På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Energiskatter och andra miljörelaterade skatter

Här kan du se statistik om hur de olika energiskatterna har förändrats över tiden och om hur dessa skatter idag fördelar sig mellan olika energislag och olika former av energiskatt. Du kan också se statistik om andra miljörelaterade skatter än energiskatter, såsom skatt på gödsel och bekämpningsmedel och skatt på avfall.

Energiskatter 1994-2016, mnkr

Här kan du se det totala uttaget av energiskatt per år och hur det fördelar sig på olika energikällor.

Källa: Uppgifterna kommer från Statens årsredovisning
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna

Energiskatt är en samlingsbeteckning för punktskatter på ett antal bränslen och elektrisk kraft. Till och med 2005 redovisas skatterna utifrån betalningstidpunkt. Från och med 2006 tillämpas periodiserad redovisning, vilket innebär att skatterna redovisas under det inkomstår de avser, oavsett när betalning sker.

Uppgifterna är hämtade från statens officiella årsredovisning, där statens inkomster är uppdelade efter inkomsttitel.

Vill du veta mer om hur energiskatterna har förändrats över tiden?

Den första energiskatten infördes i Sverige år 1929, då bensin och motoralkoholer började beskattas. Skatt på dieselolja för fordonsdrift infördes 1937. Konsumtionsskatt på el har funnits sedan 1951. År 1957 infördes den allmänna energiskatten. I samband med skattereformen åren 1990 och 1991 omstrukturerades energibeskattningen. Bland annat infördes nya skattekomponenter i form av koldioxidskatt och svavelskatt på bränslen. År 1993 genomfördes en energiskattereform, som bl.a. innebar att tillverkningsindustrin befriades från energiskatten på bränslen och el samt fick reducerad koldioxidskatt. Motiven för införande av energiskatter var till en början främst fiskala. Under de senaste decennierna har dock de energi- och miljömässiga aspekterna börjat väga allt tyngre. Exempelvis har koldioxidskatten fått ökad tyngd i förhållande till den allmänna energiskatten i syfte att öka den allmänna miljöstyrningen.

Bensinskatten är från och med 1996 inkluderad i den allmänna energiskatten och den särskilda produktionsskatten på elkraft ersattes 1997 av en särskild fastighetsskatt.

Energi- och koldioxidskattesatserna räknas varje år upp med hänsyn till prisutvecklingen. Uppräkningen baseras på förändringen i konsumentprisindex mellan juni månad andra året före beskattningsåret och juni månad året före beskattningsåret.

Energiskatter efter energi- och skatteslag 2016, mnkr

Här kan du se hur olika energiskatter belastar olika energikällor.

Källa: Uppgifterna kommer från Statens årsredovisning
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna

Uppgifterna är hämtade från statens officiella årsredovisning, där statens inkomster är uppdelade efter inkomsttitel.

Vill du veta mer om hur energiskatterna är utformade?

Bränslen beskattas med flera olika skatter. Förutom allmän energiskatt och koldioxidskatt påförs svavelhaltiga bränslen en särskild svavelskatt. Storleken på det totala skattebeloppet styrs av många faktorer, såsom bränslets miljömässiga egenskaper, till vad det används och av vem. Den allmänna principen är att skatt ska utgå på allt bränsle som används till uppvärmning eller för motordrift. Biobränslen och torv för uppvärmningsändamål undantas dock normalt från energi- och koldioxidskatt. Tidigare beskattades även hushållsavfall som förbrändes för uppvärmning som ett bränsle. Denna skatt slopades 2010. Koldioxid- och svavelskatterna beräknas utifrån utsläppets storlek.

Den allmänna energiskatten på bensin och dieselolja styrs av en miljöklassning, som bland annat bygger på bränslets innehåll av vissa kemiska ämnen och av dess kokpunkt. Eldningsolja miljöklassas inte på samma sätt. Anledningen är att förbränningen i dagens värmepannor är så effektiv att den miljömässiga skillnaden är liten mellan olika slags oljor. För att dieseloljan ska kunna skiljas från eldningsolja färgmärks den senare, lågbeskattade oljan.

För företag inom tillverkningsindustrin, växthusnäringen samt jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksnäringarna är skatten på andra bränslen än bensin och dieselolja för drift av fordon reducerad.

Bränslen som används för att producera elektrisk kraft belastas inte med energi- eller koldioxidskatt. Beskattningen av elektrisk kraft sker istället i konsumtionsledet. Skatten är differentierad beroende på var i landet den konsumeras och vem som konsumerar den.

Utöver den energiskatt som tas ut i användarledet vid konsumtion utgår även effektskatt på kärnkraftsreaktorer. Tidigare betalades även en produktionsskatt på elkraft från vattenkraftverk. Denna är numera ersatt av en särskild fastighetsskatt.

Miljöskatter 1994-2016, mnkr

Här kan du se de totala miljöskatterna per år och hur det fördelar sig på olika områden. Energiskatter och trafikskatter ingår inte i den här tabellen över miljöskatter, utan de redovisas i separata tabeller.

Källa: Uppgifterna kommer från Statens årsredovisning, uppgifter om skatt på naturgrus kommer från Skatteverket
Senast uppdaterat: 2017-05-31
Nästa uppdatering: 2018-04-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna

Till och med 2005 redovisas skatterna utifrån betalningstidpunkt. Från och med 2006 tillämpas periodiserad redovisning, vilket innebär att skatterna redovisas under det inkomstår de avser, oavsett när betalning sker.

Uppgifterna är hämtade från statens officiella årsredovisning, där statens inkomster är uppdelade efter inkomsttitel.

Vill du veta mer om vilka miljöskatter som finns och hur de har förändrats över tiden?

Vid sidan av energiskatterna finns ett antal skatter som är mer eller mindre miljörelaterade.

  • Skatt på bekämpningsmedel betalas av den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar ämnen som är avsedda att skydda mot skador förorsakade av växter, djur, bakterier eller virus.
  • Naturgrusskatten infördes med syftet att bidra till en bättre hushållning av naturgrus eftersom tillgången är begränsad.
  • Avgifter till Kemikalieinspektionen betalas för den prövning och tillsyn som görs av dem som tillverkar eller importerar vissa kemiska produkter. Denna avgift redovisades tidigare i statsbudgeten som en offentligrättslig avgift. Från 2006 behandlas den som en skatt.
  • Avfallsskatten infördes för att öka lönsamheten för återanvändning och återvinning av avfall och genom detta åstadkomma en minskad mängd deponerat avfall.
  • Skatt mot försurning tas inte ut genom något särskilt förfarande. Den är en överföring av en del av energiskatten till en särskild inkomsttitel i statsbudgeten.
  • En miljöskatt som tagits bort är skatten på inrikesflyg som upphörde 1996. Ett av motiven till avskaffandet var att skatten inte ansågs överensstämma med EU:s regler om beskattning av mineraloljeprodukter.
  • Skatten på gödselmedel slopades år 2010. Skatten betalades av den som tillverkade eller importerade ämnen som enligt lagen var att betrakta som gödsel.
Skatteverket

Till toppen