På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Tillhandahållande av vissa tjänster i samband med uthyrning av utrustning för byggarbetsplatser

Datum: 2007-09-18

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 537453-07/111

1

      

Sammanfattning

 

Vid uthyrning av manskapsbodar och mobila kontor som tillfälligt ställs upp på byggarbetsplatser förekommer det att det även ingår i åtagandet att ordna anslutningar för el och vatten till dessa. Ett sådant åtagande omfattas normalt inte av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster.
 
Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn blir inte heller tillämpliga vid uthyrning av byggstaket och grindar även om det ingår i åtagandet att staketet ska ställas upp.
 
Uthyrning av bygghissar samt montering och demontering av bygghiss omfattas inte heller av de aktuella bestämmelserna.
 
Det förekommer att företag som hyr ut utrustning för tillfällig värme och el på byggarbetsplats utöver uthyrningen åtar sig att hjälpa kunden med en behovsanalys, projektering, handha kontakter med elbolag, upprätta ekonomiska kalkyler samt att montera och montera ned utrustningen. Skatteverket anser att ett sådan åtagande inte omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

 

2

      

Bakgrund och frågeställning


 
Det finns företag som har specialiserat sig på att tillhandahålla olika slags utrustning för byggarbetsplatser som ska användas vid en byggnation. I samband med det kan det också förekomma att utrustningen installeras på plats för att kunna användas under byggnationen. Det kan exempelvis vara frågan om uthyrning av utrustning för att det ska finnas värme eller el på arbetsplatsen såsom elaggregat och installation av aggregat, belysning m.m. Det kan vidare vara uthyrning av manskapsbodar där det sker installationer för att få tillgång till el och vatten. Den fråga som uppkommit är huruvida omvänd skattskyldighet ska tillämpas i sådana fall. I detta ställningstagande behandlas ett antal tjänster som förekommer i sådana situationer.

 

3

      

Gällande rätt m.m.


 
Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b mervärdesskattelagen (1994:200), ML, i dess lydelse från och med 1 juli 2007, är den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket skyldig att betala mervärdesskatten (skattskyldig) om denne är
 
- en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller
- en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i första strecksatsen sådana tjänster.
 
De i 1 kap. 2 § andra stycket ML angivna tjänsterna är
 
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder) kan hänföras till

- mark- och grundarbeten,
- bygg- och anläggningsarbeten,
- bygginstallationer,
- slutbehandling av byggnader, eller
- uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

2. byggstädning, och

3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
 
Innebörden av begreppen mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader och uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare ska vara densamma som enligt gällande koder för Svensk standard för näringsgrensindelning, SNI (avdelning F, huvudgrupp 45, i gällande SNI; SNI 2002).
 
Av EG-domstolens rättspraxis framgår att det vid en transaktion som består av ett flertal delar föreligger en enda tjänst, bland annat när en del ska anses utgöra den huvudsakliga tjänsten, medan en annan del ska anses som en underordnad tjänst som skattemässigt ska behandlas på samma sätt som den huvudsakliga tjänsten. En tjänst ska anses som underordnad en huvudsaklig tjänst när kunderna inte efterfrågar den i sig, utan den endast är ett medel för att på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänst som tjänsteföretaget tillhandahåller (se mål C-349/96, CPP, punkt 30).

 

4

      

Skatteverkets bedömning


 

Uthyrning av manskapsbodar och mobila kontor


 
Under SNI-kod 71320 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner (utan förare;även uthyrning av byggnadsställningar) ingår bl.a. uthyrning av mobila baracker och mobila bodar. Uthyrning av baracker och bodar som tillfälligt ställs upp på byggarbetsplatser ingår inte i huvudgrupp 45 i SNI 2002 och omfattas därmed inte av de tjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet. Om den som hyr ut bodarna eller barackerna i samband med detta även åtar sig att ordna anslutningar för el och vatten för dessa kan detta normalt anses som ett underordnat led till uthyrningen av boden eller baracken. Ett sådant tillhandhållande omfattas då inte av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

 

Uthyrning av byggstaket


 
Uthyrning av byggstaket och grindar utgör uthyrning av lös egendom som inte omfattas av huvudgrupp 45 i SNI 2002 och är därmed inte en sådan tjänst som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet. Om det i samband med uthyrningen även ingår att staketet ska ställas upp kan detta normalt anses som ett underordnat led till tillhandahållandet av uthyrningstjänsten. Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn blir då inte tillämpliga på ett sådant tillhandahållande.

 

Uthyrning av byggkranar och bygghissar


 
I skrivelse från 2007-06-26 (dnr 131 409437-07/111) har Skatteverket ansett att uthyrning av byggkran (utan förare) samt montering och demontering av byggkran inte omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet även om kranen fästes i marken eller i byggnad för att få tillräcklig stabilitet. Skatteverket anser att motsvarande gäller vid uthyrning av s.k. bygghissar.

 

Tillfällig el eller värme


 
Det förekommer att företag tillhandahåller anläggningar för el och värme under byggnationstiden. Utrustningen hyrs ut under byggtiden och återtas sedan vid hyrestidens slut. Enbart uthyrning av sådana flyttbara elverk, elcentraler, strålkastare, kablar, värmeverk, värmefläktar etc. utgör uthyrning av lös egendom och  omfattas inte av huvudgrupp 45 i SNI 2002. Uthyrningen ingår därmed inte bland de tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.
 
Det förekommer också mer omfattande åtaganden där företag utöver att ställa utrustningen till förfogande även åtar sig att hjälpa kunden med en behovsanalys, projektering, handha kontakter med elbolag, upprätta ekonomiska kalkyler samt montering och nedmontering av utrustningen.
 
I ett sådant fall ingår det i företagets åtagande att montera och montera ned den aktuella utrustningen för el eller värme. I åtagandet ingår emellertid såväl att ställa utrustningen till förfogande som ytterligare moment såsom analyser m.m. Skatteverket anser därför att ett åtagande enligt ovan inte till huvudsaklig del kan anses utgöra ett tillhandahållande av en sådan tjänst som avses i 1 kap. 2 § andra stycket ML. Omvänd skattskyldighet ska därför inte tillämpas vid ett sådant tillhandahållande.