På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Total redovisad moms

Här kan du se statistik om företagens totala utgående och ingående moms. Dels kan du se hur momsen har utvecklats över tiden och dels hur momsen fördelar sig på olika företagsformer och på företag av olika storlek. Du kan också se statistik om hur den utgående momsen fördelar sig på olika momssatser och olika affärstransaktioner.

Total moms 2016

Den största delen av den svenska momsen redovisas i momsdeklaration till Skatteverket. Detta utgör dock inte hela den statsfinansiella effekten av momsen. Det finns ytterligare några poster inom momssystemet, som inte redovisas i momsdeklarationen. De ingår i den här tabellen.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager, Skatteverkets årsredovisning och Tullverkets årsredovisning.
Senast uppdaterat: 2017-10-02
Nästa uppdatering: 2018-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Den moms som redovisas till Skatteverket har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår. Övriga momsposter hämtas från Tullverkets årsredovisning. Där sker redovisningen utifrån kontantmässiga principer istället, vilket innebär att den moms som ingår i beloppen är den moms som betalats in eller utbetalts under kalenderåret och inte den moms som avser det beskattningsåret. Poster från årsredovisningen som helt avser äldre år har inte tagits med i tabellen, men i beloppen i tabellen kan det ingå mindre delar som avser äldre år.

Vill du veta mer om den moms som inte redovisas i momsdeklarationen?

Skatteverket är beskattningsmyndighet för moms på handel med varor och tjänster inom Sverige samt för momspliktiga företags inköp av varor och tjänster från länder inom EU och av tjänster från länder utanför EU. Från och med 2015 är Skatteverket även beskattningsmyndighet för moms på import av varor från länder utanför EU, i de fall importören är momsregistrerad. Detta är den moms som ingår i de flesta tabellerna med statistik om moms.

Detta utgör dock inte hela den statsfinansiella effekten av momsen. Det finns ytterligare några poster inom momssystemet, som inte redovisas i momsdeklarationen. Dessa ingår i tabellen "Total moms". Den största av posterna utgörs av avräkning av ingående moms för staten. Statliga myndigheter är inte momsregistrerade. De får därför inte göra avdrag för ingående moms på sina inköp, utan den utgör en kostnad i deras verksamhet. För att momsen inte ska påverka konkurrensen får de statliga myndigheterna kompensation för den ingående moms de betalar. Därmed kommer inte momsen att påverka valet mellan att utföra tjänster i egen regi eller att upphandla tjänster från utomstående entreprenörer. För kommuner och landsting finns ett liknande kompensationssystem för ingående moms. Finansieringen av detta system sker genom en minskning av de generella statsbidragen till kommunerna och påverkar därmed inte statsbudgeten. Det ingår därför inte i tabellen.

Ytterligare momsposter som inte ingår i momsdeklarationen är till exempel privatpersoners och icke momsregistrerade juridiska personers import, som redovisas till Tullverket, samt utbetalningar som görs till utländska verksamheter som påförs moms i samband med förvärv från svenska skattskyldiga. Från och med 2015 har det också införts ett nytt system för moms på elektroniska tjänster som säljs till privatpersoner inom EU. Säljaren ska betala in momsen som sedan distribueras till det land där köparen är bosatt.

Redovisning av moms 1997-2016

Här kan du se statistik om hur den utgående och ingående momsen har utvecklats över tiden. I tidserien i tabellen ingår den moms som företagen redovisar till Skatteverket och den importmoms som före 2015 redovisades till Tullverket.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager och Tullverkets årsredovisning.
Senast uppdaterat: 2017-10-02
Nästa uppdatering: 2018-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Beloppen har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår. All utgående moms på import redovisades före 2015 till Tullverket. Från och med 2015 är Skatteverket beskattningsmyndighet även för den importmoms som redovisas av näringsidkare som är momsregistrerade i Sverige och den redovisas i momsdeklarationen. Utgående moms på privatpersoners och icke momsregistrerade juridiska personers import redovisas fortfarande till Tullverket. Den moms som redovisas till Tullverket före 2015 har inräknats i den utgående momsen i tabellen. Det innebär att utgående moms på privatpersoners och icke momsregistrerade juridiska personers import ingick i beloppen före 2015, men inte från 2015 och framåt.

Företag med moms att betala eller återfå uppdelat på juridisk form, 2016

I den här tabellen kan du se statistik om hur momsen fördelar sig mellan företag av olika juridisk form.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-10-02
Nästa uppdatering: 2018-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Antalet företag avser alla som redovisat något momsrelaterat belopp i momsdeklarationen. Beloppen har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår.

Grupperingen i juridisk form har skett utifrån följande indelning:

Enskild firma:
10 Fysiska personer

Aktiebolag:
41 Bankaktiebolag
42 Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49 Övriga aktiebolag

Handelsbolag:
31 Handelsbolag, Kommanditbolag, Ekonomiska föreningar:
51 Ekonomiska föreningar
53 Bostadsrättsföreningar
54 Kooperativ hyresrättsförening
55 Europakooperativ, grupperingar

Övrigt:
21 Enkla bolag
22 Partrederier
23 Värdepappersfonder
61 Ideella föreningar
62 Samfälligheter
63 Registrerade trossamfund
71 Familjestiftelser
72 Övriga stiftelser och fonder
81 Statliga enheter
82 Kommuner
83 Kommunalförbund
84 Landsting
87 Off. korporationer o anstalter
88 Hypoteksföreningar
89 Regionala statliga myndigheter
91 Oskiftade dödsbon
92 Ömsesidiga försäkringsbolag
93 Sparbanker
94 Understöds-, Försäkringsförening
95 Arbetslöshetskassor
96 Utländska juridiska personer
98 Övriga sv juridiska personer, enl. särsk. lag
99 Juridisk form ej utredd

Företag med moms att betala eller återfå uppdelat på omsättning, 2016

I den här tabellen kan du se statistik om hur momsen fördelar sig mellan företag med olika stor omsättning.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-10-02
Nästa uppdatering: 2018-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

I omsättningen ingår momspliktig och momsfri omsättning inom Sverige samt omsättning till utlandet. Antalet verksamheter avser alla som redovisat något momsrelaterat belopp i momsdeklarationen. Beloppen har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår.

Utgående moms efter skattesats 2016

I den här tabellen kan du se statistik om den utgående momsen fördelning på olika skattesatser. Den utgående momsen redovisas separat för respektive momssats och för moms på försäljning och uttag, moms på inköp vid omvänd skattskyldighet samt moms på import. Motsvarande särredovisning finns inte för den ingående momsen, utan all ingående moms redovisas som ett totalbelopp i momsdeklarationen.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationslager.
Senast uppdaterat: 2017-10-02
Nästa uppdatering: 2018-09-30

Vill du veta mer om hur vi samlar ihop siffrorna?

Antalet verksamheter avser alla som redovisat något momsrelaterat belopp i momsdeklarationen. Beloppen har beräknats utifrån samtliga momsdeklarationer som avser ett visst kalenderår. Utgående moms på import innefattar enbart import som görs av någon momsregistrerad. Privatpersoners och icke momsregistrerade juridiska personers import redovisas till Tullverket och ingår inte i tabellen.

Skatteverket

Till toppen