På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Nyheter 1 april 2014

Här hittar du en sammanställning av viktiga alkoholskattenyheter som gäller från den 1 april 2014.

EMCS ska användas även inom Sverige

Från och med den 1 april 2014 är det obligatoriskt att utfärda ett e-AD (elektroniskt administrativt dokument) i EMCS (Excise Movement and Control System) när du som godkänd upplagshavare eller registrerad avsändare ska sända iväg alkoholvaror under skatteuppskov. Detta gäller alltså oavsett om mottagaren befinner sig i Sverige eller i ett annat land eller om du ska flytta varor mellan dina egna skatteupplag.

Om du inte utfärdar ett e-AD i EMCS har flyttningen inte skett under ett uppskovsförfarande. Du ska då ta upp varorna till beskattning i din punktskattedeklaration och betala punktskatten.

När du tar emot varor som flyttas till dig under skatteuppskov ska du omedelbart (dock senast fem dagar efter att du har tagit emot varorna) lämna en mottagningsrapport i EMCS. Detta gäller alltså oavsett varifrån varorna har flyttats och även om du flyttar varor mellan dina egna skatteupplag.

Nya regler om säkerheter

Upplagshavare ska byta ut sin lagringssäkerhet mot en ny typ av säkerhet           

Du som är godkänd som upplagshavare ska från den 1 april 2014 ha bytt ut din tidigare så kallad lagringssäkerhet till en annan, mer generell, säkerhet. Syftet med ändringen är att Skatteverket ska kunna ta den nya säkerheten i anspråk i flera situationer än tidigare om du inte betalar den alkoholskatt som du ska betala i din egenskap av upplagshavare.

Säkerheten ska som huvudregel lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av alkoholskatten på de varor som vid varje tidpunkt faktiskt finns i dina skatteupplag. Detta medför stora krav på dig som upplagshavare att löpande se över att säkerhetens belopp är tillräckligt.

Du får själv välja om du vill variera säkerhetens belopp efter hur ditt lager av obeskattade alkoholvaror förändras eller om du vill ställa säkerhet med ett högre belopp. Tänk dock på att ditt godkännande som upplagshavare kan komma att ifrågasättas om säkerhet inte är ställd med tillräckligt belopp.

Reglerna om att en upplagshavare eller en registrerad avsändare ska ställa en s.k. flyttningssäkerhet (tidigare kallad transportsäkerhet) för flyttning av varor under skatteuppskov är oförändrade. Däremot kan säkerhetshandlingen komma att behöva bytas ut på grund av de nya föreskrifterna om säkerheter, se nedan.

Nytt sätt att beräkna en registrerad varumottagares säkerhet

Du som är godkänd som registrerad varumottagare ska redan enligt tidigare regler ha ställt en säkerhet till Skatteverket. Från den 1 april 2014 ändras sättet för hur den säkerhetens belopp ska räknas ut.

Det nya beräkningssättet kan medföra att du måste höja beloppet på den säkerhet som du tidigare har ställt hos Skatteverket. Om du tidigare har fått din säkerhet jämkad kan det nya beräkningssättet medföra att jämkningen ska ändras eller upphöra helt. I båda fallen ska du kontakta Skatteverket. Tänk på att en för låg säkerhet kan medföra att ditt godkännande som registrerad varumottagare kan komma att ifrågasättas.

Nya föreskrifter om säkerheter

Skatteverket har utfärdat nya föreskrifter om säkerheter (SKVFS 2014:7), som träder ikraft den 1 april 2014. Du kan läsa föreskrifterna under Rättsinformation längst ner på sidan.

Tydligare krav i uppskovsförfarandet

Det blir tydligare i lagstiftningen att du som mottagande upplagshavare är skyldig att ta emot varor som flyttas till dig under skatteuppskov på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som anges i e-AD. Du har givetvis fortfarande möjlighet att vägra ta emot varor genom att avvisa dessa i EMCS.

Om varor flyttas under skatteuppskov till ett av dina skatteupplag ska du ta in dem på upplaget och föra in dem i lagerbokföringen.

