På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets databaser

Här hittar du en allmän beskrivning av de databaser, register och övriga elektroniska system som förekommer hos Skatteverket. Syftet med beskrivningen är att du ska få en överblick över det material som är föremål för automatiserad behandling hos Skatteverket.

Skatteverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Allmänheten kan via så kallade presentationsterminaler på Skatteverkets servicekontor ta del av vissa offentliga uppgifter från beskattningsdatabasen, vissa delar av folkbokförings­databasen samt uppgifter ur det allmänna diariet.

Hos Skatteverket är sektionschefen för området Sekretess, IT-rätt och PUL på rättsavdelningen offentlighetsansvarig. En offentlighetsansvarig kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter.

Automatiserad behandling inom beskattning

Beskattningsdatabasen

I beskattningsverksamheten finns uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för författningsreglerade ändamål. Uppgiftssamlingen benämns "beskattningsdatabasen" men består rent tekniskt av ett antal olika system.

Reglerna om ändamål, innehåll i beskattningsdatabasen m.m. finns i lagen (2001:181) och förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, SdbL och SdbF.

Skatteverket får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur beskattningsdatabasen.

Tillfälliga databaser

I samband med vissa urvals- och kontrollprojekt avseende bland annat inkomstskatt och moms kan tillfälliga databaser skapas för att bearbeta uppgifter elektroniskt. I SdbL finns särskilda bestämmelser som reglerar sådana tillfälliga databaser.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för uppgifter i beskattningsverksamheten finns huvudsakligen i 27 samt 17 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. I SdbL finns särskilda bestämmelser om enskildas rätt att ta del av uppgifter ur beskattnings­­databasen.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom folkbokföringsverksamheten

Folkbokföringsdatabasen

I folkbokföringsverksamheten finns uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för författningsreglerade ändamål.

Regler om ändamål, innehåll i folkbokföringsdatabasen m.m. finns i lagen (2001:182) och förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, FdbL och FdbF.

Skatteverket får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsdatabasen.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för folkbokföringsverksamheten finns i 22 kap. 1-4 §§ OSL.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom brottsutredande verksamhet

Vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet tillämpas, utöver personuppgiftslagen (1998:204), PUL, lagen (1999:90) och förordningen (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, LPB och FPB. Skatteverket behandlar personuppgifter både i underrättelseverksamheten och i den brottsutredande verksamheten.

Underrättelseregister och särskilda undersökningar

Ändamålet med underrättelseregistret är att ge underlag för beslut om särskild undersökning avseende allvarlig brottslig verksamhet och att underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning till underrättelseverksamhet.

Skatteverket behandlar personuppgifter i s.k. särskilda undersökningar. En särskild undersökning är en undersökning i underrättelseverksamheten som innebär insamling, bearbetning och analys av uppgifter för att få underlag för att fatta beslut antingen om förundersökning eller om särskilda åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Brottsutredande verksamhet

Skatteverket behandlar uppgifter i ett ärendehanteringssystem när Skatteverket utreder brott. Skatteverkets brottsutredning sker vanligtvis på uppdrag av åklagare. I vissa fall får Skatteverket bedriva förenklad brottsutredning utan biträde av åklagare.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för den brottsbekämpande verksamheten finns bland annat i 18 kap. 1-3 §§ och 35 kap. 1 § första stycket 1, 4 och 8 och 2 § OSL.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom SPAR-verksamheten

I verksamheten med det statliga personadressregistret, SPAR, behandlas uppgifter i SPAR. Regler om SPAR finns i lagen (1998:527) och förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret.

Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för SPARverksamheten finns i 21 kap. 7 § och 22 kap. 1-4 §§ OSL (2009:400).

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom id-kort-verksamheten

I verksamheten med id-kort finns en databas med de uppgifter som behövs för utfärdande av id-kort. Regler om id-kortsdatabasen finns i lagen (2015:899) och förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Sekretess

Sekretessbestämmelser som kan vara tillämpliga på uppgifter i id-kortsverksamheten finns i 22 kap. 1-4 §§ OSL (2009:400), jfr 6 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), OSF.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna

Äktenskapsregistret innehåller länk till annan webbplatsuppgifter om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partners. Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om äktenskapsförord, gåvor mellan makar och bodelningar.

