridiska personer
98 Övriga sv juridiska personer, enligt särskild lag
99 Juridisk form ej utredd

Skattetillägg i kronor fördelat på skatteslag och juridisk form, beskattningsåret 2014

Här kan du se totalbeloppen för skattetillägg för olika företagsformer och olika skatteslag.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-01-20
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

När det gäller skattetillägg kan både antalet och beloppen variera beroende på hur man sammanställer statistiken. Det finns flera faktorer som påverkar resultatet.

Resultatet blir olika beroende på om man hänför skattetilläggen till det beskattningsår de avser eller till det kalenderår då beslutet om skattetillägg fattades. Ibland kan skattetillägg påföras vid skattekontroll ett eller till och med flera år efter beskattningsåret och då får detta betydelse. I den här tabellen har skattetilläggen för de senare åren hänförts till det beskattningsår de avser.

Eftersom skattekontroller ibland kan genomföras flera år efter beskattningsårets utgång så är det oundvikligt att nya skattetillägg kommer att tillkomma efter att statistiken har sammanställts. Den här tabellen uppdateras. Det framgår i anslutning till tabellen när den senast uppdaterades.

Ett redan meddelat skattetilläggsbeslut kan också omprövas och ändras. I många fall undanröjs ett beslut om skattetillägg eller sätts ett skattetillägg ned genom ett nytt beslut. Ofta redovisas statistik om skattetillägg med antalet beslut om skattetillägg och totala belopp i samtliga beslut. Ett skattetillägg som har satts ned genom ett nytt beslut redovisas då som två (eller ibland ännu fler) beslut och beloppen adderas. I den här tabellen ingår enbart de slutliga skattetilläggen. Både antalen och beloppen kan därför vara lägre än i andra statistikredovisningar.

Grupperingen i juridisk form har skett utifrån första siffrorna i koden för juridisk form. Följande ingår i koderna:

Fysiska personer:
Kod för juridisk form saknas

Handelsbolag:
31 Handelsbolag, kommanditbolag

Aktiebolag:
41 Bankaktiebolag
42 Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49 Övriga aktiebolag

Ekonomiska föreningar:
51 Ekonomiska föreningar
53 Bostadsrättsföreningar
54 Kooperativ hyresrättsförening
55 Europakooperativ, grupperingar

Ideella föreningar:
61 Ideella föreningar
62 Samfälligheter
63 Registrerade trossamfund

Stiftelser:
71 Familjestiftelser
72 Övriga stiftelser och fonder

Offentliga myndigheter:
81 Statliga enheter
82 Kommuner
83 Kommunalförbund84 Landsting
87 Off. korporationer o anstalter
88 Hypoteksföreningar
89 Regionala statliga myndigheter

Övrigt:
21 Enkla bolag
22 Partrederier
23 Värdepappersfonder
91 Oskiftade dödsbon
92 Ömsesidiga försäkringsbolag
93 Sparbanker
94 Understöds-, Försäkringsföreningar
95 Arbetslöshetskassor
96 Utländska juridiska personer
98 Övriga sv juridiska personer, enligt särskild lag
99 Juridisk form ej utredd

Antal besök för att kontrollera personalliggare eller kassaregister, år 2016

Inom vissa verksamheter finns krav på att företagen ska ha personalliggare eller kassaregister. Skatteverket kan utan föregående anmälan besöka företag inom dessa verksamheter för att kontrollera att personalliggare eller kassaregister finns och används på avsett sätt. Om reglerna inte följs kan kontrollavgifter påföras. Här kan du se hur många företag som besöks och hur många som får kontrollavgifter påförda.

Typ av besök

Antal besök

Antal företag som kan bli föremål för besöken

Andel som besökts

Antal påförda kontroll-avgifter

Andel besök
som leder till kontrollavgift

Personalliggare

18 363

77 356

24%

2 110

11%

Kassaregister totalt

9 208

138 391

7%

2 682

21%

Kassaregister - tillsynsbesök

2 097

138 391

2%


Kassa

Kassaregister- kontrollbesök

7 111

138 391

5%Summa

27 571

215 747

100%

4 244


 

