På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets skattebrottsenhet

Skatteverket har i uppdrag att utreda, förhindra och förebygga ekonomisk brottslighet inom skatteområdet.

För att förhindra skattefusk finns ett straffrättsligt sanktionssystem, främst reglerat i Skattebrottslagen (1971:69). Lagstiftningen tar huvudsakligen sikte på skatteundandraganden som avser större belopp och som görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

För att genomföra uppdraget finns det inom Skatteverket en skatte­brottsenhet (SBE) som fungerar som en självständig verksamhetsgren. Skattebrottsenhetens verksamhet regleras i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar med mera. Enligt denna lag får åklagare begära biträde av skattebrottsenheten vid brottsutredningar. Skattebrottsenheten biträder i förundersökningar som leds av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Av lagen framgår också att skatte­brottsenheten ska verka för att förebygga brott samt att man har rätt att arbeta med underrättelseverksamhet.

Skattebrottsenhetens uppdrag

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Brottsutredning

Skattebrottsenhetens verksamhet är i huvudsak en uppdragsverksamhet. Uppdragen kommer till största delen från åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och består av förundersökningar inom skattebrottsområdet.

Skattebrottsenheten handlägger varje år mer än cirka 1 300 utredningar, främst på uppdrag av åklagare från Ekobrottsmyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Utredningarna avser främst skatte- och bokföringsbrott, men skattebrottsenheten kan även utreda andra brott om åklagaren begär det. När en anmälan kommer in till Eko­brottsmyndigheten tar åklagare ställning till om förundersökning ska inledas eller inte. Om biträde begärs av skattebrottsenheten genom­förs förundersökningen av en eller flera utredare vid enheten under ledning av åklagare. I större utredningar samverkar ofta skatte­brottsenhetens utredare med utredare från Ekobrottsmyndigheten.

De utredningsåtgärder som vidtas vid en brottsutredning består i huvudsak av insamling och analys av information om det misstänkta brottet, samt genomförande av förhör med misstänkta och vittnen. Skattebrottsutredare kan i vissa fall verkställa åklagarens beslut om att ta något i beslag. Skattebrottsutredare kan även medverka när polisen gör husrannsakan.

När ett ärende slutförts redovisas underlaget från brottsutredningen för åklagare som fattar beslut i åtalsfrågan.

Underrättelseverksamhet

Skattebrottsenheten bedriver även underrättelseverksamhet. Underrättelseverksamheten har till syfte att samla in, bearbeta och analysera information för att avslöja om något brott begåtts eller kan komma att begås. Analyserna kan läggas till grund för verksamhetens inriktning, eller för att initiera konkreta brottsutredningar. Genom att skaffa sig bättre kunskaper om brottsligheten arbetar skatte­brottsenheten för att förebygga brott och för att brottslig verksamhet ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt.

Inom underrättelseverksamheten samarbetar skattebrottsenheten med bland annat Polisens kriminalunderrättelsetjänst, Finanspolisen, Tullen, Ekobrottsmyndigheten och Kustbevakningen.

Skattebrottsenhetens organisation och utredare

Skattebrottsenheten tillhör organisatoriskt Skatteverkets storföretagsavdelning men fungerar som en självständig verksamhetsgren. Det innebär bland annat att det sker en sekretessprövning mellan enheten och andra delar av Skatteverket. Det finns cirka 200 skattebrottsutredare inom Skatteverket och de är placerade i Umeå, Sundsvall, Uppsala, Örebro, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö.

I flertalet skattebrottsutredningar ligger de juridiska svårigheterna främst inom det skatterättsliga området. För handläggningen krävs därför en specialistkompetens i skattefrågor. Flertalet av utredarna vid skattebrottsenheten har denna specialistkompetens och har dessutom genomgått särskilda utbildningar avseende straffrätt och utredningsmetodik. Många utredare har tidigare arbetat som skatterevisorer eller skattejurister, men det finns även ett antal utredare från bland annat Polisen, Tullen och Kronofogden med annan specialistkompetens som behövs i utredningsverksamheten.

Skatteverket

Till toppen