På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Frågor och svar om ändrade regler för energiskatt på el

Reglerna för energiskatt på el ändras från och med den 1 januari 2017. Förändringen påverkar dig som förbrukar eller levererar el. Främst påverkas företag inom industrisektorn, men även vissa företag inom tjänstesektorn påverkas.

 Vad innebär de nya reglerna?

Reglerna för energiskatter på el ändras från och med den 1 januari 2017, förutom en bestämmelse om frivillig skattskyldighet som träder ikraft den 15 december 2016. Främst påverkas företag inom industrisektorn. Även vissa företag inom tjänstesektorn påverkas.

Detta är de viktigaste förändringarna:

  • Tidigare bestämmelser om skattenedsättningar genom sänkta skattesatser ersätts med en enhetlig skattesats på 29,5 öre per förbrukad kWh och möjlighet att i stället göra avdrag eller ansöka om återbetalning i efterhand. Återbetalningarna måste sökas elektroniskt.
  • Om du förbrukar el i stor omfattning i vissa datorhallar får du möjlighet att få avdrag eller återbetalning av energiskatt på el och därigenom betala lägre skatt än tidigare.
  • Vissa storförbrukare av el kan ansöka om att bli frivilligt skattskyldiga och därigenom får de möjlighet att göra ett avdrag i sin deklaration - om övriga förutsättningar för avdrag är uppfyllda.
  • Särskilda krav för statligt stöd införs (företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter).

Varför görs detta?

 Flertalet av förändringarna beror på att vissa skattebefrielser för energiskatt på el är ett statligt stöd enligt EU-rätten. Utgångspunkten i EU-rätten är att statliga stöd är förbjudna. Bakgrunden är att EU vill att medlemsstaterna ska konkurrera på lika villkor. Om Sverige inte följer EU-reglerna blir skattebefrielsen ett olagligt statligt stöd. Den som har lämnat olagligt statligt stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten.

Vilka berörs av förändringarna?

De som berörs är de företag som i dag får vissa skattebefrielser för energiskatt på el. Främst påverkas företag inom industrisektorn, men även vissa företag inom tjänstesektorn påverkas. Även bl.a. yrkesmässig växthusodling och företag i vissa kommuner i norra Sverige påverkas av förändringarna. Vissa företag inom datacenterbranschen påverkas.

Vad blir den konkreta skillnaden mot vad som gällde tidigare?

  • Det blir möjligt att göra avdrag, eller söka återbetalning av, energiskatt på el. Återbetalningarna måste sökas elektroniskt. (Skattebefrielse för energiskatt på el förutsätter att vissa villkor avseende verksamhet uppfylls.) Detta medför därmed att tidigare bestämmelser om skattenedsättningar genom sänkta skattesatser i huvudsak ersätts av uttag med en enhetlig skattesats på 29,5 öre per förbrukad kWh och avdrag eller återbetalning i efterhand.
  • Enligt nuvarande regler finns en beloppsgräns för när ett företag ska medges återbetalning. Den gränsen är 500 kr per kalenderår. Denna gräns behålls och kommer bl.a. att omfatta yrkesmässig växthusodling som ingår i jordbruksverksamhet. För övriga införs en gräns på 8 000 kr per kalenderår. Till skillnad mot gränsen på 500 kr är denna gräns utformad som ett tröskelvärde, dvs. återbetalningen ska endast avse det belopp som överstiger beloppet 8 000 kr per kalenderår.
  • El som förbrukas i vissa kommuner i norra Sverige omfattas dock fortfarande av lägre skatt efter avdrag. Avdraget är 9,6 öre per kWh. En skillnad mot nuvarande bestämmelser är att inte all elförbrukning i dessa kommuner omfattas av skattebefrielse, vissa ändamål undantas. De undantagna ändamålen är sådana som omfattas av rätt till avdrag eller återbetalning. Detta innebär att viss el som förbrukas i dessa kommuner i norra Sverige ska beskattas med full skatt, 29,5 öre per förbrukad kWh.
  • Storförbrukare av el kan ansöka om att bli frivilligt skattskyldiga. Frivillig skattskyldighet innebär att företaget själv kan göra avdrag i deklarationen. Med storförbrukare avses i detta sammanhang företag som beräknas förbruka minst 20 GWh el per kalenderår och förbrukar mer än hälften av elen i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i datorhall.
  • Avdragsrätten respektive återbetalningsmöjligheten är villkorad av att företaget inte är ett företag i ekonomiska svårigheter. Skatteverket får inte medge vissa skattebefrielser för energiskatter på bränsle om företaget inte har rätt till statligt stöd.
  • Vissa avdrag är villkorade av att den skattskyldige lämnar uppgifter om stödmottagaren och fördelning per stödordning. (Det innebär att den skattskyldige ska lämna uppgifter om sig själv, eller om det avser el som förbrukas i vissa kommuner i norra Sverige – uppgifter om den skattskyldiges kunder). Kravet på uppgifter om stödmottagare och fördelning av avdraget på stödmottagare gäller endast för avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger ett belopp som motsvarar 50 000 euro under kalenderåret.Skatteverket är såsom stödgivande myndighet skyldig att offentliggöra vissa uppgifter på Europeiska kommissionens webbplats. Redan idag finns möjlighet för den som får skattebefrielse i form av återbetalning, dvs. jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, att ansöka om och få medgivande om att söka återbetalning per kalenderkvartal istället för per kalenderår. Gränsen för detta är att den återbetalningsberättigade elförbrukningen ska vara 150 000 kWh per år. För de nya återbetalningssituationerna, dvs. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, landström och datorhallar införs en gräns på elförbrukning om 250 000 kWh per år för att återbetalning per kvartal ska kunna medges.


När träder ändringen i kraft?

Ändringarna i lagen om skatt på energi träder i kraft den 1 januari 2017. Bestämmelsen om frivillig skattskyldighet träder ikraft den 15 december 2016.

Förslaget finns i Budgetpropositionen för 2017, Förslag till statens budget för 2017, finansplan och skattefrågor (prop. 2016/17:1).

Skatteverket

Till toppen