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets statistikdatabas GIN-skatt
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Det sker ingen registrering hos Skatteverket av vilka företag som omfattas av reglerna om personalliggare. Det är huvudsakligen företag med anställda inom vissa verksamheter som ska ha personalliggare. Antalet företag har därför uppskattats till de som är registrerade som arbetsgivare inom restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggbranscherna. Det finns dock företag inom dessa branscher som inte omfattas av reglerna, till exempel företag inom byggbranschen som arbetar i små byggprojekt eller som arbetar i byggprojekt där en privatperson är huvudman. Branschtillhörigheten har avgjorts utifrån vilken SNI-kod företagen är registrerade inom. Följande SNI-koder har tagits med:

SNI 55101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse
SNI 56100 Restaurangverksamhet
SNI 56300 Barverksamhet
SNI 96021 Hårvård
SNI 41 Byggande av hus
SNI 42 Anläggningsarbeten
SNI 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
SNI 9301 Tvätteriverksamhet

Företag som omfattas av reglerna om kassaregister är skyldiga att anmäla vilka kassaregister de använder till Skatteverket. Antal företag som kan bli föremål för kontroll av kassaregister har beräknats till det antal företag som har anmält kassaregister till Skatteverket.

Vill du veta mer om reglerna för kontroll av personalliggare och kassaregister?

År 2007 infördes krav på personalliggare inom restaurang- och frisörbranscherna. Från 2013 ingår även tvätterier och från 2016 byggbranschen i de branscher där det ska finnas en personalliggare. Syftet med reglerna är att motverka svartarbete. Lagstiftningen ger Skatteverket rätt att göra oanmälda besök för att kontrollera personalliggarna. Vid överträdelse kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift.

Från och med år 2010 ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ha certifierade kassaregister. Till kontant betalning räknas också betalning med kort och elektroniska betalningar. Vissa verksamheter, bland annat taxi, distans- och hemförsäljning, försäljning mot betalning i automat och vissa automatspel enligt lotterilagen undantas från kravet på kassaregister, liksom försäljning där det inte rör sig om särskilt mycket pengar (omsättning under fyra prisbasbelopp). Från 2014 omfattas även torg- och marknadshandel av lagen. Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare från olaglig konkurrens från företagare som inte betalar skatter och avgifter. Den som är skyldig att använda certifierade kassaregister ska anmäla till Skatteverket vilka kassaregister som används. Skatteverket kontrollerar att reglerna följs genom oanmälda besök i form av tillsynsbesök och kontrollbesök. Tillsynsbesöken innebär att man kontrollerar att man har ett kassaregister om man är skyldig att ha ett, att man har anmält rätt register och box till Skatteverket och att kassaregistret uppfyller föreskrivna krav. Ett kontrollbesök kan innebära kundräkningar, kontrollköp, kvittokontroller (att kvitto erbjuds) och kassainventering. Skatteverket har möjlighet att ta ut en kontrollavgift om reglerna inte följs.

Antal besök för att kontrollera personalliggare och kassaregister, år 2007-2016

Här kan du se hur antalet besök för att kontrollera personalliggare och kassaregister har varierat under de senaste åren.

År

Antal besök personalliggare

Antal besök kassaregister

Summa

2007

31 108

-

31 108

2008

17 754

-

17 754

2009

17 288

-

17 288

2010

11 109

53 172

64 281

2011

8 924

27 810

36 734

2012

10 305

22 072

32 377

2013

8 246

15 389

23 635

2014

5 762

13 679

19 441

2015

7 165

12 895

20 060

2016

18 363

9 208

27 571

 

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets statistik- och uppföljningssystem Informationslagret, GIN-skatt, GUPPI och Rif.
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Alla företagsbesök som Skatteverket gör för att kontrollera personalliggare eller kassaregister registreras. Utifrån dessa registreringar har antalet företagsbesök av olika slag beräknats.

Vill du veta mer om varför antalet företagsbesök för att kontrollera personalliggare eller kassaregister har varierat mellan åren?

År 2007 infördes krav på personalliggare inom restaurang- och frisörbranscherna. Från 2013 ingår även tvätterier och från 2016 byggbranschen i de branscher där det ska finnas en personalliggare. Mest besök har gjorts när reglerna var nya, eftersom behovet av att kontrollera reglernas tillämpning då var störst.

Från och med år 2010 ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ha certifierade kassaregister. Från 2014 omfattas även torg- och marknadshandel av lagen. Mest besök har gjorts när reglerna var nya, eftersom behovet av att kontrollera reglernas tillämpning då var störst.

Skatteverket

Till toppen