På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Total redovisad moms

Här kan du se statistik om företagens totala utgående och ingående moms. Dels kan du se hur momsen har utvecklats över tiden och dels hur momsen fördelar sig på olika företagsformer och på företag av olika storlek. Du kan också se statistik om hur den utgående momsen fördelar sig på olika momssatser och olika affärstransaktioner.

Total moms 2015

Den största delen av den svenska momsen redovisas i momsdeklaration till Skatteverket. Detta utgör dock inte hela den statsfinansiella effekten av momsen. Det finns ytterligare några poster inom momssystemet, som inte redovisas i momsdeklarationen. De ingår i den här tabellen.

Moms

Belopp, mnkr

Utgående moms redovisad till Skatteverket

1 751 960

Ingående moms redovisad till Skatteverket

1 369 443

Netto moms redovisad till Skatteverket

382 517

Utgående moms redovisad till Tullverket

4 706

Avräkning ingående moms för staten

-32 530

Moms på elektroniska tjänster

772

Återbetalning till utländska företag, ambassader etc.

-825

Återbetalning av Öresundsbromoms till utländska företagare, netto

-5

Summa övrig moms

-27 882

Total moms

354 635

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager, Skatteverkets årsredovisning och Tullverkets årsredovisning.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Den moms som redovisas till Skatteverket har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår. Övriga momsposter hämtas från statens årsredovisning. Där sker redovisningen utifrån kontantmässiga principer istället, vilket innebär att den moms som ingår i beloppen är den moms som betalats in eller utbetalts under kalenderåret och inte den moms som avser det beskattningsåret. Poster från årsredovisningen som helt avser äldre år har inte tagits med i tabellen, men i beloppen i tabellen kan det ingå mindre delar som avser äldre år.

Vill du veta mer om den moms som inte redovisas i momsdeklarationen?

Skatteverket är beskattningsmyndighet för moms på handel med varor och tjänster inom Sverige samt för momspliktiga företags inköp av varor och tjänster från länder inom EU och av tjänster från länder utanför EU. Från och med 2015 är Skatteverket även beskattningsmyndighet för moms på import av varor från länder utanför EU, i de fall importören är momsregistrerad. Detta är den moms som ingår i de flesta tabellerna med statistik om moms.

Detta utgör dock inte hela den statsfinansiella effekten av momsen. Det finns ytterligare några poster inom momssystemet, som inte redovisas i momsdeklarationen. Dessa ingår i tabellen "Total moms". Den största av posterna utgörs av avräkning av ingående moms för staten. Statliga myndigheter är inte momsregistrerade. De får därför inte göra avdrag för ingående moms på sina inköp, utan den utgör en kostnad i deras verksamhet. För att momsen inte ska påverka konkurrensen får de statliga myndigheterna kompensation för den ingående moms de betalar. Därmed kommer inte momsen att påverka valet mellan att utföra tjänster i egen regi eller att upphandla tjänster från utomstående entreprenörer. För kommuner och landsting finns ett liknande kompensationssystem för ingående moms. Finansieringen av detta system sker genom en minskning av de generella statsbidragen till kommunerna och påverkar därmed inte statsbudgeten. Det ingår därför inte i tabellen.

Ytterligare momsposter som inte ingår i momsdeklarationen är till exempel privatpersoners och icke momsregistrerade juridiska personers import, som redovisas till Tullverket, samt utbetalningar som görs till utländska verksamheter som påförs moms i samband med förvärv från svenska skattskyldiga. Från och med 2015 har det också införts ett nytt system för moms på elektroniska tjänster som säljs till privatpersoner inom EU. Säljaren ska betala in momsen som sedan distribueras till det land där köparen är bosatt.

Redovisning av moms 1997-2015

Här kan du se statistik om hur den utgående och ingående momsen har utvecklats över tiden. I tidserien i tabellen ingår den moms som företagen redovisar till Skatteverket och den importmoms som före 2015 redovisades till Tullverket.

År

Utgående moms,
mdkr

Ingående moms,
mdkr

Moms netto,
mdkr

1997

813

648

165

1998

874

698

176

1999

930

743

186

2000

1 020

825

195

2001

1 057

853

205

2002

1 074

859

215

2003

1 084

862

223

2004

1 134

902

232

2005

1 223

975

248

2006

1 345

1 081

264

2007

1 456

1 175

282

2008

1 521

1 223

298

2009

1 376

1 074

302

2010

1 515

1 195

320

2011

1 606

1 275

331

2012

1 591

1 263

328

2013

1 599

1 254

345

2014

1 661

1 301

360

2015

1 752

1 369

383

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager och Tullverkets årsredovisning.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Beloppen har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår. All utgående moms på import redovisades före 2015 till Tullverket. Från och med 2015 är Skatteverket beskattningsmyndighet även för den importmoms som redovisas av näringsidkare som är momsregistrerade i Sverige och den redovisas i momsdeklarationen. Utgående moms på privatpersoners och icke momsregistrerade juridiska personers import redovisas fortfarande till Tullverket. Den moms som redovisas till Tullverket före 2015 har inräknats i den utgående momsen i tabellen. Det innebär att utgående moms på privatpersoners och icke momsregistrerade juridiska personers import ingick i beloppen före 2015, men inte från 2015 och framåt.

