På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Frågor och svar om ändrade regler för energi- och koldioxidskatt på bränsle

Reglerna för energi- och koldioxidskatt på bränsle ändras från och med den 1 juli 2016. Främst påverkas företag inom lantbruks- och industrisektorerna. Bland annat ändras kraven för att få vissa skattebefrielser. Orsaken till ändringen är EU:s regler om statligt stöd.

Vad innebär de nya reglerna?

Reglerna för energiskatter på bränsle ändras från och med den 1 juli 2016. Främst påverkas företag inom lantbruks- och industrisektorerna. Även bl.a. gruvbolag och växthusodlare påverkas av förändringarna.

I dag kan svenska företag få hel eller delvis skattebefrielse från energi- och koldioxidskatt på bränsle. Denna möjlighet kommer att vara kvar även efter den 1 juli 2016, men kraven på företag för att få rätt till vissa skattebefrielser kommer att ändras. För att få behålla befrielse från energi- och koldioxidskatt på bränsle får företaget t.ex. inte vara en otillåten stödmottagare enligt EU:s regler.

Ett företag i ekonomiska svårigheter är en otillåten stödmottagare. Företag som sammantaget tar emot stöd över en viss beloppsnivå under ett kalenderår måste även lämna in vissa statistikuppgifter.

För att uppfylla EU-reglerna görs det även vissa justeringar avseende hur skattebefrielsen för energiskatter på bränsle ska gå till.

Varför görs detta?

Vissa skattebefrielser för energiskatter på bränsle är ett statligt stöd enligt EU-rätten. Utgångspunkten i EU-rätten är att statliga stöd är förbjudna. Bakgrunden är att EU vill att medlemsstaterna ska konkurrera på lika villkor. Om Sverige inte följer EU-reglerna blir skattebefrielsen ett olagligt statligt stöd. Den som har lämnat olagligt statligt stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten.

Vilka berörs av förändringarna?

De som berörs är de företag som får vissa skattebefrielser för energiskatter på bränsle. Denna grupp består av de som bedriver yrkesmässigt jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, industriföretag eller värme/kraftvärmeproducenter, växthusodlare, de som förbrukar biobränslen för uppvärmning, gruvindustrin, importörer och producenter av biodrivmedel för motordrift.

Vissa av de företag som berörs är godkända upplagshavare, varumottagare eller lagerhållare för bränslen som yrkar avdrag för energiskatter på bränsle i en deklaration. En majoritet av de som berörs ansöker dock om återbetalning av energiskatter på bränsle.

Vad blir den konkreta skillnaden mot vad som gällde tidigare?

  • Avdragsrätten respektive återbetalningsmöjligheten är villkorad av att företaget inte är ett företag i ekonomiska svårigheter. Skatteverket får inte medge vissa skattebefrielser för energiskatter på bränsle om företaget inte har rätt till statligt stöd.
  • Om ett företag söker återbetalning som sammanlagt uppgår till ett visst belopp per kalenderår (200 000 euro för flertalet stödmottagare, 15 000 euro avseende vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter) måste även vissa statistikuppgifter avseende företagets storlek, vilken region det är beläget inom och om företagets verksamhetsområde lämnas till Skatteverket. För den som söker återbetalning är skattebefrielsen villkorad av att Skatteverket har fått in de nämnda statistikuppgifterna.
  • För aktörer som har godkänts innan den 1 juli 2016 införs krav att senast den 1 mars 2017 lämna statistikuppgifter om företagets storlek, vilken region det är beläget inom samt inom vilket verksamhetsområde verksamheten bedrivs. Om företaget inte kommer in med de begärda statistikuppgifterna kan företagets godkännande komma att återkallas. Om däremot beslutet om godkännande fattas från och med den 1 juli 2016 ska företaget lämna uppgifterna i samband med ansökan.
  • Skatteverket är såsom stödgivande myndighet skyldig att offentliggöra vissa uppgifter på Europeiska kommissionens webbplats.
  • Möjligheten för den som bedriver yrkesmässig växthusodling att vara skattebefriad förbrukare och ta emot bränsle med nedsatt skatt vid inköpet slopas. Skattebefrielsen kommer i stället att ske genom ett avdrag vid förbrukning av en skattskyldig eller genom återbetalning i övriga fall.
  • Möjligheten att yrka avdrag för skatt på bränsle i elskattedeklarationen slopas. Skattebefrielse åstadkoms i stället endast genom avdrag i bränsleskattedeklaration vid förbrukning av den som är skattskyldig för bränsle eller genom återbetalning i övriga fall.
  • Avdragsrätten slopas när det gäller skatt på vissa biobränslen (bränslen som utgörs av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter och som utgör icke-syntetisk metanol, Fame eller biogas) som en skattskyldig sålt som bränsle för uppvärmning till en stödmottagare. Skattebefrielsen åstadkoms i stället genom att förbrukaren av bränslet ges rätt att ansöka om återbetalning.
  • De företag som ska deklarera energi- och koldioxidskatt från och med den 1 juli 2016, eller lämna en ansökan om återbetalning från och med det tredje kvartalet i år, ska redovisa enligt de nya bestämmelserna.

När träder förslaget i kraft?

Förslagen till ändringar i lagen om skatt på energi träder i kraft den 1 juli 2016.

De företag som ska deklarera energi- och koldioxidskatt från och med den 1 juli 2016, eller lämna en ansökan om återbetalning från och med det tredje kvartalet i år, ska redovisa enligt de nya bestämmelserna.

Från och med den 1 januari 2017 införs vissa ytterligare förändringar
– krav på elektronisk ansökan för vissa återbetalningar och
– uppgift om fördelningen på stödmottagare av avdrag som gjorts för skatt på den del av ett motorbränsle som framställts av biomassa.

Förslaget finns i regeringens proposition Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet (prop. 2015/16:159).

Skatteverket

Till toppen