På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

BEPS – ett arbete inom OECD

OECD arbetar för att stärka de ekonomiska och sociala villkoren för människor genom att skapa möjligheter för länder att samarbeta. Ett av organisationens arbetsområden är internationella skattefrågor. Sverige deltar där aktivt i det så kallade BEPS-projektet. Ett projekt vars syfte är att motverka att skattebaser urholkas och vinster förflyttas mellan länder genom avancerad skatteplanering.

BEPS-projeketet (the OECD/G20 Base Erosion Profit Shifting) har bland annat resulterat i ett antal rapporter. Här kan du läsa om rapporterna och om Skatteverkets roll i projektet. Du kan även titta på en film och ett bildspel från ett informationsseminarium som Skatteverket hållit.

Bakgrund

I en allt mer globaliserad ekonomi med fler stora multinationella företag har det blivit tydligt att enskilda länders skattesystem inte har hållit jämna steg med den ekonomiska utvecklingen. Stora multinationella företag har kunnat utnyttja det faktum att olika länders skattesystem är uppbyggda på olika sätt för att minska sin effektiva beskattning, eller för att till och med uppnå nollbeskattning. Detta fick stor uppmärksamhet i många delar av världen efter finanskrisen 2008.

G20-länderna* beslutade därför att starta ett projekt inom ramen för OECD (the Organisation for Economic Co-operation and Development), BEPS. Projektets syfte är att minska möjligheterna till avancerad internationell skatteplanering, och det är det mest omfattande arbetet inom skatteområdet som OECD genomfört sedan 1920-talet. Totalt har 62 länder deltagit aktivt i olika arbetsgrupper. Dessutom har ytterligare länder, däribland utvecklingsländer, deltagit genom regionala dialoger runt om i världen. Projektet ska säkra att beskattning sker där värdeskapande arbete utförs. Det ska även motverka företags internationella skatteplanering vilken leder till att skattebaser urholkas och att vinster flyttas till lågskatteländer eller inte blir beskattade alls.

Sveriges deltagande

Sverige deltar aktivt i projektet och Skatteverket har bidragit i arbetet med ett 20-tal medarbetare med specialistkompetens inom de områden som projektet omfattar. Samarbetet ger Skatteverket förbättrade möjligheter i kontrollen av internationell skatteplanering. Vi intensifierar vårt arbete inom detta område och ökar resurserna på olika sätt. Vi samverkar också med andra länder både på övergripande nivå, och genom informationsutbyte i enskilda fall, för att tillsammans motverka avancerad skatteplanering.

Seminarium om BEPS

Den 1 december 2015 höll Skatteverket ett seminarium om BEPS-projektet. Där berättade vi om hur vi ser att projektet påverkar Skatteverkets och företagens framtida arbete.

Projektets tre perspektiv

BEPS-projektet har omfattat tre perspektiv:

 • samstämmighet
 • substans
 • transparens.

Utifrån dessa perspektiv formulerades 15 åtgärdspunkter och resultatet av arbetet inom dessa punkter har presenterats i tretton rapporter. I rapporterna presenteras en ny, eller förstärkt, internationell standard på skatteområdet och konkreta förslag på åtgärder som kan hjälpa länder att motverka internationell skatteplanering.

Resultatet av rapporterna är också att förändringar görs i OECD:s modellavtal och i kommentarerna till modellavtalet. Även riktlinjerna för internprissättning skrivs om i vissa delar för att tydliggöra den s.k. armlängdsprincipen.

Läs mer om vad förslagen i rapporterna innebär för svensk del i avsnittet BEPS - åtgärdspunkterna.

Projektet fortsätter

Arbetet inom BEPS-projektet fortsätter. Mer vägledning ska tas fram inom internprissättningens område. Dessutom ska OECD komma med ytterligare vägledning om hur resultat ska beräknas när ett företag bedriver verksamhet i ett annat land genom ett fast driftställe.

För att säkra att projektet inte leder till ökad dubbelbeskattning för företagen ska mer arbete ske. Arbetet fortsätter även med det multilaterala instrumentet vars syfte är att underlätta för de deltagande länderna att införa de ändringar som behövs i sina skatteavtal. Tanken är att ett sådant avtal ska skrivas under senast i december 2016.

OECD kommer också att övervaka och följa upp hur de olika medlemsländerna arbetar med att genomföra förslagen i de tretton rapporterna.

Information hos OECD

Här hittar du länkar till OECD:s information om BEPS-projektet.

EU-BEPS

Inom EU pågår också ett arbete vars syfte är att skapa förutsättningar för en rättvis och effektiv beskattning av företagens vinster. Målsättningen är att

 • fördela skattebetalningen på ett rättvist sätt
 • gynna hållbar tillväxt och investeringar
 • sprida de finansiella resurserna inom unionen
 • stärka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Arbetet omfattar fem övergripande områden:

 • en gemensam bas för företagsbeskattning
 • internprissättning
 • undanröjande av dubbelbeskattning
 • informationsutbyte
 • samverkan mellan medlemsländerna i skattefrågor.

Sverige och Skatteverket deltar aktivt i detta arbete. En gemensam bas för företagsbeskattning är det område som EU främst vill arbeta med. Under tiden som arbetet pågår lägger man även kraft på andra områden, t.ex. internprissättning, för att motverka skatteplanering.

Det har redan fattats beslut om att medlemsländerna från den 1 januari 2017 automatiskt ska utbyta information om förhandsbesked, eller s.k. tax rulings. Definitionen av vilken information som ska delas är vidare än den som anges i OECD:s rapport för Action 5. Sverige kommer vara skyldig att lämna ut information om fall som har betydelse för beskattningen även i ett annat land inom EU. Det är i dagsläget inte helt klart vad denna skyldighet omfattar.

Dessutom kommer ändringar införas i moder/dotterbolagsdirektivet från den 1 januari 2016 för att motverka hybrider. En hybrid är ett företag, instrument eller transaktion som bedöms på olika sätt i olika länder och som därför kan användas för skatteplanering.

Vill du följa den fortsatta utvecklingen kan du läsa mer på EU-kommissionens
webbplats:

* G20 (gruppen av 20) består av finansministrarna och centralbankscheferna från 19 av världens största ekonomier samt EU. Länderna i G20 utgör tillsammans nästan 85 procent av världens samlade bruttonationalprodukt (BNP).

Skatteverket

Till toppen