Företag med moms att betala eller återfå uppdelat på juridisk form, 2015

I den här tabellen kan du se statistik om hur momsen fördelar sig mellan företag av olika juridisk form.

Juridisk form

Netto moms att betala,
antal

Netto moms att betala, belopp, mdkr

Netto moms att återfå,
antal

Netto moms att återfå, belopp, mdkr

Totalt,
antal

Totalt, belopp, mdkr

Fysisk person

342 572

41

301 349

-11

535 324

29

Aktiebolag

312 754

481

242 712

-169

372 816

312

Handelsbolag

34 797

11

27 031

-3

44 298

8

Ekonomiska föreningar

8 175

4

4 787

-2

9 649

3

Ideella föreningar

3 625

1

2 999

-1

4 923

0

Stiftelser

972

32

818

-32

1 291

0

Offentliga myndigheter

629

18

369

-2

638

16

Övrigt

4 535

24

3 790

-8

6 677

16

Totalt

708 059

612

583 855

-228

975 616

385

 

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Antalet företag avser alla som redovisat något momsrelaterat belopp i momsdeklarationen. Beloppen har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår.

Grupperingen i juridisk form har skett utifrån följande indelning:

Enskild firma:
10 Fysiska personer

Aktiebolag:
41 Bankaktiebolag
42 Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49 Övriga aktiebolag

Handelsbolag:
31 Handelsbolag, Kommanditbolag, Ekonomiska föreningar:
51 Ekonomiska föreningar
53 Bostadsrättsföreningar
54 Kooperativ hyresrättsförening
55 Europakooperativ, grupperingar

Övrigt:
21 Enkla bolag
22 Partrederier
23 Värdepappersfonder
61 Ideella föreningar
62 Samfälligheter
63 Registrerade trossamfund
71 Familjestiftelser
72 Övriga stiftelser och fonder
81 Statliga enheter
82 Kommuner
83 Kommunalförbund
84 Landsting
87 Off. korporationer o anstalter
88 Hypoteksföreningar
89 Regionala statliga myndigheter
91 Oskiftade dödsbon
92 Ömsesidiga försäkringsbolag
93 Sparbanker
94 Understöds-, Försäkringsförening
95 Arbetslöshetskassor
96 Utländska juridiska personer
98 Övriga sv juridiska personer, enl. särsk. lag
99 Juridisk form ej utredd

Företag med moms att betala eller återfå uppdelat på omsättning, 2015

I den här tabellen kan du se statistik om hur momsen fördelar sig mellan företag med olika stor omsättning.

Omsättning

Netto moms att betala,
antal

Netto moms att betala,
belopp, mnkr

Netto moms att återfå,
antal

Netto moms att återfå,
belopp, mnkr

Totalt,
antal

Totalt,
belopp, mnkr

- 1 mnkr

446 332

18 896

303 062

-9 925

589 582

8 971

1 - 10 mnkr

193 708

97 349

126 777

-50 414

204 482

46 935

10 - 50 mnkr

40 722

81 820

27 227

-19 206

43 057

62 615

50 - 100 mnkr

6 671

41 245

4 860

-10 209

7 156

31 036

100 mnkr
- 1 mdkr

7 025

154 593

5 271

-38 591

7 734

116 003

1 mdkr -

879

216 652

667

-95 992

1 002

120 661

Totalt

695 337

610 556

467 864

-224 335

853 013

386 220

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I omsättningen ingår momspliktig och momsfri omsättning inom Sverige samt omsättning till utlandet. Antalet verksamheter avser alla som redovisat något momsrelaterat belopp i momsdeklarationen. Beloppen har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår.

Utgående moms efter skattesats 2015

I den här tabellen kan du se statistik om den utgående momsen fördelning på olika skattesatser. Den utgående momsen redovisas separat för respektive momssats och för moms på försäljning och uttag, moms på inköp vid omvänd skattskyldighet samt moms på import. Motsvarande särredovisning finns inte för den ingående momsen, utan all ingående moms redovisas som ett totalbelopp i momsdeklarationen.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2016-12-03
Nästa uppdatering: 2017-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Antalet verksamheter avser alla som redovisat något momsrelaterat belopp i momsdeklarationen. Beloppen har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår. Utgående moms på import innefattar enbart import som görs av någon momsregistrerad. Privatpersoners och icke momsregistrerade juridiska personers import redovisas till Tullverket och ingår inte i tabellen.

Skatteverket

Till toppen