Inkomst från hobby, internetinkomster m.m. - T2

Inkomst av tjänst – Inkomstgivande hobby

Bilagan ska användas av dig som har en inkomstgivande verksamhet som inte är en näringsverksamhet. Inkomst från anställning eller uppdrag som din arbetsgivare redovisat i en arbetsgivardeklaration eller kontrolluppgift ska du inte redovisa här. Det ska alltså vara en självständig verksamhet som utövas av dig.

Det kan t.ex. vara hobbyverksamhet som hemslöjd, trädgårdsodling, djuruppfödning, biodling, hästsport, jakt, fiske och konstnärlig verksamhet.

Det kan även vara andra inkomster som saknar vinstsyfte eller är av mindre omfattning och därför inte är näringsverksamhet. Det kan t.ex. vara internetinkomster som du får som influencer, bloggare eller från e-sport eller liknande.

Det kan också vara din del av vinsten från ett s.k. UF-företag (Ung företagsamhet).

 

Om du har flera verksamheter ska du redovisa varje verksamhet för sig på egen bilaga. Hobbyverksamhet med ett beräknat underskott behöver inte deklareras. Hobbyverksamhet är i allmänhet inte skattepliktig för mervärdesskatt (moms).

Du ska därför redovisa utgifterna inklusive moms. Om hobbyverksamheten i något fall skulle vara skattepliktig för moms ska du redovisa inkomster och utgifter exklusive moms. 

A. Verksamhetens art

Beskriv din verksamhet

Här beskriver du din verksamhet med maximalt 80 tecken.

B. Årets inkomster och utgifter

1. Inkomster

Här fyller du i dina inkomster som du fått för din verksamhet under 2020.

2. Kontanta utgifter

Här får du göra avdrag för faktiska kostnader som du har haft i hobbyverksamheten och som har betalats under 2020.

Det ska vara kostnader som beror direkt på verksamheten. Personliga levnadskostnader får du inte dra av.

3. Förslitningsavdrag

Hela utgiften för inköp av dyrbarare utrustning med längre användningstid får du inte dra av på en gång. Du får i stället avdrag för förslitningen. Som dyrbarare utrustning räknas vanligtvis utrustning som har ett inköpspris som överstiger 23 650 kr och som beräknas hålla i mer än tre år. Förslitningsavdraget ska motsvara den verkliga värdenedgången under året på utrustning, tillgångar m.m. som har använts i verksamheten. Har utrustningen använts för privat eller för annat ändamål får du dra av en skälig del av förslitningen. Du beräknar förslitningsavdraget med ledning av utrustningens anskaffningsvärde, livslängd och användning. Vanligen kan utgiften fördelas på fem till tio år. Det innebär att du får göra avdrag med 10-20 procent per år av anskaffningskostnaden. Du kan få avdrag för förslitning på bikupor, vävstol, svarv m.m. Avdrag för förslitning på byggnader får du däremot inte göra. Men du får dra av reparations- och underhållsutgifter på byggnad om utgifterna hör direkt till verksamheten.

4. Överskott

Resultatet beräknas automatiskt, här visas beräknat resultatet vid överskott.  Beloppet överförs automatiskt till C.1 Årets överskott enligt B.4.

5. Underskott

Resultatet beräknas automatiskt, här visas beräknat resultat vid underskott. Underskottet får du spara och dra av mot överskott de fem följande åren. Vid underskott fylls 0 kronor i automatiskt i ruta D.1 (Överskott enligt C.3, 0 kr vid underskott i B.5.)

C. Avdrag för tidigare års underskott

1. Årets överskott enligt B.4

Till denna ruta överförs eventuellt beräknat överskott från ruta B.4 ovan.

2. Avdrag för underskott från något eller några av inkomståren 2015-2019 enligt tidigare års deklarationer. Högst årets överskott.

Du får göra avdrag för underskott som uppkommit under något av de fem åren närmast före inkomståret. I årets deklaration kan du alltså göra avdrag för underskott från något eller några av inkomståren 2015-2019.

  • Du får inte göra avdrag för tidigare års underskott med större belopp än som motsvarar inkomstårets överskott av verksamheten. 
  • Om det uppkommer underskott ett år får du inte göra avdrag mot andra tjänsteinkomster eller överskott från någon annan hobbyverksamhet eller internetverksamhet. I stället får du spara underskottet upp till fem år efter inkomståret och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma verksamhet.