Du ska betala alkoholskatt för varor som du tar emot i direkt anslutning till ditt skatteupplag (t.ex. på gårdsplanen eller på lastbryggan utanför byggnaden där ditt upplag finns) om du lämnar en mottagningsrapport i EMCS men - trots din skyldighet att göra detta - inte tar in varorna på upplaget. Ett sådant förfarande kan också medföra att Skatteverket kan komma att ifrågasätta din lämplighet som upplagshavare.

Om du i stället är godkänd som registrerad varumottagare ska du ta emot alkoholvarorna på den ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som anges i e-AD. Om du tar emot varorna någon annanstans ska alkoholskatten ändå betalas. Skatteverket kan också komma att ifrågasätta din lämplighet som registrerad varumottagare.

Om du är godkänd som tillfälligt registrerad varumottagare ska du ta emot alkoholvarorna på den mottagningsplats, som du har angett i din ansökan om godkännande.

Punktskattebesök

Från den 1 april 2014 har Skatteverket möjlighet att göra punktskattebesök hos dig som är godkänd som upplagshavare. Syftet med besöket är att kontrollera att du fullgör dina skyldigheter under uppskovsförfarandet.

Skatteverket får genom ett punktskattebesök kontrollera att du

  • har ställt säkerhet enligt gällande regler
  • tar emot varor på det skatteupplag eller den direkt leveransplats som avsändaren har angett i e-AD
  • tar in varorna i ditt upplag
  • sänder iväg varor under uppskovsförfarandet enligt vad du har angett i e-AD
  • för varje skatteupplag löpande bokför affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga varor (lagerbokföring).

Punktskattebesök får genomföras i något av dina godkända skatteupplag. Om du förvarar eller kan antas förvara din lagerbokföring i en annan verksamhetslokal, kan Skatteverket genomföra punktskattebesöket i den lokalen.

Vid ett punktskattebesök får Skatteverket granska och ta prov på varor i upplaget samt inventera lagret. Skatteverket får undersöka lådor, behållare, containrar eller andra liknande utrymmen där punktskattepliktiga varor kan antas förvaras. Skatteverket får också kontrollera att föreskriven lagerbokföring finns (RSFS 2003:43) samt granska innehållet i denna. Vid besök i annan verksamhetslokal än skatteupplag får bara lagerbokföringen kontrolleras.

Skatteverkets möjlighet att utföra revision hos dig som redan är eller som ansöker om att bli godkänd som upplagshavare påverkas inte av att den nya kontrollformen punktskattebesök införs.

Hantering av alkoholskatten vid konkurs

Från den 1 april 2014 införs uttryckliga regler om hur alkoholskatten ska hanteras om den som är godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare går i konkurs.

Godkännande övergår automatiskt till konkursboet vid konkursbeslutet. Om skattskyldigheten inträder därefter ska konkursboet redovisa och betala alkoholskatten till Skatteverket. I de fall varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och inte ingår i konkursen, ska ägaren till varorna redovisa och betala alkoholskatten till Skatteverket.

Förstöring av alkoholvaror

Det klargörs i lagstiftningen att alkoholvaror som anmälts för förstöring under tillsyn av Skatteverket ska ha blivit fullständigt förstörda för att undantaget från skattepliktig ska gälla. Varorna ska efter förstöringen inte gå att använda som punktskattepliktiga varor på något som helst sätt.

Skatteverket kommer att utfärda nya föreskrifter om förstöring av alkoholvaror. Föreskrifterna träder ikraft den 1 april 2014.

Föreskrifterna kommer att publiceras så snart de har beslutats.

Förfarandet vid beskattning vid avvikelser

Från den 1 april 2014 förtydligas och kompletteras förfarandebestämmelserna avseende beskattningen i de situationer, där varor som flyttas under skatteuppskov, inte kommer fram till rätt destination. Regler om bl.a. förelägganden, revision, ersättning för kostnader, bevissäkring, betalningssäkring och företrädaransvar införs.

Skatteverket

Till toppen