På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Allmänna villkor för Utvecklarportalen

Tack för att du använder vår Utvecklarportal och våra API:er. Genom att registrera dig på vår Utvecklarportal accepterar du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant.

Vi erbjuder olika typer av API:er, så ibland kan ytterligare villkor eller produktkrav gälla (inklusive åldersgränser). Ytterligare villkor tillhandahålls i anslutning till de relevanta API:erna, och dessa ytterligare villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder API:erna ifråga.

I dagsläget är Utvecklarportalen en extern tjänst utanför Skatteverket. Detta sker under en begränsad tid. Senare under året kommer Utvecklarportalen finnas tillgänglig via Skatteverkets interna datormiljö, vilket inte kräver samtycke enligt 34 §, se avsnitt 4.

Denna lansering av Utvecklarportalen innehåller tjänster som vänder sig till företag, ej privatpersoner.

Användning av Utvecklarportalen

Du måste följa alla policyer som du får tillgång till via API:erna.

Missbruka inte tillgången till Utvecklarportalen eller våra API:er. Du får till exempel inte störa våra tjänster eller försöka komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda vår Utvecklarportal och våra API:er i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig vår Utvecklarportal och våra API:er om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

Genom att använda vår Utvecklarportal förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra tjänster eller det innehåll som du kommer åt. Du får inte använda innehåll från våra tjänster om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i våra tjänster. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med våra tjänster.

Företagsanvändning av Utvecklarportalen

Om du använder vår Utvecklarportal i företagets namn är det företaget som godkänner dessa villkor. Företaget ska hålla Skatteverket och dess tjänstemän, företrädare och anställda skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med företagets användning av Utvecklarportalen eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

Ditt konto på Utvecklarportalen

Du behöver ett konto på Utvecklarportalen för att använda våra API:er. Du kan skapa ditt eget konto. Skydda ditt konto genom att hålla lösenordet hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som sker i eller via ditt konto. Använd inte lösenordet till ditt konto i externa tjänster eller program. Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord eller ditt konto kontakta oss via länken Teknisksupport.

Personuppgifter

I samband med att du skapar ett konto i Utvecklarportalen behöver du registrera förnamn, efternam, e-post, telefonnummer samt företagsnamn. Genom att acceptera villkoren samtycker du till att Skatteverket registrerar, lagrar och behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera, övervaka, utvärdera och återkoppla samt möjliggöra din användning av Utvecklarportalen och de API:er som du eventuellt ansluter dig till. Skatteverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslag (1998:204). Gallring av personuppgifter sker efter avregistrering från Utvecklarportalen, se avsnitt 6.

De uppgifter du registrerar i samband med att du skapar ett konto i Utvecklarportalen får överföras till ”Tredje land” (länder utanför EU/EES) enligt 34 § personuppgiftslagen.

Ditt innehåll i API:erna

I vissa av våra API:er kan du överföra eller skicka in uppgifter. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till dessa uppgifter. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

När du överför eller skickar innehåll till eller via våra API:er ger du Skatteverket en tillåtelse att använda, lagra, spara och behandla innehållet. Se till att du innehar alla nödvändiga rättigheter för att bevilja oss denna licens för innehåll som du skickar till våra API:er. Mer information om hur Skatteverket använder och lagrar innehåll finns i de ytterligare villkor som gäller för respektive API.

Om du skickar in synpunkter och förslag gällande våra API:er, kan vi använda dina synpunkter och förslag utan några förpliktelser gentemot dig.

Modifiering och uppsägning av Utvecklarportal och API:er

Du kan när som helst sluta använda vår Utvecklarportal och våra API:er. Vill du helt avregistrera dig kontakta oss via länken Teknisksupport.

Skatteverket kan när som helst ta bort, lägga till eller skapa begränsningar avseende Utvecklarportal och API:erna.

Om vi avbryter eller skapar begränsningar i Utvecklarportal eller API kommer vi, när så skäligen är möjligt, att ge dig en rimlig förvarning och en chans till anpassning av de förändrade förutsättningarna.

Skatteverket får säga upp tillhandahållandet av Utvecklarportalen i god tid.

Ansvar för Utvecklarportal och API:er

Utvecklarportalen är normalt tillgänglig. Skatteverket ansvarar dock inte för eventuella avbrott.

Skatteverket har rätt att begränsa tillgängligheten till Utvecklarportalen i den omfattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga skäl. Skatteverket ska sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta åtgärder för att du ska vållas minsta möjliga skada, Skatteverket ska i största möjliga utsträckning informera dig om planerade avbrott.

Du ansvarar för den information som lämnas av dig vid registrering och användning av Utvecklarportalen. Skatteverket ansvarar inte för konsekvenser som orsakas av att du lämnat felaktig information.

Skatteverkets skadeståndsansvar gentemot dig beträffande Utvecklarportalen är begränsat till skada som Skatteverket vållar dig genom att bryta mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller gällande lag/författning. Skatteverket ansvarar inte i något fall för skada som beror på avbrott i tjänstens tillgänglighet. Skatteverket ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller förlust av data.

När det är tillåtet enligt lag är Skatteverket inte ansvariga för utebliven vinst, intäkt eller förlorad data, ekonomisk eller indirekt skada, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada, skadestånd i avskräckande syfte eller straffskadestånd.

Under inga omständigheter ska Skatteverket vara ansvarig för förlust eller skada, som inte skäligen kan förutses.

Avstängning

Om du agerar i strid med dessa användarvillkor eller i strid med författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner får Skatteverket stänga av dig från Utvecklarportalen och de API:er som du är ansluten till, du blir då kontaktad.

Ansvarsbegränsning

Vi tillhandahåller vår Utvecklarportal och våra API:er med en rimlig nivå av kunnighet och omsorg, och vi hoppas att du kommer ha nytta av dem. Det finns dock vissa saker som vi inte lovar om våra tjänster. Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor, lämnar Skatteverket inga specifika löften om tjänsterna. Vi gör till exempel inga åtaganden gällande förmågan att uppfylla dina behov.

I vissa jurisdiktioner föreskrivs garantier, exempelvis en underförstådd garanti om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier.

Om dessa villkor

Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för respektive API, exempelvis för att avspegla ändringar i lag eller i vår Utvecklarportal eller våra API:er. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det här. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändrade ytterligare villkor inom den relevanta tjänsten. Ändringar gäller inte retroaktivt och de kommer inte att träda i kraft förrän tidigast fjorton dagar efter att de läggs upp. Ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för Utvecklarportalen eller ett API ska du sluta använda portalen och API:et.

Om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren ska de ytterligare villkoren ha företräde när det gäller denna motstridighet.

Dessa villkor reglerar relationen mellan Skatteverket och dig. De skapar inga förmånsrättigheter för någon tredje part.

Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några rättigheter som vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden).

Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart kommer det inte att påverka några andra villkor.

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister med anledning av dessa användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

Accepterade villkor kommer att utgöra allmän handling.

Skatteverket

Till toppen