Avdrag för underskott från något eller några av inkomståren 2015-2019 enligt redovisning under E. Högst årets överskott.

Om du gör avdrag för tidigare års underskott, och verksamheten inte har deklarerats de tidigare åren, ska du redovisa både inkomster och utgifter för underskottsåret och åren fram till överskottsåret. Du kan göra denna redovisning under E. Genom att klicka på länken "Tidigare års underskott som inte deklarerats" får du åtkomst till avsnitt E. Om du inte har något överskott de fem följande åren efter underskottsåret, kan underskottet inte utnyttjas.

3. Överskott

Resultatet av avsnitt C (ruta 1-2) beräknas automatiskt och överförs till ruta D.1.

D. Egenavgifter m.m.*

Egenavgifterna m.m. är avdragsgilla vid beräkningen av årets överskott. Den exakta storleken av egenavgifterna m.m. är inte känd vid deklarationstidpunkten. Därför får du avdrag för avsättning till egenavgifter m.m. med ett schablonavdrag med en viss procent av överskottet. Av slutskattebeskedet för beskattningsår 2020, Inkomstdeklarationen 2021 kommer det att framgå hur stora egenavgifterna m.m. blev. I kommande års deklaration görs en avstämning av det medgivna schablonavdraget och de slutligt påförda egenavgifterna m.m. Schablonavdraget tas då upp till beskattning och avdrag medges med de slutligt påförda egenavgifterna m.m.

Vid ruta D. 2-3 gör du en avstämning av förra årets medgivna avdrag för avsättning till egenavgifter m.m. och påförda egenavgifter m.m. enligt slutskattebeskedet för 2020.

1. Överskott eller 0 kr enligt C.3, 0 kr vid underskott enligt B.5

Till denna ruta överförs eventuellt beräknat överskott eller 0 kr från ruta C.3 eller 0 kr vid underskott i ruta B.5.

2. Föregående års schablonavdrag för avsättning till egenavgifter m.m.

Här gör du en avstämning av förra årets medgivna avdrag för avsättning till egenavgifter m.m. Du fyller i medgivna avdrag för avsättning till egenavgifter som du hämtar från förra årets T2-bilaga.

3. Påförda egenavgifter m.m. enligt slutskattebesked 2020

Här fyller du i påförda egenavgifter m.m. enligt slutskattebeskedet för 2020.

4. Överskott/ Underskott

Resultatet beräknas automatiskt, här visas beräknat resultat för överskott eller underskott.

5. Årets schablonavdrag för egenavgifter m.m.* vid överskott på raden ovan

Årets avdrag för avsättning till egenavgifter m.m. beräknas automatiskt. Avgifterna är olika stora beroende på din ålder. Därför blir också schablonavdraget olika stort.

Om du är född

  • 1955 eller senare får du göra schablonavdrag med 10 procent på överskott upp till 100 000 kr och på överskott som överstiger 100 000 kr får du göra schablonavdrag med 25 procent.
  • 1955 eller senare men har haft hel ålderspension under hela 2020 får du göra schablonavdrag med 10 procent
  • 1938-1954 får du göra schablonavdrag med 10 procent.

Om du är född 1937 eller tidigare ska du inte göra något schablonavdrag, eftersom du inte ska betala några egenavgifter m.m.

 

Om du under hela eller del av 2020 har fått hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning får du göra schablonavdrag med 10 procent.

Dödsboet efter en person som avlidit under 2020 får göra avdrag med 20 procent.

Dödsboet efter en person som avlidit före 2020 ska inte göra något schablonavdrag, eftersom det inte betalar några egenavgifter m.m.

6. Resultat

Överskott

Resultatet beräknas automatiskt, här visas beräknat resultatet vid överskott och överförs till p. 1.6 på Inkomstdeklaration 1. För dödsbo efter en person som avlidit före 2020 överförs beloppet till p. 1.5 istället för p. 1.6 på Inkomstdeklaration 1, eftersom det inte ska betala några egenavgifter m.m.*.

Underskott vid avstämning av egenavgifter

Resultatet beräknas automatiskt, här visas beräknat resultatet vid underskott och överförs till p. 2.3 på Inkomstdeklaration 1. Observera att beloppet överförs till p. 2.3 på Inkomstdeklaration 1, trots att denna ruta i övrigt är avsedd för "Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor". Observera att underskottet endast avser underskott vid avstämning av egenavgifter.

* Med egenavgifter m.m. avses egenavgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. 

Hjälp för Inkomstdeklarationen 2021