I bouppteckningsverksamheten registrerar Skatteverket bouppteckningar och tar emot och förvarar inkomna dödsboanmälningar. En bouppteckning innehållerlänk till annan webbplats, utöver uppgifter om den avlidne, bl.a. uppgifter om dödsbodelägarna, efterarvingar, efterlevande make eller maka och efterlevande sambo. En dödsboanmälan innehållerlänk till annan webbplats bl.a. uppgifter om dödsbodelägarnas namn och adress.

Regleringen finns i lagen (2015:898) och förordningen (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter.

Skatteverket får under vissa förutsättningar sälja uppgifter ur registret enligt fastställd avgift.

Sekretess

Det finns inga specifika sekretessbestämmelser som gäller för uppgifter i äktenskapsregistret eller i bouppteckningsverksamheten. Dessa uppgifter är därför ofta offentliga. De sekretessregler som ändå kan bli aktuella för dessa uppgifter är de som är gemensamma för alla myndigheter i 21 kap. OSL, t.ex. 21 kap. 3 och 7 §§ OSL.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom Mina meddelanden

I verksamheten med Mina meddelanden finns ett förmedlingsadressregister. I registret finns uppgift om bland annat personnummer och organisationsnummer för de personer och företag som har anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden. Regler om registret finns i 5 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Sekretess

Det finns inga specifika sekretessbestämmelser som gäller för uppgifter i verksamheten med Mina meddelanden. Dessa uppgifter är därför ofta offentliga. De sekretessregler som ändå kan bli aktuella för dessa uppgifter är de som är gemensamma för alla myndigheter i 21 kap. OSL, t.ex. 21 kap. 3 och 7 §§ OSL.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom personal- och löneadministration

I personal- och löneadministrationsverksamheten finns följande elektroniska system:

 • löneberäkningssystem, egenrapportering för ledigheter m.m. samt statistiksammanställningar
 • administration av tjänsteresor
 • kompetensanalyssystem
 • rekryteringsdatabas.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för uppgifter i personalsocial verksamhet och övrig personal­administrativ verksamhet finns i 39 kap. 1-3 §§ OSL samt 10 § OSF.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom ekonomiadministration

Inom ekonomiadministrationen finns ett ekonomisystem för Skatteverket.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för uppgifter om det allmännas ekonomiska intresse finns i 19 kap. OSL.

Styrande författning

Automatiserad behandling inom säkerhetsadministration

Inom säkerhetsadministrationen finns följande elektroniska system:

 • system för kontroll och reglering av behörigheter till Skatteverkets IT-system
 • system för anmälan och kontroll av företags- och personuppgifter då verksamhet omfattas av säkerhetsskydd
 • system för inpassering till Skatteverkets lokaler
 • system för behörighetskort och tjänstekort
 • system för att hantera besökare till Skatteverket
 • system för incidentrapportering
 • system för kameraövervakning
 • system för larmhantering avseende personskydd och skydd av lokaler.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för uppgifter som är hänförliga till bland annat säkerhetsåtgärder finns i 15 kap. 2 § och 18 kap. 1-3, 8, 9 och 13 §§ OSL. Även en tillämpning av 39 kap. 3 § OSL jämfört med 10 § OSF kan bli aktuell.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom informationsadministration

Inom informationsadministrationen finns administrationssystem, t.ex. e-posthanteringssystem och myndighetsbrevlådor. Dessa används för att kunna kommunicera elektroniskt inom Skatteverket och med andra myndigheter, samt med företag och andra enskilda.

Sekretess

Systemen kan innehålla information från Skatteverkets samtliga verksamhetsområden. Uppgifter kan – beroende på i vilket sammanhang de förekommer – omfattas av bland annat följande sekretessbestämmelser i OSL:

 • skattesekretess (27 kap. 1,2 och 5 §§ OSL)
 • planerings- och utredningssekretess (17 kap. 1 och 2 §§ OSL)
 • folkbokföringssekretess (22 kap. 1-3 §§ OSL)
 • personaladministrativ sekretess (39 kap. 1-3 §§ OSL)
 • sekretess i den brottsbekämpande verksamheten (18 kap. 1-3 §§ OSL samt 35 kap. 1-2 §§ OSL).

Styrande författningar

Om Skatteverket

Mer information om sekretess och automatiserad behandling av Skatteverkets uppgifter


Skatteverket

Till toppen